หน้าหลัก เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ (Einstein's Boss: 10 Rules for Leading Genius)

เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ (Einstein's Boss: 10 Rules for Leading Genius)

, ,
0 / 0
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
ปี:
2019
ฉบับพิมพ์ครั้งที่:
1
สำนักพิมพ์:
เชนจ์พลัส
ภาษา:
thai
จำนวนหน้า:
297
ISBN 10:
6160833596
ISBN 13:
9786160833597
ไฟล์:
PDF, 4.08 MB
ดาวน์โหลด (pdf, 4.08 MB)

คุณอาจสนใจ Powered by Rec2Me

 

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด

 
1 comment
 
Butsarakham Fern
ไม่คิดว่าเว็บนี้จะมีหนังสือไทยดีๆเเบบนี้ด้วย ขอบคุณนะคะ thank you
29 November 2021 (06:25) 

To post a review, please sign in or sign up
คุณเขียนบทวิจารณ์หนังสือ และแบ่งปันประสบการณ์ของคุณได้ ผู้อ่านคนอื่น ๆ มักจะสนใจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหนังสือที่คุณอ่าน ไม่ว่าคุณจะชอบหนังสือเล่มนี้หรือไม่ก็ตาม หากคุณให้ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและมีรายละเอียดแล้ว ผู้คนจะได้พบกับหนังสือเล่มใหม่ที่เหมาะสมกับพวกเขา
1

Erotic Massage for Healing and Pleasure

ปี:
2015
ภาษา:
english
ไฟล์:
AZW3 , 2.21 MB
0 / 0
2

Физика и музыкальное искусство

ปี:
1966
ภาษา:
russian
ไฟล์:
DJVU, 710 KB
0 / 0
¡Ã³Õ·Õ赌ͧ¡Òë×éͨӹǹÁÒ¡ à¾×èÍ㪌Ê͹ ½ƒ¡ÍºÃÁ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒâÒ ËÃ×Í໚¹¢Í§¢ÇÑญ­¾ÔàÈÉ ¡ÃسÒติดต่อÊͺ¶ÒÁÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ
ä´Œ·Õè á¼¹¡¡ÒõÅÒ´¾ÔàÈÉ ºÃÔÉÑ· «ÕàÍç´ÂÙपÑè¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) â·Ã. 0-2826-8222 ËÃ×Í â·ÃÊÒà 0-2826-8356-9

เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ
ผู้เขียน : Robert Hromas, M.D. & Christopher Hromas, Ph.D.
ผู้แปล : ชัชวนันท์ สันธิเดช
ราคา 205 บาท

ส�ำนักพิมพ์ เชนจ์พลัส
สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)  พ.ศ. 2562
ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�ำซ�้ำ จัดพิมพ์เนื้อหาและภาพประกอบ หรือกระท�ำอื่นใด
โดยวิธีการใด ๆ ในรูปแบบใด ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกจากได้รับอนุญาต
Einstein’s Boss: 10 Rules for Leading Genius
By Robert Hromas with Christopher Hromas
Copyright  2018 Robert Hromas
All rights reserved.
Thai language copyright  2019 SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
Thai language edition arranged with HarperCollins Leadership, a division of Harper
Collins Focus, LLC. through Bridge Communications Co., Ltd.
Thai translation copyright  SE-Education Public Co., Ltd. All rights reserved.
112-109-161
2266098765432
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ
โรมาส, โรเบิรต์ .
เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ = Einstein’s Boss: 10 Rules for
Leading Genius.-- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2562.
296 หน้า.
1. ผูน้ �ำ . 2. ภาวะผูน้ �ำ . I. โรมาส, คริสโตเฟอร์, ผูแ้ ต่งร่วม. II. ชัชวนันท์ สันธิเดช, ผูแ้ ปล.
III. ชือ่ เรือ่ ง.
158.4
ISBN (e-book) 978-616-08-3782-3
จัดพิมพ์และจัดจำ�หน่ายโดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2826-8000 สายงานการผลิต โทร. 0-2826-8333 โทรสาร 0-2826-8589
¾ÔÁ¾์·Õè : บริษทั พิมพ์ดี จำ�กัด เลขที่ 30/2 หมู่ 1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2401-9401 โทรสาร 0-2401-9417-9 นายเสริม พูนพนิช ผูพ้ มิ พ์ พ.ศ. 2562
หากมีคำ�แนะนำ�ติชม ติดต่อได้ที่ comment@se-ed.com
ค้นหาหนังสือที่ต้องการ ได้เร็ว ทันใจ ที่ www.se-ed.com

ขออุทิศหนังสือเล่มนี้แด่
ชารี โรมาส ผู้เชื่อในเรื่องนี้ก่อนใครทั้งห; มด
และแกเบรียล โรมาส ที่ให้การสนับสนุนด้วยดี
จนหนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์

สารบัญ
สารจากผู้เขียน

5

บทนำ�

11

บทที่ 1 หาตัวอัจฉริยะให้เจอ

17

บทที่ 2 อัจฉริยะเท่านั้นยังไม่พอ

34

บทที่ 3 กฎข้อที่ 1 กระจกไม่เคยหลอกคุณ	

59

บทที่ 4 กฎข้อที่ 2 หลีกออกมา

85

บทที่ 5 กฎข้อที่ 3 หุบปากซะ แล้วฟัง

107

บทที่ 6 กฎข้อที่ 4 พลิกหินทีละก้อน

129

บทที่ 7 กฎข้อที่ 5 การเล่นแร่แปรธาตุเหนือกว่าเคมีี

152

บทที่ 8 กฎข้อที่ 6 อดีตของคุณอาจไม่ใช่ความจริงในอนาคต

174

บทที่ 9 กฎข้อที่ 7 อย่าสนใจพวกกระรอก

200

บทที่ 10 กฎข้อที่ 8 สร้างสมดุลระหว่างหัวใจกับความคิด

218

บทที่ 11 กฎข้อที่ 9 ใช้ปัญหาเป็นตัวดึงดูดอัจฉริยะ

240

บทที่ 12 กฎข้อที่ 10 สมานฉันท์กับวิกฤต

260

บทส่งท้าย เอาใจเขามาใส่ใจเรา

282

สารจากผู้เขียน
ผมหวังว่า ผมจะได้อา่ นหนังสือเล่มนีต้ งั้ แต่ตอนทีไ่ ด้รบั ตำ�แหน่งผูน้ �ำ
เปน็ ครัง้ แรก ตอนนัน้ ผมมืดบอดและทำ�ผิดพลาดมากมาย ซึง่ ทำ�ให้เสียใจ
จนถึงทุกวันนี้ ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านลูคเิ มียและคณบดีคณะแพทยศาสตร์
โลซาโนลอง แห่งศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเท็กซัส ณ ซานอันโตนิโอ ผม
เป็นผูน้ �ำ คณะแพทยศาสตร์ซงึ่ มีคณาจารย์ถงึ 1,300 คน มีนกั ศึกษาแพทย์
กว่า 900 คน มีเจ้าหน้าทีเ่ กือบ 3,000 คน และมีแพทย์ฝึกหัดกว่า 800 คน
ผมคุมห้องทดลองซึ่งกำ�ลังออกแบบยารักษาโรคมะเร็งชนิดใหม่ โดย
ก่อนหน้านัน้ ในตำ�แหน่งประธานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟลอริดา
ผมภูมิใจที่จะบอกว่า คณะของผมทำ�เงินได้ถึง 1 พันล้านเหรียญ
จากการถ่ายโอนเทคโนโลยีชีวภาพ
ผมต้องเป็นผู้นำ�ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งนักเคมีอินทรีย์
นักชีววิทยาโมเลกุล แพทย์ผู้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวน และแพทย์ผวิ หนังแบบเชือ่ มด้วยเลเซอร์ ตัง้ แต่วศิ วกรชีวการแพทย์
ไปจนถึงนักคณิตศาสตร์ ตัง้ แต่ผชู้ �ำ นาญการสรีรวิทยาไปจนถึงนักเภสัชวิทยา
โมเลกุล นอกจากนี้ ผมยังบริหารนักวิทยาศาสตร์หลายร้อยคนที่
ไม่ใช่แพทย์ เราให้การสนับสนุนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ซึ่ง
เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งผู้สร้างฮาร์ดแวร์ นักโปรแกรมเมอร์
ซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และนักวิเคราะห์
ข้อมูล ทีมของพวกเรายังรวมถึงนักสือ่ สารมวลชน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคุณภาพ
5

นักจิตวิทยา นักการตลาด นักบัญชี และคนจบเอ็มบีเอที่ท�ำ งานบริหาร
อยู่ส่วนกลาง ประสบการณ์ของผมกับมืออาชีพที่ฉลาดเป็นกรดเหล่านี้
สอนผมว่า อัจฉริยะไม่ได้มีรูปแบบตายตัวและไม่ได้กระจุกอยู่ในอาชีพ
ไหนโดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา คนหลายร้อยคนที่มี
ประกายแห่งอัจฉริยภาพต่างก็เปน็ สมาชิกในทีมของเรา สิง่ ทีผ่ มรูช้ ดั ก็คอื
กลุ่มของอัจฉริยะผู้น่าประทับใจเหล่านี้ต่างก็เรียกร้อง “กฎใหม่” แห่ง
ความเป็นผู้นำ�
ความท้าทายของผมอยูท่ กี่ ารบริหารอัจฉริยะเหล่านี้ ซึง่ มาจากสายงาน
อันหลากหลายแต่อยูใ่ ต้องค์กรเดียวกัน การเอาวิทยาการความก้าวหน้าต่าง ๆ
มาแปลงเป็นผลในทางปฏิบัติ และบริหารผลลัพธ์อันทรงคุณค่าออกมา
ให้ได้ ด้านที่ยากที่สุดของงานของผมก็คือ การเอาคนที่ฉลาดเป็นกรด
เหล่านี้มาทำ�งานร่วมกันเป็นทีมเดียว อัจฉริยบุคคลส่วนใหญ่มักคิดว่า
พวกเขารู้สิ่งต่าง ๆ ดีที่สุดแล้ว และมีแนวโน้มที่จะมุ่งไปในแนวทาง
ของตัวเอง ซึง่ ถ้าเป็นอย่างนัน้ ก็หมายความว่า จะไม่มอี ะไรประสบความสำ�เร็จ
ได้เลย ผมเรียนรูจ้ ากประสบการณ์สว่ นตัวว่า การนำ�พวกอัจฉริยะนัน้ ยาก
กว่าการนำ�คนประเภทอืน่ แต่ขอ้ ดีกค็ อื หากคุณทำ�ให้อจั ฉริยะเหล่านัน้ มา
ทำ�งานร่วมกันได้ดี คุณจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเลยทีเดียว
“การนำ�พวกอัจฉริยะ ก็เหมือนการนำ�ทัพที่มีแต่นายพล” บ็อบ
เลเวอเรนซ์ แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพโรงพยาบาลตั้งข้อสังเกต
ไว้ ซึ่งผมยืนยันได้เลยว่าจริง อัจฉริยะมักมีความเข้าใจอันลึกซึ้งซึ่งไม่มี
ใครอื่นมองเห็น โดยสามารถคิดริเริ่มและคุ้นชินกับการก้าวเดินไปบน
วิถีทางของตนเอง
การจะสร้างสรรค์ให้ได้ในระดับนั้น อัจฉริยะจำ�เป็นต้องจมอยู่กับ
ความคิดของตัวเอง นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แพทย์ และนักชีววิทยา
โมเลกุลหัวกะทิในแผนกของผม ไม่ชอบคิดว่า ผมเป็นผูน้ �ำ ของทีม พวกเขา
6

ชอบทำ�งานเองโดยไม่ขึ้นตรงต่อผมหรือใครในทีม ในประวัติศาสตร์ที่
ผ่านมา อัจฉริยบุคคลล้วนสร้างผลงานอันก้าวหน้าด้วยการอยู่โดดเดี่ยว
กับความคิดของตัวเอง
	ณ วันนี้ เทคโนโลยีก�ำ ลังขับเคลื่อนองค์กรที่ประสบความสำ�เร็จทั้ง
หลาย โรเบิรต์ โซโลว์ นักเศรษฐศาสตร์ ได้รบั รางวัลโนเบลจากการค้นพบ
ว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทุกหนแห่ง ไม่ได้เกิดจากการเพิ่ม
จำ�นวนแรงงานหรือโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก แต่เกิดจากเทคโนโลยีอัน
ก้าวหน้า กลจักรแห่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม
“ส่วนเพิ่มของโซโลว์ (Solow Residual)” การเติบโตของโครงสร้าง
พื้นฐานและแรงงานมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง 15 เปอร์เซ็นต์
โดยส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดเปน็ ผลมาจากส่วนเพิม่ ของโซโลว์ ซึง่ คิดเปน็ น้�ำ หนัก
ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งหมด
การจะสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจำ�เป็นต้องใช้คนฉลาด
จำ�นวนมาก ผู้ที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีเหล่านี้พร้อมจะเดินทางไปยังสุด
ขอบแห่งความรู้เดิม พวกเขาไม่ยอมจำ�นนต่อขอบเหวแห่งองค์ความรู้
เก่า แต่พร้อมจะกระโดดลงไปเพือ่ ท้าทาย ในอดีตคนฉลาดทีส่ ดุ จะทำ�งาน
อยู่ตามมหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบันวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ตัวท็อป
จำ�นวนมากหรืออาจจะส่วนใหญ่ท�ำ งานอยูก่ บั บริษทั มหาชน ซึง่ สร้างสุดยอด
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกมาและขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
กำ�ลังสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ณ อัตราเร่งที่แม้แต่เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ยังล้าสมัยไปได้ หากคุณไม่พร้อมคิดค้นสิ่งยิ่งใหญ่ชิ้นต่อไป คุณจะ
หายสาบสูญ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอนั ยิง่ ใหญ่ในวันนี้ การนำ�
อัจฉริยบุคคลถือเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งในการสร้างผลิตภาพ ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เป็นอยู่
7

การสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำ�เป็นต้องใช้อัจฉริยบุคคล
ทั้งหลายมาทำ�งานด้วยกัน เพราะเทคโนโลยีส่วนใหญ่มีองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง จึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลาย
สายงานซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปมาช่วยเหลือ การจะสร้าง
ความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นได้นั้น ต้องใช้ความชำ�นาญหลากหลายด้าน
แล้วเอามาทำ�ให้สมั ฤทธิผ์ ลด้วยมือของคนคนเดียว ปัญหาก็คอื อัจฉริยะ
ส่วนใหญ่โดยธรรมชาติแล้วมักไม่ใช่ผเู้ ล่นเป็นทีม บ่อยครัง้ ทีค่ วามฉลาด
ทำ�ให้พวกเขาแปลกแยกมาตัง้ แต่ยงั เด็ก พวกเขาชอบทีจ่ ะจัดการกับปัญหา
ด้วยวิธีของตัวเอง ภายใต้กำ�หนดการของตัวเอง
บิล เกตส์ และ อีลอน มัสก์ เป็นไอคอนด้านความเป็นผู้นำ�ที่
โดดเด่นในด้านของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทั้งสองคนเป็นอัจฉริยะ
และเป็นผู้น�ำ แต่พวกเขาคือข้อยกเว้น โดยภาพรวมแล้ว เรามักไม่ค่อย
ได้ยินว่า คนเป็นผู้นำ�จะรู้เรื่องโปรเจกต์ทางเทคโนโลยีเท่าไรนัก เพราะ
พวกเขามักไม่ได้ค้นพบอะไร คนที่เป็นผู้นำ�ของพวกอัจฉริยะมักไม่ชนะ
รางวัลโนเบล ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตร และไม่ได้นำ�เสนอการค้นพบ
อันยิ่งใหญ่ใด ๆ ในการพูด ณ การประชุมต่าง ๆ พวกเขามักวางตัวเอง
อยูห่ ลังม่าน ขณะทีพ่ วกอัจฉริยะกลับยืนอยูบ่ นโพเดียมรอรับเสียงปรบมือ
แซ่ซ้องจากฝูงชน
แม้อัจฉริยบุคคลจะดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนได้ การนำ�
พวกอัจฉริยะกลับมีความสำ�คัญในการสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ไม่แพ้กัน ลำ�พังพวกอัจฉริยะอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการสร้าง
ความสำ�เร็จ ผูน้ �ำ ทีเ่ ข้มแข็งต้องทำ�ให้งานนัน้ เปน็ จริงด้วยการมุง่ เน้นไปยัง
กลุม่ คนเหล่านัน้ พยายามลดอุปสรรค สายตาจับจ้องทีเ่ ป้าหมาย ดึงคนอืน่ ๆ
มาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์และตัดสินใจว่า จะเอาสิ่งที่ค้นพบใหม่ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร
8

ผมได้เรียนรูอ้ ะไรต่อมิอะไรมากมายจากการนำ�คนทีเ่ ป็นอัจฉริยะ ด้วย
การลองผิดลองถูกเปน็ เวลาหลายทศวรรษ ผมหวังว่า ตัวเองจะเตรียมตัว
รับมือสถานการณ์ที่ยากลำ�บากและน่าผิดหวังที่เคยเผชิญมาตลอดชีวิต
การงานได้ดีกว่านั้น หลักสูตรบริหารที่ผมเคยเรียนไม่เคยแตะเรื่องของ
การนำ�บุคคลทีฉ่ ลาดปราดเปรือ่ งเลย ผมพบว่า ทฤษฎีความเป็นผูน้ �ำ โดย
ทัว่ ไปมักประยุกต์ใช้กบั คนทีม่ คี วามฉลาดโดดเด่นไม่ได้ จากทีเ่ คยทำ�งาน
กับทั้งสองฝั่งในฐานะผู้จัดการและสมาชิกของทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ผมมีมมุ มองเฉพาะตัวต่อประเด็นปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีเครือ่ งมือแห่ง
ความเป็นผูน้ �ำ ซึง่ จำ�เปน็ ต้องมีเพือ่ นำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ ผมตกผลึกสิง่
ที่ได้เรียนรู้ออกมาเป็นกฎ 10 ข้อที่ใช้ได้จริง ซึ่งผมเคยนำ�ไปใช้และ
ทำ�การทดสอบมาแล้วหลายต่อหลายปี เราจึงเขียน เหนือกว่าลูกน้อง
แบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ เล่มนี้ออกมา เพื่อขยายกฎเหล่านี้
ในรอบหลายปีทผี่ า่ นมา ผมได้ประสบกับสถานการณ์ทเี่ ข้ามาทดสอบ
และท้าทายความเป็นผู้นำ�อย่างรุนแรง ผมสงสัยว่า การเป็นเจ้านายของ
ไอน์สไตน์จะรู้สึกอย่างไร การมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำ�คนที่ได้รับ
การยอมรับว่า เป็นอัจฉริยบุคคลผู้ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคสมัยนั้นจะ
เป็นอย่างไร อับราฮัม เฟล็กซ์เนอร์ ผู้ก่อตั้งสถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูง
ที่พรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ได้บริหารทีมอันเต็มไปด้วยอัจฉริยะชื่อดัง
ในระดับนานาชาติ โดยใช้กฎ 10 ข้อที่ผมคิดขึ้นมานี้ เหนือกว่าลูกน้อง
แบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ เป็นผลผลิตจากประสบการณ์
ของผม ประกอบไปด้วยนวัตกรรม ความสำ�เร็จ โอกาสที่หลุดมือ
และความล้มเหลวในโลกธุรกิจ เรียงร้อยเข้าด้วยกัน ด้วยเรื่องราวแห่ง
วิสัยทัศน์อันโดดเด่นของอับราฮัม เฟล็กซ์เนอร์ และความสามารถ
ของเขาในการดึงเอาความยอดเยี่ยมของอัจฉริยบุคคลที่เขาทำ�งาน
ด้วยออกมาใช้ได้อย่างมากมาย เมื่อคุณเอากฎทั้ง 10 ข้อในการนำ�
9

อัจฉริยบุคคลไปปฏิบัติ คุณจะเห็นถึงความสร้างสรรค์และผลิตภาพที่
เพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อ กลยุทธ์เหล่านี้ใช้ได้ผลกับผมมาโดยตลอด และ
ผมก็รู้ว่า มันจะทำ�ให้คณ
ุ เป็นผู้น�ำ ที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
เหนือกว่าลูกน้องแบบไอน์สไตน์ คือเจ้านายอัจฉริยะ จะทำ�ให้
คุณเข้าใจถึงความซับซ้อนในการนำ�อัจฉริยะชั้นเยี่ยม เป็นมุมมอง
ทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ หลีกเลีย่ งการทำ�ให้คนฉลาดในทีมของคุณแปลกแยกออก
ไป เป็นกลยุทธ์ในการสร้างการทำ�งานเป็นทีมและสร้างเป้าหมายร่วมกัน
รวมทั้งแนวทางในการนำ�เอากฎ 10 ข้อไปใช้งานจริงด้วย
-โรเบิร์ต โรมาส, MD

10

บทนำ�

Einstein’s Boss

เป็นไปได้สูงที่คุณคงไม่รู้ว่า หัวหน้าของไอน์สไตน์คือใคร ตอนที่
ไอน์ สไตน์ ม าทำ � งานในสหรั ฐ อเมริ ก า เขารายงานตั ว ต่ อ อั บ ราฮั ม
เฟล็กซ์เนอร์ เฟล็กซ์เนอร์เป็นนักบริหารที่เก่งมาก แต่ไม่ใช่อัจฉริยะ เขา
เริม่ อาชีพด้วยการเปน็ ครูโรงเรียนมัธยม เขาไม่ได้มปี ริญญาเอก เขาไม่ใช่
แพทย์และไม่ใช่นักคณิตศาสตร์ด้วยซ้ำ�ไป เขาไม่เคยเขียนรายงานทาง
วิชาการเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นหนึ่งในคนแรก ๆ ที่เฟล็กซ์เนอร์จ้างมา
ทำ�งานด้วยที่ IAS* ณ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และไอน์สไตน์ก็นับถือ
สถาบันแห่งนี้ในทันที หากไม่มีเฟล็กซ์เนอร์ ไอน์สไตน์คงไม่ได้มาทำ�งาน
ทีส่ ถาบันแห่งนี้ และหากไม่มไี อน์สไตน์ IAS ก็คงล้มครืนไปแล้ว ในช่วง
ทศวรรษ 1930 และ ทศวรรษ 1940 เฟล็กซ์เนอร์ปล่อยให้ไอน์สไตน์
เป็นหน้าเป็นตาของสถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูง เฟล็กซ์เนอร์ไม่ฉลาดเท่า
ไอน์สไตน์ และเขาก็รู้ดีในเรื่องนี้ นี่เป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งในการดีลกับ
พวกอัจฉริยะ การประเมินตัวเองอย่างไม่ผ่อนปรน ช่วยให้เฟล็กซ์เนอร์
สร้างทีมที่ประสบความสำ�เร็จขึ้นมาได้ จากนั้นไม่นาน มีนักคณิตศาสตร์
นับสิบและนักฟิสกิ ส์จ�ำ นวนมากเข้ามาร่วมงาน ซึง่ เฟล็กซ์เนอร์กห็ ล่อหลอม
พวกเขาให้กลายเป็นทีมที่ทำ�งานสอดประสานกันได้อย่างลงตัว
* Institute for Advanced Studies คือ สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูง
11

IAS ได้กลายมาเป็นสำ�นักของผู้ได้รับรางวัลโนเบลถึง 30 คน
นักคณิตศาสตร์เจ้าของเหรียญรางวัลที่เก่งที่สุดในสหรัฐอเมริกา 38 คน
และผูไ้ ด้รบั รางวัลวูลฟ์ แอนด์แมกอาร์เทอร์ (The wolf and macarthur
prizes) อี ก หลายต่ อ หลายคน ที ม แห่ ง อั จ ฉริ ย ะที่ เ ฟล็ ก ซ์ เ นอร์
รวบรวมเข้ าไว้ ด้ ว ยกั น นี้ ได้ ส ร้ า งความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์
อั น ยิ่ งใหญ่ ที่ สุ ด แห่ ง ศตวรรษที่ ยี่ สิ บ สถาบั น แห่ ง นี้ ใ ห้ อิ ส รภาพ
ในการสร้ า งสรรค์ แ ก่ เ หล่ า นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ผู้ ป ราดเปรื่ อ งทั้ ง หลาย
แต่กม็ ใี ครบางคนคอยดูแลหาเงินมาจ่ายให้พวกเขาไม่เคยขาด คอยทำ�ให้
สถาบันอุน่ สบายในฤดูหนาวและมีแสงไฟจุดสว่างไสวอยูเ่ สมอ ทัง้ ยังทำ�ให้
กลุม่ อัจฉริยบุคคลซึง่ มีความหลากหลายเหล่านีท้ �ำ งานร่วมกันเปน็ ทีมเพือ่
บรรลุเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ คนคนนัน้ ก็คอื อับราฮัม เฟล็กซ์เนอร์ หัวหน้า
ของไอน์สไตน์นั่นเอง เฟล็กซ์เนอร์ปลุกปั้นสถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูง
ขึ้นมา จนกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และมีผลงาน
โดดเด่นที่สุดตลอดกาล
ด้วยการยึดมั่นในจุดยืนว่า คนต้องสำ�คัญกว่าวัตถุ ทำ�ให้เขามีน�้ำ ใจ
ต่อคนที่ทำ�งานกับเขาเป็นอย่างมาก เขาลงทุนก้อนโตเพื่อจ่ายเงินเดือน
ในอัตราที่สูงที่สุด ณ เวลานั้น และให้สิทธิ์ไม่ต้องสอนหนังสือ เพื่อที่
นักวิทยาศาสตร์ในสถาบันของเขาจะได้ใช้เวลากับการค้นคว้าวิจยั อย่างเต็มที่
เขายอมเสีย่ งมากมายเพือ่ นักวิทยาศาสตร์ของเขา เขาตัง้ กองทุนบำ�นาญ
สำ�หรับอาจารย์ ซึง่ ไม่มใี ครทำ�ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่�ำ ครัง้ ใหญ่ เขากล้า
เดิมพันว่า เศรษฐกิจจะฟื้นกลับมาก่อนที่จะถึงเวลาจ่ายบำ�นาญ เมื่อเงิน
บำ�นาญก้อนแรกถึงกำ�หนดจ่าย กองทุนของเขาก็เริม่ มีปญ
ั หากับการจ่ายเช็ค
ในแต่ละเดือน เพื่อแก้ไขภาวะเงินขาดมือดังกล่าว เขาถึงกับจัดดินเนอร์
การกุศลเพื่อระดมทุนมาสมทบกองทุนบำ�นาญ
12

เขามีทั้งความเห็นอกเห็นใจและความอดทน จนเรียกได้ว่าเกือบจะ
ดีเกินเหตุ ในเวลาที่เฟล็กซ์เนอร์กำ�ลังฟอร์มทีมอยู่นั้น ฮิตเลอร์ได้ก้าว
ขึ้นสู่อำ�นาจพอดี เขาเสนอตำ�แหน่งนักฟิสิกส์ให้แก่ เฮอร์มันน์ ไวล์
ชาวเยอรมั น ซึ่ ง มี ภ รรยาเป็ น ชาวยิ ว แต่ ไ วล์ ป ฏิ เ สธข้ อ เสนอของ
เฟล็กซ์เนอร์ โดยเลือกที่จะอยู่ในเยอรมนีบ้านเกิดต่อไป เมื่อฮิตเลอร์
เริ่มฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวที่อยู่ที่นั่น ไวล์ก็เพิ่งคิดได้ว่าเขาตัดสินใจพลาด
มหันต์ และเฟล็กซ์เนอร์ก็ยื่นข้อเสนอให้อีกครั้ง ทั้งไวล์และภรรยาจึงรีบ
หนีออกจากเยอรมนีแล้วมาร่วมงานกับไอน์สไตน์ที่ IAS เฟล็กซ์เนอร์ได้
พบกับไวล์ในเวลาทีเ่ ขากำ�ลังเปราะบางทีส่ ดุ และเสนอในสิง่ ทีไ่ วล์ตอ้ งการ
ที่สุด ทั้งที่ตัวเขาถูกไวล์ปฏิเสธมาแล้วครั้งหนึ่ง
เฟล็กซ์เนอร์ตระหนักว่า แรงจูงใจของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน
เขาจึงปรับเปลี่ยนวิธีชักชวนอัจฉริยะแต่ละคนให้สอดคล้องกับคนคนนั้น
อีกหนึ่งคนที่ถูก IAS ดึงตัวมาร่วมงานด้วยก็คือ เอ็ดเวิร์ด เอิร์ล
นักเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมผู้มีบุคลิกโดดเด่นซึ่งทุกข์ทรมานจากวัณโรค
เขาเสนอตำ�แหน่งให้เอิร์ลในเวลาที่ไม่มีมหาวิทยาลัยใดกล้าแตะต้องเขา
เพราะเขาป่วยหนัก เอิรล์ ใช้เวลาหลายปีกว่าจะหายจากอาการป่วย ทว่าเมือ่
แข็งแรงดีแล้ว เขาก็เลือกทีจ่ ะมาร่วมงานกับไอน์สไตน์และไวล์ เขาทำ�งาน
หนักในการสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยความรูส้ กึ เปน็ หนีบ้ ญ
ุ คุณ
สำ�หรับโอกาสที่ได้รับ เอิร์ลมักเป็นตัวกลางเวลาเพื่อนร่วมงานอัจฉริยะ
ที่ IAS ซึง่ มีบคุ ลิกซับซ้อนและบางครัง้ ก็ออกจะโมโหง่ายเกิดทะเลาะกันขึน้ มา
ความมีน�้ำ ใจทีเ่ ฟล็กซ์เนอร์หยิบยืน่ ให้ในเวลาทีเ่ อิรล์ ป่วยเข้าขัน้ วิกฤต ทำ�ให้
เขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณและกลายเป็นความภักดีต่อเฟล็กซ์เนอร์
สมัยทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ IAS เฟล็กซ์เนอร์มงุ่ เน้นไปยังแกนหลัก คือ ภารกิจ
ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ทุกวันนี้ IAS ก็ยังมีเพียง 4 แผนกเท่านั้น
13

คือ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศึกษา สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ พวกเขาอยากเป็นระดับโลกในไม่กี่อย่าง ดีกว่าเก่งระดับกลาง
ไปแทบทุกอย่าง
วิธีมุ่งเน้นเช่นนี้ เป็นก้าวสำ�คัญสู่การสร้างนวัตกรรม เนื่องด้วย
ความก้าวหน้ามักอุบัติขึ้น ณ สุดขอบแห่งความรู้ ไม่ใช่ท่ามกลางความรู้
ระดับกลางที่ใครต่อใครต่างก็รู้เหมือนกันกับคุณ กุญแจสู่นวัตกรรมคือ
การขุดบ่อน้ำ� ไม่ใช่ไถหน้าดิน นักเคมีคนหนึ่งเคยบอกผมว่า หากอยาก
แก้ปัญหาอันยุ่งเหยิง ให้มุ่งเน้นในวงที่แคบลง
เฟล็กซ์เนอร์มักเชิญคนเก่ง ๆ ให้แวะเวียนมาที่ IAS อยู่เสมอ เพื่อ
ให้พวกเขาติดต่อสัมพันธ์กบั คนทีท่ �ำ งานอยูท่ นี่ นั่ และช่วยตรวจสอบผลงาน
เขาอยากให้มคี วามคิดใหม่ ๆ หมุนเวียนเข้ามาเป็นประจำ� เพือ่ คนทีน่ นั่ จะ
ได้ไม่รู้สึกเบื่อหรือหมดไฟ ส่วนหนึ่งในบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาที่
เขาจ้างมา ได้แก่ นีลส์ บอห์ร, จอห์น ฟอน นอยมันน์ และ พอล ดิแร็ก
ทั้ง 3 คนเป็นเจ้าของรางวัลโนเบล
เฟล็กซ์เนอร์ไม่กลัวทีจ่ ะใช้วธิ ใี หม่ ๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หาเดิม ๆ เขาส่งเสริม
วิธีแก้ปัญหาใหม่ซึ่งยังไม่เคยถูกตั้งคำ�ถามมาก่อน เขาจับนักฟิสิกส์
นักเศรษฐศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดี
มาทำ�งานร่วมกันโดยหวังว่า พวกเขาจะกระตุ้นกันเองเพื่อมุ่งหน้าสู่
ความสำ�เร็จ และพวกเขาก็ท�ำ งานได้ส�ำ เร็จจริง ๆ ตัวอย่างเช่น หลังจาก จอห์น
ฟอน นอยมันน์ นักฟิสิกส์หัวกะทิซึ่งมาร่วมทีมเป็นการถาวรหลังจากมา
เยี่ยมชมสถาบันเพียงครั้งเดียว รู้สึกหลงใหลกับคอมพิวเตอร์รุ่นแรก ๆ
ของโลก เขาก็สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกเครื่องหนึ่งในชั้นใต้ดินของอาคาร
ที่เขาทำ�งานอยู่ ครั้นเฟล็กซ์เนอร์รู้เข้าก็ไม่ได้ไปเตือนเขาว่า เขาเป็น
14

นักฟิสกิ ส์ทฤษฎี ไม่ใช่ชา่ งไฟฟ้าทีจ่ ะมามัวเล่นสนุกอยูก่ บั หลอดสุญญากาศ
เขาปล่อยให้นอยมันน์งว่ นอยูก่ บั โปรเจกต์ของเขาไป และผลลัพธ์ทไี่ ด้กค็ อื
คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่มีหน่วยความจำ�
ในช่วงปีแรก ๆ ที่ IAS เฟล็กซ์เนอร์ปรึกษากับคนในสถาบันทุกครัง้
ที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะจ้างคน เพราะ
ตัวเขาเองไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ เขาจึงให้คุณค่ากับความคิดเห็นของคน
ในทีมอย่างมาก เขาเรียกประชุมคนในสถาบันอยู่เสมอเพื่อหารือกันถึง
ทิศทางใหม่และปัญหาที่พบเจอ เขาทำ�ตัวให้เข้าถึงได้และรู้จักรับฟัง
เฟล็กซ์เนอร์สร้างโมเดลวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ขาต้องการขึน้ มา ซึง่ เป็น
ระบบทีใ่ ช้ความสามารถเป็นตัวตัดสินฐานะทางวิชาการโดยไม่สนใจสถานะ
ทางสังคม เขาทำ�ลายกำ�แพงทางสังคมมากมายด้วยการจ้างคนที่เก่ง
และฉลาดทีส่ ดุ โดยไม่ค�ำ นึงถึงพืน้ เพ สมาชิกหลายคนเปน็ ชาวยิว ในเวลา
ที่กระแสต้านยิวแพร่กระจายไปทั่วมหาวิทยาลัยในอเมริกา มีการกำ�หนด
โควตาออกมาเลยว่าจะรับนักศึกษายิวเข้าเรียนในพรินซ์ตันกี่คน และ
มีโควตาลับสำ�หรับอาจารย์ยิวอีกจำ�นวนหนึ่ง แต่เฟล็กซ์เนอร์ไม่สนใจ
ระบบโควตา ทัง้ ยังไม่สนใจการกีดกันทางเพศ เขาจ้างนักโบราณคดี เฮตตี
โกลด์แมน มาทำ�งานในตำ�แหน่งที่เป็นการจ้างงานตลอดชีพ (tenured
position)* ในเวลาทีก่ ารจ้างผูห้ ญิงมาอยูใ่ นตำ�แหน่งทางวิชาการตลอดชีพ
เช่นนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เขาสร้างทีมที่โดดเด่น อันประกอบไปด้วยคนฉลาดมากมาย เพราะ
เขาไม่ชอบให้แนวคิดที่เคยเชื่อต่อ ๆ กันเข้ามาขวางทาง เขาใจกว้าง จ้าง
คนที่ฉลาดที่สุดโดยไม่สนใจสถานะทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อม
* เป็นตำ�แหน่งทางวิชาการที่ได้รับการปกป้อง โดยทางทฤษฎีแล้ว บุคลากรในตำ�แหน่งนี้
ไม่มีทางถูกไล่ออก เพื่อธำ�รงไว้ซึ่งอิสระทางวิชาการ
15

อันเป็นอิสระจากตัววัดความสร้างสรรค์ที่เคยใช้กัน
กฎของผมในการนำ�พวกอัจฉริยะสอดคล้องกับการก่อตัง้ และบริหาร
IAS ของเฟล็กซ์เนอร์ในหลายด้าน กฎทั้ง 10 ข้อในการนำ�อัจฉริยะทีผ่ ม
เสนอจะช่วยให้คุณตระหนักรู้ และมีชุดของทักษะที่จะใช้น�ำ พาคนฉลาด
ให้สร้างผลงานอันยิง่ ใหญ่ ซึง่ จะช่วยแก้ปญ
ั หาอันซับซ้อนทีค่ ณ
ุ ต้องเผชิญ
กฎทั้ง 10 มีดังต่อไปนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

16

กระจกไม่เคยหลอกคุณ
หลีกออกมา
หุบปากซะ แล้วฟัง
พลิกหินทีละก้อน
การเล่นแร่แปรธาตุเหนือกว่าเคมี
อดีตของคุณอาจไม่ใช่ความจริงในอนาคต
อย่าสนใจพวกกระรอก
สร้างสมดุลระหว่างหัวใจกับความคิด
ใช้ปัญหาเป็นตัวดึงดูดอัจฉริยะ
สมานฉันท์กับวิกฤต

บทที่ 1

หาตัวอัจฉริยะให้เจอ
RECOGNIZING GENIUS

“...หากคุณทำ�ให้อัจฉริยะ
ทำ�งานร่วมกันได้
คุณจะเปลี่ยนโลกทั้งใบ”

ในช่วงแรกที่เข้ามาเป็นนักการศึกษา เฟล็กซ์เนอร์ได้รับมุมมอง
อันเฉียบคมเกีย่ วกับคาแรกเตอร์ทสี่ ร้างคนให้เป็นอัจฉริยะ มอริตซ์ พ่อของ
เฟล็กซ์เนอร์เป็นคนขายหมวกที่สูญเสียธุรกิจของตัวเองไปในช่วงวิกฤต
การเงินปี 1873 เขาไม่เคยฟื้นฐานะกลับมาได้อีกเลยจากการพังยับเยิน
ครั้งนั้น ไม่ว่าทางการเงินหรือทางอารมณ์ และไม่มีปัญญาหาเงินส่ง
ลูกเรียน เจคอบ พีช่ ายของเฟล็กซ์เนอร์ซงึ่ เปน็ เจ้าของร้านขายยา เปน็ ผูจ้ า่ ย
เงินค่าเทอมให้เฟล็กซ์เนอร์ที่มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ และที่นี่เอง
เฟล็กซ์เนอร์ได้เริ่มคิดพิจารณาว่า มีความจำ�เป็นแค่ไหนที่คนฉลาดโดย
กำ�เนิดจะต้องเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นอัจฉริยะ
แม้จะอยากเรียนต่อปริญญาโทที่จอนส์ฮอปกินส์ เฟล็กซ์เนอร์
กลับไม่ได้รบั ทุนการศึกษาและไม่มเี งินพอทีจ่ ะจ่ายค่าเทอม เขาจึงกลับมา
บ้านเกิดทีห่ ลุยส์วลิ ล์ รัฐเคนทักกี ก่อนจะไปเปน็ ครูสอนหนังสือและก่อตัง้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำ�หรับเด็กผู้ชาย เช่นเดียวกับที่พี่ชายจ่าย
ค่าเล่าเรียนให้เขา เขาก็จ่ายค่าเล่าเรียนให้ไซมอน น้องชายผู้ซึ่งต่อมา
กลายเปน็ นักพยาธิวทิ ยาทีเ่ ปน็ ทีร่ จู้ กั ระดับโลก และจ่ายค่าเล่าเรียนให้แมรี
น้องสาวเรียนที่วิทยาลัยบรินมอว์ร
ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในหลุยส์วิลล์ เฟล็กซ์เนอร์พบว่า การขู่
และบังคับใช้ไม่ได้ผลในการสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียน เพราะระดับ
ความสามารถทางวิชาการไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย เขาจึงเริ่มเชื่อว่า หาก
19

นักเรียนมีอิสระในการทำ�งานอะไรก็ได้ พวกเขาจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
เพราะข้อมูลที่เรียนรู้ได้จากข้างนอกนั้นสำ�คัญกว่าเกรดเสียอีก
เฟล็กซ์เนอร์จงึ เปลีย่ นวิธบี ริหารโรงเรียนเป็น “ไม่มกี ฎระเบียบ ไม่มี
การสอบ ไม่มีการบันทึก และไม่มีรายงาน” นักเรียนของเขาเริ่มจะอยู่ดึก
และมาที่โรงเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเรียนพิเศษ ครั้นเด็ก ๆ
เหล่านั้นทำ�ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการสอบเอ็นทรานซ์ เขาจึงพบว่า
ทฤษฎีของเขาใช้ได้ผลจริง
เฟล็กซ์เนอร์ได้เปลีย่ นนักเรียนของเขาให้กลายเป็นผูส้ มัครคนสำ�คัญ
ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวี* ความกระตือรือร้นด้านการศึกษาอันไม่
หยุดนิง่ ของเขาต้องมีสว่ นสำ�คัญแน่ ๆ แต่การตัดสินใจให้นกั เรียนมีอ�ำ นาจใน
การกำ�หนดการศึกษาของตัวเองเพื่อมุ่งเน้นในการเรียนรู้แทนที่จะมุ่งสู่
การสอบแต่เพียงอย่างเดียว ได้สร้างความแตกต่างอันสำ�คัญยิ่ง
เขาปรารถนาที่จะปฏิรูปการศึกษาด้วยสิ่งที่เขาคิด แต่ตัวเขาเองยัง
ต้องอยู่ในหลุยส์วิลล์เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว หากไม่ใช่เพราะภรรยาของ
เขา แอนน์ ครอว์ฟอร์ด เฟล็กซ์เนอร์คงรู้สึกแย่และติดแหง็กอยู่เช่นนั้น
ไปตลอดชีวิต และ IAS คงไม่มีวันเกิดขึ้น มีอยู่วันหนึ่งขณะที่กลุ่ม
นักเขียนหญิงนั่งล้อมวงเขียนที่หลุยส์วิลล์ แอนน์ได้ยินเรื่องราวของ
อลิซ ไรซ์ เกีย่ วกับหญิงหม้ายทีย่ ากจนข้นแค้นแต่มกี �ำ ลังใจทีด่ ี และเลีย้ งดู
ครอบครัวท่ามกลางโชคร้ายหนักหนาสาหัส เธอจึงเอาหนังสือเล่มนั้นไป
ทำ�เป็นละคร ตั้งชื่อว่า Mrs. Wiggs and the Cabbage Patch
ซึ่งถูกนำ�ไปเล่นเป็นละครบรอดเวย์ในปี 1904 และกลายเป็นภาพยนตร์
ซีรีส์ทางโทรทัศน์ แอนน์ท�ำ เงินได้ 15,000 เหรียญจากละครในปีแรก ซึ่ง
เป็นเงินจำ�นวนเล็กน้อยในเวลานั้น
* ไอวีลกี (Ivy League) เปน็ ชือ่ ของกลุม่ มหาวิทยาลัยเอกชนทีม่ ชี อื่ เสียง 8 แห่งทีร่ วมตัวกันเพือ่
แข่งขันกีฬา ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา
20

ครั้นอายุ 39 เฟล็กซ์เนอร์ก็ทำ�ให้แผนในการปฏิรูปวิทยาลัยและ
บัณฑิตศึกษาเปน็ จริงได้ส�ำ เร็จในระดับชาติ เขาขายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ของตัวเอง แล้วย้ายภรรยากับลูกสาวคือ ยีน ไปยังเมืองเคมบริดจ์
รัฐแมสซาชูเซตส์ รัฐซึ่งเขาเรียนจบปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ด จากนั้น
ครอบครัวของเขาใช้เวลา 2 ปีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วยุโรป
และไม่ว่าจะไปที่ไหน ชื่อเสียงของแอนน์ในฐานะนักประพันธ์และเสน่ห์
โดยธรรมชาติของเธอก็ได้เปิดประตูให้กับเฟล็กซ์เนอร์ เป็นประตูที่เขา
ไม่มวี นั ผ่านเข้าไปได้หากไม่มเี ธอ เขาพบปะนักเขียนและนักคิดชัน้ นำ�ของ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปมากมายผ่านทางเธอ
เฟล็กซ์เนอร์และครอบครัวของเขาย้ายถิ่นฐานมาสู่เบอร์ลิน ซึ่งเป็น
จุดศูนย์กลางกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของโลกในเวลานั้น การศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเบอร์ลนิ ถือได้วา่ คุณภาพสูงทีส่ ดุ แล้ว เขานัง่ ฟังเลกเชอร์ของ
นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง อันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาในการสร้างตัวตนที่
ปราดเปรือ่ งของตัวเองขึน้ มา ซึง่ ได้ตดิ ตัวเขาไปตลอดชีวติ การทำ�งาน เขาชืน่ ชม
คาร์ล สตัมปฟ์ นักจิตวิทยาชัน้ นำ�ชาวเยอรมัน ผูท้ �ำ ให้หวั ข้อทีซ่ บั ซ้อนและ
ยุ่งยากที่สุด ดูชัดเจนและน่าตื่นเต้นขึ้นมาได้ เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด
เจ้าของรางวัลโนเบลเคยกล่าวไว้ว่า “เราน่าจะอธิบายกฎฟิสิกส์ให้คนที่
นั่งกินเหล้าด้วยกันในบาร์ฟังได้นะ”
จอร์จ ซิมเมล อาจารย์จากเบอร์ลนิ อีกคนหนึง่ เปน็ นักสังคมวิทยาที่
ปราดเปรือ่ ง ความคิดของเขาไม่เคยหยุดนิง่ คิดเรือ่ งโน้นเรือ่ งนีอ้ ยูต่ ลอด แต่ละ
หัวข้อที่เขาสนใจได้ช่วยชี้ทางให้เฟล็กซ์เนอร์มองเห็นความเป็นไปได้อีก
มากมาย เฟล็กซ์เนอร์ได้ข้อสรุปว่า คนฉลาดจะรับรู้ได้เองว่าพวกเขาอยู่
ถู ก ที่ ถู ก ทางเมื่ อ งานกลายเป็ น เกม สำ � หรั บ เฟล็ ก ซ์ เ นอร์ การจะ
ถือว่าเป็นอัจฉริยะได้นั้น ต้องมีความคิดที่กระฉับกระเฉงและไม่หยุดนิ่ง
สามารถทำ�สิง่ ทีซ่ บั ซ้อนให้เข้าใจได้ และเปิดกว้างสูก่ ารแสวงหาใหม่ ๆ ต่อไป
21

กว่าจะเป็นอัจฉริยะ
นักสังคมวิทยาจำ�นวนมากเห็นตรงกับเฟล็กซ์เนอร์ว่า หากอัจฉริยะ
ไม่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นอัจฉริยภาพ
ความฉลาดปราดเปรือ่ งก็จะไม่สามารถปรากฏออกมาได้ การทีไ่ อน์สไตน์
สอบตกคณิตศาสตร์ในสมัยมัธยมและเกือบเข้าวิทยาลัยไม่ได้ เป็น
ตัวอย่างอันเด่นชัดที่สุดที่สะท้อนถึงปรากฏการณ์ดังกล่าว เขาเพิ่งจะ
มาค้นพบสิ่งที่ทำ�ให้เขาลุ่มหลงและช่วยกระตุ้นความชาญฉลาดอันล้น
เหลือในตัวเขาเมื่ออายุยี่สิบปลาย ๆ ขณะทำ�งานด้านฟิสิกส์ทฤษฎีอยู่ที่
มหาวิทยาลัยเบิร์นนั่นเอง
อันเดอร์ส อิริกส์สัน นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตต
เสนอกฎ 10 ปีแห่งอัจฉริยะเอาไว้ว่า “ลักษณะที่เคยเชื่อกันว่า เป็นภาพ
สะท้อนทักษะความสามารถภายใน แท้จริงแล้วเป็นผลจากการฝึกฝน
เคี่ยวกรำ�เป็นเวลาอย่างน้อยสิบปี” อิริกส์สันแนะนำ�ว่า การฝึกฝนอย่าง
มุ่งเน้นและตั้งใจเป็นเวลายาวนานจะช่วยให้เข้าถึงความทรงจำ�ระยะยาว
โดยอัตโนมัติชนิดไม่ทันรู้ตัว ซึ่งจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อัน
โดดเด่นยิ่ง
เวลาผมคุยกับพวกอัจฉริยะในสายงานของผมเกี่ยวกับการค้นพบ
สำ�คัญ ๆ พวกเขาไม่เคยพูดเลยว่ามันยากเย็นแค่ไหน แต่ละคนล้วน
บอกผมว่ามันสนุกเพียงใด จอร์จ สเชียลับบา เขียนภาษิตไว้ท่อนหนึ่ง
ซึ่งคนมักเข้าใจผิดว่าไอน์สไตน์เป็นผู้เขียน เขาบอกว่า “ความสร้างสรรค์
คือความชาญฉลาดอันสนุกสนาน” อัจฉริยะที่ผมรู้จักต่างมองงานของ
ตัวเองว่าเป็นเรื่องสนุก ซึ่งทำ�ให้ผมสรุปได้เลยว่า คนที่ทำ�งานหนักและ
มีความปราดเปรื่องอยู่ในตัวอาจต้องการบางสิ่งมาช่วยเสริมจึงจะกลาย
เป็นอัจฉริยะได้ นั่นคือความสุขจากภายในซึ่งกระตุ้นให้อัจฉริยะมุ่งเน้น
22

กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจัง โดยมักจะใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงเป็น
หลักยึด ไม่ว่าคุณจะให้นิยามความสุขว่าหมายถึงความสนุกสนาน
ความตื่นเต้น หรือความฉงนสงสัย อัจฉริยะแต่ละคนที่ผมเคยพบล้วน
มีสิ่งเหล่านี้ในตัวทั้งสิ้น

คนเป็นอัจฉริยะไม่เหมือนพวกเรา
เราไม่สามารถสื่อสารกับพวกอัจฉริยะได้ง่ายนัก เพราะเขาหรือเธอ
มักคิดต่างจากเรา เมือ่ อัจฉริยะกำ�ลังแก้ปญ
ั หา พลังอันมหาศาลในการจดจ่อ
กับสิ่งนั้นทำ�ให้เขาแตกต่างจากเราอย่างชัดเจน กระบวนการคิดของ
เขาโดยพื้นฐานแล้วเป็นปัจเจกและมีลักษณะเฉพาะ การโน้มน้าวให้
พวกอัจฉริยะเห็นว่า เขาต้องเป็นส่วนหนึง่ ของทีม ถือเปน็ หนึง่ ในด้านท้าทาย
ที่สุดในการนำ�คนที่ฉลาดกว่าคุณ
อัจฉริยะส่วนใหญ่เป็นเลิศในหลายแนวทางนอกเหนือจากทาง
ของเขาเอง อัจฉริยะมักมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องทั่วไปที่โดดเด่น
จนเข้าใจและสนุกสนานกับหลายหัวข้อที่ไม่ใช่ความชำ�นาญของตนเอง
ผมสังเกตเห็นอัจฉริยะหลายคนทีโ่ ดดข้ามจากเรือ่ งหนึง่ ไปยังอีกเรือ่ งหนึง่
อย่างเนียน ๆ จนผมเองตามไม่ทัน
ความสงสัยใคร่รขู้ องคนทีฉ่ ลาดปราดเปรือ่ งอาจทำ�ให้พวกเขาหมกมุน่
กับบางสิ่ง อัจฉริยะมักฝังตัวเองอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนทางออกนั้น
ปรากฏชัดออกมา อัจฉริยะสักคนอาจมองทะลุเมฆหมอกแห่งความซับซ้อน
แล้วเข้าใจได้ทันทีว่า คนอื่นทำ�อะไรกันอยู่ อัจฉริยะชอบที่จะมองเห็น
สิง่ ต่าง ๆ สอดคล้องต้องกัน ความสามารถของพวกเขาในการให้เฉดสีกบั
สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตและความเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ทำ�งานอย่างไร ทำ�ให้
23

พวกเขาก้าวกระโดดไปได้ไกลจนแก้ปัญหายาก ๆ ได้ แต่อีกด้านหนึ่ง
ของเหรียญก็คือ คนที่เฉลียวฉลาดมาก ๆ อาจถูกดึงสมาธิได้ง่าย เมื่อมี
ไอเดียที่ดึงดูดใจหลงเข้ามาในมโนสำ�นึกของพวกเขา
อัจฉริยะส่วนใหญ่มงี านอดิเรกทีเ่ ปน็ แรงปรารถนาของตัวเอง อัจฉริยะ
มักพยายามเป็นเลิศในงานอดิเรกนั้นเหมือนกับที่เป็นเลิศในสายงาน
ของตน ไอน์สไตน์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโมซาร์ต เขาชื่นชอบความซับซ้อน
และสอดประสานกันในดนตรีของโมซาร์ต นโปเลียนชอบเล่นหมากรุก
มารี คูรี เป็นนักจักรยานทางไกล โดยใช้เวลาระหว่างขี่จักรยานขบคิด
ปัญหาที่เธอเจออยู่ในห้องทดลอง
อั จ ฉริ ย ะมั ก มองโลกต่ า งจากพวกเรา คนที่ ฉ ลาดสุ ด ๆ ซึ่ ง มี
ความเข้าใจที่เหนือชั้นกว่าในการแก้ปัญหามักคิดเหนือกว่าเราไปอีกขั้น
อัจฉริยะมักมองเห็นสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ราไม่เห็นและตัง้ คำ�ถามต่อข้อสันนิษฐาน
ของเรา พวกเขาเชื่อมโยงและเพิ่มเติมความหมายใหม่ให้แก่ถ้อยคำ�
อัจฉริยะมักทำ�ลายบรรทัดฐานและท้าทายสภาวะที่เป็นอยู่ พวกเรา
ส่วนใหญ่มักอึดอัดกับพวกอัจฉริยะ ไม่ใช่เพียงเพราะอัจฉริยะเข้าสังคม
ไม่ค่อยเก่ง แต่เพราะพวกเขามักท้าทายมุมมองและตำ�แหน่งของเราใน
โลกนี้ พูดง่าย ๆ ก็คือ อัจฉริยะมักทำ�ให้ทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นวายยุ่งยากไป
หมด อัจฉริยะจะตีตกสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ และเอามุมมองที่แท้จริงยิ่งกว่า
มาทดแทน
พวกอัจฉริยะมักหมกมุ่นอยู่กับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งมากจนปัญหา
นั้นแทรกซึมเข้าไปในตัว เมื่ออัจฉริยะมุ่งเน้นกับเรื่องใดสุด ๆ ปัญหานั้น
จะกลายเปน็ เหมือนดินแดนในจินตนาการทีเ่ ขากำ�ลังเสาะสำ�รวจ จากการทำ�งาน
ด้วยความหมกมุ่น จึงเป็นเรื่องยากสำ�หรับพวกเขาที่จะใส่ใจว่าคนอื่น
คิดอะไรหรือมองโลกจากมุมของคนอื่น และด้วยความที่การสื่อสาร
24

ต้องอาศัยมุมมองที่ตรงกันเท่านั้น การพยายามสื่อสารกับพวกอัจฉริยะ
จึงเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมาก

วิธีคิดของอัจฉริยะ
เมือ่ ลองย้อนดูพวกอัจฉริยะในอดีต เราจะพบลักษณะของกระบวนการ
คิดที่ตรงกัน ไม่ว่าระเบียบวิธีนั้นจะเป็นอย่างไร ความคิดของพวกเขาจะ
ซิกแซกไปตามสาขาและไอเดียอันหลากหลาย พวกเขามองปัญหาจาก
หลากหลายมุม โดยไอเดียของพวกเขาจะเริ่มจากไอเดียหนึ่งไปยังอีก
ไอเดียหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้
อเล็กซ์ คอร์วนิ นักฟิสกิ ส์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ เคยฟังริชาร์ด
ไฟน์แมน นักฟิสิกส์เจ้าของรางวัลโนเบลเลกเชอร์เกี่ยวกับการค้นพบ
ครั้งสำ�คัญของเขา เขาบอกผมว่า การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไฟน์แมน
เกิดขึน้ อย่างไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั เป็นสิง่ ทีค่ าดเดาอะไรไม่ได้เลย กระทัง่ ไฟน์แมน
อธิบาย แล้วมันก็ฟังดูเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันที สิ่งที่ไฟน์แมนค้นพบ
นั้นดีเลิศแต่เข้าใจยาก และคนอื่นคงไขปริศนาไม่ได้ชัดแจ้งเหมือนที่
เขาทำ� “ไฟน์แมนมองเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็น” คอร์วินกล่าว
เมื่อผู้เชี่ยวชาญคนอื่นในสาขาเดียวกันได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
นวัตกรรมดังกล่าว พวกเขามักเอามือตบหน้าผากตัวเองแล้วอุทานว่า
จริงด้วย ! ไม่มใี ครเลยนอกจากอัจฉริยะทีม่ องเห็นความเชือ่ มโยงนัน้ การค้นพบ
จะแจ่มชัดก็ต่อเมื่อมันถูกอธิบายออกมา การค้นพบอันยิ่งใหญ่ของ
อัจฉริยะนั้น เป็นความงดงามในความเรียบง่าย แต่ค�ำ ว่าเรียบง่าย ไม่
ได้แปลว่าเข้าใจได้ง่ายแต่อย่างใด

25

“คนโง่ทชี่ าญฉลาดทีไ่ หนก็ท�ำ ให้เรือ่ งใหญ่โตและซับซ้อนขึน้ ได้ทงั้ นัน้ ”
แอนสท์ ชูมาเคอร์ นักเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวไว้ “มีแต่อัจฉริยะที่แท้จริง
จึงจะทำ�ตรงข้ามกัน”
เมอร์เรย์ เกลล์-แมนน์ นักฟิสกิ ส์ชาวอเมริกนั เคยตีพมิ พ์สมการหนึง่
เพียงเพราะมันสวยงาม แม้มนั จะขัดแย้งกับการสิง่ ทีเ่ คยตีพมิ พ์ไปแล้วมากมาย
สุดท้ายจึงกลายเปน็ ว่า งานทีเ่ คยตีพมิ พ์กอ่ นหน้านัน้ ผิดทัง้ หมด และสมการ
ดังกล่าวก็ช่วยให้เขาได้รับรางวัลโนเบล
ไอน์สไตน์มักสงสัยเสมอว่า สมการของเขาสวยงามเพราะมัน
ถูกต้อง หรือมันถูกต้องเพราะมันสวยงาม เขาไม่ปรารถนาให้ความงดงาม
ของสมการทำ�ให้ดวงตามืดบอดจนมองเห็นผิดเป็นถูก
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหา พวกเรามักคิดย้อนไปถึงสิ่งที่เราเคย
เรียนรู้มาในอดีตเพื่อเชื่อมโยงกับปัญหาที่เราเผชิญอยู่ เรามักเลือก
ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องและใช้เป็นแนวทางในการแก้ปญ
ั หา นักการศึกษา
ให้ นิ ย ามกระบวนการคิ ด คลาสสิ ก นี้ ว่ า “การคิ ด แบบฮิ ว ริ ส ติ ก ”
(heuristic thinking เป็นกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง)
ซึ่ งใช้ ไ ด้ ผ ลเป็ น ส่ ว นใหญ่ เพราะทั้ ง เร็ ว และง่ า ย แต่ เ ป็ น เพี ย ง
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (incremental gains) เท่านั้น
ในทางตรงข้าม อัจฉริยะจะคิดไกลไปกว่าดวงไฟส่องทางจาก
ประสบการณ์เดิม อัจฉริยะจะไม่ผกู ติดอยูก่ บั แสงไฟทีส่ าดส่องมาจากดวง
ไฟ คนเปน็ อัจฉริยะจะฝันถึงโลกทีอ่ ยูน่ อกเหนือความส่องสว่างของดวงไฟ
นักคณิตศาสตร์กลุ่มหนึ่งในเกิทเทิงเงิน เยอรมนี คิดค้นเรขาคณิต
สี่มิติ ซึ่งไอน์สไตน์นำ�ไปใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอวกาศกับเวลา
นักคณิตศาสตร์กลุ่มนั้นมีอันต้องประหลาดใจที่ไอน์สไตน์นำ�เอาสิ่งที่
พวกเขาคิดค้นไปทำ�ให้กา้ วหน้าในจุดทีพ่ วกเขาไม่เคยมอง ไอน์สไตน์มอง
26

เห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่พวกเขาไม่เคยมองเห็นเลย
ดีน ซิมอนตัน ซึ่งความสนใจของเขาในฐานะศาสตราจารย์ประจำ�
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย คือเรื่องของอัจฉริยภาพ ความสร้างสรรค์
และความเปน็ ผูน้ �ำ เขาได้ระบุไว้ในข้อเขียนชือ่ “อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ :
จิตวิทยาแห่งวิทยาศาสตร์” ว่าอัจฉริยะทุกคนเริ่มต้นจากการผสมผสาน
ไอเดียทีด่ เู หมือนจะไม่เกีย่ วข้องกับปัญหาในปัจจุบนั โดยสิน้ เชิง แต่แล้วมัน
กลับนำ�ไปสู่ทางแก้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ งานทั้งหมดของอัจฉริยะเป็น
การปะทะและหลอมรวมกันของไอเดียอันนำ�ไปสู่การค้นพบใหม่
พวกอัจฉริยะจะมองเห็นความสัมพันธ์ทซี่ อ่ นอยู่ และมักจะให้นยิ าม
ออกมาเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวเลขหรือสูตร นักเคมีอินทรีย์ชื่อ เอฟ.เอ.
เคอคูเล ฝันถึงงูหกตัวที่กำ�ลังกินหางกันเองเป็นวงกลม และตื่นขึ้นมา
โดยมีภาพโครงสร้างเบนซีนในใจ นิโคลา เทสลา มองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างการโคจรของดวงอาทิตย์รอบโลก และคิดไปถึงการสลับมอเตอร์
ในปัจจุบัน ซึ่งมีขั้วแม่เหล็กหมุนอยู่ข้างในเครื่องยนต์
อัจฉริยะอาจสร้างผลงานได้มากมาย เอดิสนั เป็นเจ้าของสิทธิบตั รผลงาน
ถึง 1,093 ชิ้น โดยตั้งเป้าว่าจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้ได้หนึ่งชิ้นทุกสิบวัน
เจ.เอส. บาค ประพันธ์คันตาตาทุกสัปดาห์ ขณะที่ไอน์สไตน์มีข้อเขียน
ถึง 248 ชิน้ นอกเหนือจากผลงานพลิกโลกในเรือ่ งของทฤษฎีสมั พัทธภาพ*
แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกผลผลิตจากอัจฉริยะที่จะกลายเป็นสิ่งเปลี่ยน
โลก อัจฉริยะอาจผลิตผลงานสร้างสรรค์มากมายซึง่ ไม่มคี า่ อะไรเลย อาจ
มีเพชรเพียงไม่กี่เม็ดที่ขุดค้นขึ้นมาจากผลงานจำ�นวนมาก ในบรรดา
สิทธิบัตรนับพันของเอดิสัน มีเพียงหลอดไฟฟ้าเท่านั้นที่โด่งดัง
* เป็นรากฐานสำ�คัญของฟิสกิ ส์ยคุ ใหม่ โดยแยกออกเป็น 2 ตอนคือ ทฤษฎีสมั พัทธภาพพิเศษ
และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
27

การจะรู้ว่าใครเป็นอัจฉริยะ
สิ่งสำ�คัญก็คือ การเข้าใจว่าอัจฉริยะคิดอย่างไร เราจะได้รู้ว่าใครคือ
อัจฉริยะ คนเป็นอัจฉริยะมักพบได้ยากและซุกซ่อนอยู่ ในองค์กรของ
คุณอาจมีคนที่สามารถเป็นอัจฉริยะ ขอเพียงมีตัวจุดประกายให้ก้าวไป
สู่อีกระดับของภูมิปัญญา หากคุณระบุตัวอัจฉริยะที่ซ่อนเร้นอยู่ได้ และ
ให้แรงกระตุ้นกับเขาด้วยการฝึกอบรมพัฒนา หรือมอบหมายงานใหม่ ๆ
คุณจะเพิ่มผลิตผลให้ทีมได้อย่างมหาศาล
การระบุตัวอัจฉริยะจากการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
คนนั้นยังเด็ก และไม่ได้มีผลงานความสำ�เร็จอะไรมากมายเป็นสิ่งที่ยาก
แต่จ�ำ เป็นอย่างยิง่ หากทีมของคุณจะยกระดับจากทีมทีด่ ไี ปสูท่ มี ทีย่ งิ่ ใหญ่
บ่ายวันหนึ่ง ผมสัมภาษณ์นักเคมีชีวภาพ 6 คนที่สมัครเข้ามาอยู่ในทีม
วิจัยของผม เป้าหมายของผมคือหาตัวหลักมาแก้ปัญหาให้กับโปรเจกต์
ของทีมเรา หาคนที่ฉลาดที่สุดในบรรดาผู้สมัครทั้งหมด
แรงกระตุ้นแรกในการสัมภาษณ์คนที่มาสมัครงานของผมก็คือ หา
คนที่เหมือนกับผม ในบรรดาผู้สมัครกลุ่มนี้ มีคนหนึ่งชื่อแจ็ก แจ็กเคย
เรียนทีม่ หาวิทยาลัยอินเดียนาซึง่ ผมเคยสอน ผมรูจ้ กั อาจารย์ของเขา เขา
บอกว่า แจ็กไปถึงห้องทดลองก่อนใครทุกคนและทำ�งานราวกับสุนขั รับใช้
อีกทั้งเกรดของเขายังเยี่ยมมาก
แจ็กชอบในสิ่งที่ผมชอบ เขาชอบอยู่ทำ�งานดึก อ่านเรื่องราว
ฆาตกรรมลึกลับ และดูอเมริกันฟุตบอลวิทยาลัย เขามีลูกสาวสองคนที่
เขาตามใจจนเคยตัว แม้ภรรยาของเขาจะคอยดุอยูเ่ รือ่ ย ๆ เขาหัวเราะง่าย
โดยเฉพาะเมือ่ ผมเล่าเรือ่ งตลก เขาแก้ปญ
ั หาด้วยการทำ�งานหนักขึน้ เวลา
เจอกับอุปสรรคขวากหนาม เขาจะพยายามเปน็ สองเท่า และไม่เคยยอมแพ้
28

ผมรู้ว่าผมเข้ากับแจ็กได้แน่ เพราะเขาคิดเหมือนผม คือคิดเป็น
ตรรกะและขยายผล แต่คนเป็นอัจฉริยะจะไม่คิดในลักษณะนี้ ถ้าผม
ต้องการเพื่อนมาทำ�งานด้วย แจ็กนี่แหละที่ควรจ้าง
ทุกทีมล้วนต้องการคนอย่างแจ็ก ทีมจะเดินหน้าต่อไปได้ด้วย
การทำ�งานเล็ก ๆ ทีไ่ ม่มใี ครเห็นค่าและอยากทำ� อันทีจ่ ริง แจ็กสามารถมาแทน
ในตำ�แหน่งของผม โดยมานำ�ทีมในอีกหนึง่ ทศวรรษข้างหน้าได้เลย แจ็กเป็น
คนที่เหมือนกับผมซึ่งหมายความว่า เขาไม่ใช่อัจฉริยะอย่างแน่นอน
ผมยังสัมภาษณ์ผู้หญิงอีกคนชื่อจิลล์ ซึ่งทำ�ให้ผมหงุดหงิดมาก
เธอไม่เข้าใจเรื่องตลกที่ผมเล่า เวลาผมเล่าเรื่องตลก เธอจะมองผมด้วย
สายตางง ๆ ผมจึงได้แต่หัวเราะหึอย่างเก้อ ๆ
ในเมือ่ ใช้ค�ำ ถามเดิมสัมภาษณ์ไม่ได้แล้ว ผมจึงถามเธอว่า “อุปสรรค
ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่คุณเคยเจอคืออะไร และคุณเอาชนะมันอย่างไร”
เพื่อตอบคำ�ถามของผม เธอเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตสามเรื่องซึ่งไม่
ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องส่วนตัว เช่น รถของเธอ
ถูกขโมยโดยมีแล็ปท็อปอยู่ในกระโปรงท้ายรถ เธอไม่สนใจเรื่องวิชาการ
เพราะวิทยาลัยและการเรียนระดับบัณฑิตศึกษานั้นน่าเบื่อ เกรดของเธอ
ก็ธรรมดาแค่พอได้ทุนเท่านั้น
แต่เหตุผลเดียวทีผ่ มยังทนสัมภาษณ์เธอต่อ เพราะเธอได้คะแนนจีอาร์อี
(GRE)* เกือบจะเพอร์เฟกต์ แล้วเธอก็ตพี มิ พ์งานของเธอเปน็ สถิติ แม้เธอ
จะเรียนชีวเคมี นอกจากนี้ แทนที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ดังเรื่อง
การทำ�วิจยั เธอกลับไปเรียนทีว่ ทิ ยาลัยแคทอลิกเล็ก ๆ แม้จะเป็นชาวยิวแต่
เธอก็เลือกเรียนทีว่ ทิ ยาลัยนัน้ เพราะทีน่ นั่ มีหลักสูตรวรรณกรรมสมัยกลาง
* Graduate Record Examinations ข้อสอบพื้นฐานสำ�หรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในสหรัฐอเมริกา
29

ที่ยอดเยี่ยม เธออยากเรียนวิชาเลือกในสาขาดังกล่าว เธอชอบทั้งปรัชญา
และเกมคอมพิวเตอร์เสมือนจริง
เธอมีแล็ปท็อปส่วนตัวทีป่ รับให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์แบบสวมบทบาท
ได้ ผมจึงมาเข้าใจทีหลังว่า ทำ�ไมการทีแ่ ล็ปท็อปหายถึงเปน็ เรือ่ งใหญ่ส�ำ หรับ
เธอขนาดนัน้ ผมยอมรับว่า การทีผ่ มเข้าใจตรงนีใ้ ห้ความรูส้ กึ เหมือนเปน็
ชัยชนะเลยก็ว่าได้ เพราะการสัมภาษณ์เธอนั้นเป็นงานหินจริง ๆ
แล้วจู่ ๆ เธอก็หยุดพูด ทำ�ให้บรรยากาศเงียบกริบ เธอไม่ได้ตั้งใจ
จะหยาบคายหรือโผงผาง แต่ค�ำ ตอบของเธอต่อคำ�ถามของผมมันไปคนละ
ทิศละทาง เธอข้ามจากหัวข้อหนึ่งไปอีกหัวข้อหนึ่ง จนผมต้องพยายาม
ดึงกลับมาที่คำ�ถามเดิมที่ผมถาม ผมจะได้กรอกแบบประเมินเธอได้ถูก
แต่เธอก็ยังตอบคำ�ถามเฉไฉไปอีกเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอสนใจมากกว่า
จิลล์เป็นขั้วตรงข้ามกับผม ผมรู้ว่า การทำ�งานกับเธอคงหนักหนา
สาหัสแน่และจะทำ�ให้ผมอึดอัด แต่เธอกลับไม่รบั รูถ้ งึ ความอึดอัดระหว่าง
เราแม้แต่น้อย เธอไม่มีวันอยู่ในสังคมเหมือนคนปกติดังที่ผมเป็น
ผมตระหนักว่า หากผมต้องการใครสักคนมาแก้ปัญหาที่เหนี่ยวรั้ง
ทีมของเราอยู่ จิลล์คือตัวเลือกที่ดีกว่าแจ็ก เพราะจิลล์คิดอะไรเป็นภาพ
ด้วยความสุนทรีย์ เธอเก็บเอาไอเดียที่ไม่เกี่ยวข้องกันไว้ในหัวพร้อมกัน
ได้หลายเรื่อง ความเชื่อมโยงกันระหว่างการเป็นนักกวียุคกลางกับ
แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ผุดขึ้นมาในหัวเธออยู่เป็นระยะ
จิลล์มีผลงานมากมายในเรื่องที่ไม่ใช่ความชำ�นาญของเธอ เมื่อใด
ก็ตามที่เธอสนใจในเรื่องใหม่ ๆ เธอจะจดจ่ออยู่อย่างนั้นจนเชี่ยวชาญ
เธอฝังตัวอยู่กับปัญหานั้นเป็นเวลาหลายต่อหลายชั่วโมงโดยแทบจะลืม
กินลืมนอน
30

คุณต้องลืมตาให้กว้างอยู่เสมอจึงจะรู้ว่าใครคืออัจฉริยะ คุณอาจ
มองข้ามพวกเขาไปได้ง่าย ๆ เพราะพวกเขาไม่เหมือนคุณ และอาจทำ�ให้
คุณรูส้ กึ อึดอัด คุณอาจมองข้ามอัจฉริยะ เพราะคุณสือ่ สารกับเขาไม่รเู้ รือ่ ง
การจะพบตัวอัจฉริยะได้นั้น ผมต้องยอมปล่อยวางความต้องการที่อยาก
ให้อีกฝ่ายคุยกันรู้เรื่องได้ง่าย ๆ โดยไม่รู้สึกอึดอัดนั้นซะ
สุดท้ายแล้ว ผมตัดสินใจจ้างไว้ทงั้ สองคน แจ็กต้องมีจลิ ล์มาช่วยแก้
ปัญหา และจิลล์ก็ต้องมีแจ็กมาทำ�งานน่าเบื่อ เพื่อให้ห้องทดลองดำ�เนิน
ต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย
ผมเรียนรูท้ จี่ ะถามตัวเอง 6 คำ�ถามเกีย่ วกับตัวผูส้ มัคร เพือ่ ประเมินว่า
เขาใช่อัจฉริยะที่ทีมเรากำ�ลังต้องการตัวอยู่หรือไม่ คำ�ถามทั้ง 6 จะ
ช่วยให้คุณระบุลักษณะวิธีคิดของพวกอัจฉริยะได้

1 ผู้สมัครคนนี้คิดแบบคู่ขนาน แทนที่จะคิดเป็นเส้นตรงเส้นเดียวใช่
หรือไม่ ไฟฟ้าอาจจะวิ่งเป็นเส้นเดียว เป็นคู่ขนาน หรือเป็นหลายเส้น
พร้อมกันก็ได้ ผู้สมัครคนนี้คิดได้ทีละเรื่องเท่านั้นหรือเปล่า หรือเก็บเอา
หลายคอนเซ็ปต์ไว้ในหัวในเวลาเดียวกันได้ แม้คอนเซ็ปต์เหล่านั้นจะ
ขัดแย้งกัน ไอน์สไตน์เชื่อมโยงมวล (mass) เข้ากับพลังงาน (energy)
ในเวลาที่ใคร ๆ ต่างมองว่าทั้งสองสิ่งไม่เกี่ยวข้องกัน หากผู้สมัครคนดัง
กล่าวไม่สามารถเก็บเอาไอเดียที่ขัดแย้งไว้ในหัวพร้อมกัน เธอจะมองไม่
เห็นแบบแผนที่คนอื่นมองว่าเป็นเพียงการสุ่มได้

2 ผู้สมัครซึ่งมีโอกาสจะมาเป็นสมาชิกในทีมคนนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
หลายสิ่งใช่หรือไม่ ลีโอนาร์โด ดาวินชี ไม่เพียงเป็นศิลปินผู้เปี่ยมไป
ด้วยพรสวรรค์สูงสุดในประวัติศาสตร์ เขายังมีวิสัยทัศน์ในการประดิษฐ์
คิดค้น เขาคิดคอนเซ็ปต์ของทัง้ เฮลิคอปเตอร์ รถถัง พลังงานแสงอาทิตย์
เครือ่ งคิดเลข และทฤษฎีกี ารเคลือ่ นทีข่ องเปลือกโลก ก่อนทีว่ ศิ วกรคนใด
31

จะเข้าใจในไอเดียเหล่านั้น นอกจากจะเป็นบิดาผู้สร้างชาติแล้ว เบน
แฟรงคลิน ยังเป็นนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลงานของเขาส่ง
อิทธิพลต่อฟิสิกส์และไฟฟ้า เขาประดิษฐ์สายล่อฟ้า แว่นตาที่มองได้ทั้ง
ใกล้และไกล ห้องสมุดแห่งแรก และออดอมิเตอร์ (เครื่องวัดระยะทาง
พาหนะ) นอกเหนือจากความสำ�เร็จในหน้าที่การงานแล้ว ผู้สมัครคนนี้มี
งานอดิเรกหรือความสนใจนอกเหนือจากสายงานของตัวเองทีช่ ว่ ยส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่า ไอน์สไตน์เป็นนักไวโอลินคลาสสิก และ
เขียนบทความเกี่ยวกับโมซาร์ตไว้หลายบทความด้วยกัน

3 ผู้สมัครคนนี้จมอยู่กับปัญหาที่เขาเจอหรือเปล่า เขาหมกมุ่นอยู่กับ
การค้นหาคำ�ตอบเพื่อบรรลุเป้าหมายให้จงได้หรือเปล่า เขาจัดการกับ
อุปสรรคด้วยความตื่นเต้น และมีความสุขกับกระบวนการแก้ปัญหาหรือ
เปล่า

4 วิธีแก้ปัญหาของผู้สมัครคนนี้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมาย แต่ก็
เรียบง่ายหรือเปล่า ผู้สมัครมองปัญหาจากมุมมองที่แตกต่าง เขาคิด
นอกกรอบ และสือ่ สารความคิดอันซับซ้อนออกมาอย่างง่ายดายใช่หรือเปล่า

5 ผู้สมัครคนนี้สร้างผลงานได้มากมายหรือเปล่า เอดิสันมีสิทธิบัตร
มากมาย ไอน์สไตน์เขียนข้อเขียนหลายร้อยชิน้ แน่นอนว่า ไม่ใช่ขอ้ เขียน
ทุกชิน้ ทีจ่ ะยิง่ ใหญ่เหมือนทฤษฎีสมั พัทธภาพ แต่สมองของเขาก็ผลิตไอเดีย
ไม่เคยหยุดนิ่ง

6 ผูส้ มัครคนนีใ้ ส่ใจกับความถูกต้องของงานตัวเองหรือเปล่า ผมมักไม่
ทราบว่า อัจฉริยะทำ�ถูกหรือไม่ เพราะผมไม่เข้าใจงานของพวกเขา แต่ผม
รู้ได้ว่าคนคนหนึ่งใส่ใจกับความถูกต้องหรือไม่ อัจฉริยะมักไม่อดทนต่อ
ความบกพร่องในงานที่เขาทำ� แต่เขาสามารถที่จะลืมเรื่องอื่นอีกมากมาย
เช่น ลืมจ่ายค่าไฟ
32

ผมใช้คำ�ถามเหล่านี้ในการระบุตัวอัจฉริยะจากกลุ่มผู้สมัคร เมื่อ
คุณต้องการสรรหาผู้สมัครหรือประเมินคนที่อยู่ในทีมมาก่อนแล้ว ขอให้
ใช้คำ�ถามเหล่านี้เพื่อหาตัวคนที่มีทักษะโดดเด่นออกมาให้ได้ แน่นอนว่า
คนเป็นอัจฉริยะนั้นหาได้ยาก การพบตัวและจ้างอัจฉริยะอาจเป็น
การพลิกโฉมทีมได้เลย หากคุณหาตัวอัจฉริยะจนเจอ และหลอมรวม
เขาเข้ากับทีมทีม่ ปี ระสิทธิผล คุณอาจก้าวหน้าไปในระดับทีไ่ ม่มใี ครคิดว่า
จะเป็นไปได้เลยทีเดียว
เมื่อคุณพบตัวและจ้างอัจฉริยะมาทำ�งานด้วยเรียบร้อยแล้ว คุณ
ต้องรู้ว่าจะทำ�งานกับเขาอย่างไรให้เกิดผล คุณอาจคิดว่า การทำ�งาน
กับคนฉลาดจะช่วยลดปัญหาในการนำ�ทีมของคุณ โดยไม่ทำ�ให้ปัญหา
เดิมลุกลาม แต่ไม่ว่าอย่างไร ท้ายที่สุดแล้ว คนเป็นอัจฉริยะจะมองไป
ข้างหน้าได้ไกลกว่า และสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ได้ง่ายดายกว่าใคร ทว่า
การนำ�อัจฉริยะนั้นต้องอาศัยกลยุทธ์พิเศษ
ในบทต่อไปเราจะคุยกันว่า อุปสรรคในการนำ�พวกอัจฉริยะคือ
อะไร และจะทำ�ให้คณ
ุ เข้าใจว่า คุณต้องทำ�อะไรบ้าง เพือ่ สร้างทีมทีท่ �ำ งาน
สอดคล้องกันและมีผลิตผล

33

บทที่ 2

อัจฉริยะเท่านั้น
ยังไม่พอ
GENIUS IS NOT ENOUGH

จู่ ๆ คุณจะเดินดุม่ ไปหาคนทีเ่ ปน็ อัจฉริยะ แล้วบอกว่า “ไปประดิษฐ์
อะไรสักอย่างสิ จะได้ท�ำ เงินได้ยงั ไงล่ะ” ไม่ได้หรอก การค้นพบทีย่ งิ่ ใหญ่
นั้นไม่ได้มีหนทางเดียว นี่คือเหตุผลที่อัจฉริยะต้องมีคนคอยนำ� คนเป็น
ผู้นำ�จะชี้นิ้วสั่งให้คนอื่นประดิษฐ์คิดค้นโน่นนี่ไม่ได้ เพราะการค้นพบนั้น
เป็นเรื่องเฉพาะตัว และต้องค่อย ๆ วิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยตัวเอง
บางครั้งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่อาจมาจากการมุ่งมั่นทำ�สิ่งเดียวอย่าง
ไม่ลดละ วิลเลียม ช็อกลีย์ ทำ�งานทีเ่ บลล์แล็บส์ (Bell Labs) นานกว่า 10 ปี
โดยมีเป้าหมายเดียวคือ ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์จากซิลคิ อนตัวแรก เพือ่ ทดแทน
หลอดสุญญากาศที่ใหญ่เทอะทะ เขามีทฤษฎีอยู่ในหัว แต่ยังคิดโมเดลที่
เวิร์กไม่ออก เขาจึงเรียก วอลเตอร์ แบรตเทน และ จอห์น บาร์ดีน มา
ช่วยจัดการเรื่องวิศวกรรมและการพัฒนา พวกเขาทำ�งานอยู่ 2 ปีกว่าจะ
สร้างทรานซิสเตอร์ตัวแรกออกมาจนได้ ซึ่งทำ�ให้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
และสมาร์ตโฟนเกิดขึ้นได้ในทุกวันนี้ ช็อกลีย์, บาร์ดีน และแบรตเทน
ได้รับรางวัลโนเบลในปี 1956 จากการค้นพบของพวกเขา ซึ่งต้องใช้เวลา
ถึง 12 ปีกับการทำ�งานแบบมุ่งเน้นจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียว
ยังมีอกี หลายกรณีทกี่ ารค้นพบเกิดขึน้ โดยบังเอิญ เพอร์ซี สเปนเซอร์
ทำ�งานอยูท่ เี่ รย์เธียน (Raytheon) โดยสร้างเรดาร์ให้กบั กระทรวงกลาโหม
สหรัฐฯ ขณะยืนอยูบ่ นสนามเรดาร์ทกี่ �ำ ลังทำ�งานอยูน่ นั้ เขาสังเกตว่า ช็อกโกแลต
แท่งในกระเป๋ากางเกงของเขากำ�ลังละลาย สเปนเซอร์จะมองข้ามช็อกโกแลต
35

ที่กำ�ลังละลายแท่งนั้นก็ได้ แต่จู่ ๆ เขาก็นึกขึ้นมาได้ว่า จะเอามันมาใช้
อย่างไรดี จากการสังเกตเห็นช็อกโกแลตละลายนั้นเอง ได้กลายมาเป็น
เตาอบไมโครเวฟเครื่องแรกของโลก
คนเป็นผูน้ �ำ จะสนับสนุนอัจฉริยะได้ดว้ ยการเข้าใจว่า อะไรจะช่วยให้
พวกเขาคิดค้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ดีที่สุด ลอเรนซ์ มาร์แชลล์ หัวหน้าของ
เพอร์ซี สเปนเซอร์ ได้เครดิตน้อยไปสำ�หรับไมโครเวฟ การเป็นนายใหญ่ของ
บริษัทเรย์เธียนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทำ�ให้เขารู้ว่า เมื่อสงคราม
สิน้ สุดลง งบประมาณด้านกลาโหมซึง่ เปน็ รายได้หลักของบริษทั ของเขาจะถูก
ปรับลดลงอย่างมหาศาล สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจกำ�ลังเปลีย่ นแปลง
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วย่อมเป็นสิ่งจำ�เป็น เพื่อทำ�ให้
บริษทั เดินหน้าต่อไปได้ เขาจึงดิน้ รนอย่างหนักทีจ่ ะสร้างแหล่งรายได้ทสี่ อง
การปรึกษาหารือกันถึงแนวทางในอนาคตของเรย์เธียนนั้นเข้มข้น
อย่างยิง่ ไอเดียของสเปนเซอร์ในการใช้คลืน่ ไมโครเวฟเพือ่ อุน่ อาหารเปน็
เพียงหนึ่งในหลายข้อเสนอ วิศวกรที่เรย์เธียนต่างรู้ว่า ความอยู่รอดของ
บริษัทขณะนั้นแขวนอยู่บนเส้นด้าย พวกเขาจึงทำ�งานหนักในการสร้าง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะนำ�ออกสู่ตลาดให้จงได้
แม้จะถูกกดดันอย่างหนักให้เลือกแนวทางอื่น มาร์แชลล์ก็ตัดสินใจ
เลือกทำ�เตาอบไมโครเวฟ จากบรรดาคอนเซ็ปต์อนื่ ในการใช้ไมโครเวฟเพือ่
การค้า เช่น การทำ�หมึกให้แห้ง หรือทำ�ใบยาสูบให้แห้งเพื่อเอาไปทำ�บุหรี่
มาร์แชลล์มโี อกาสเลือกเพียงครัง้ เดียวให้ถกู ต้อง เพราะเรย์เธียนไม่มี
เงินทุนเพียงพอสำ�หรับความพยายามครัง้ ทีส่ อง และเขาก็เลือกได้ถกู โดย
การตัดสินใจดังกล่าวไม่เพียงช่วยชีวิตบริษัทไว้ แต่ยังสร้างอุตสาหกรรม
ใหม่ขนึ้ มา การคิดค้นไมโครเวฟของสเปนเซอร์ได้กลายเป็นความรูต้ กทอด
36

ที่ได้รับการยอมรับนับถืออย่างสูงในแวดวงวิศวกรรม แต่กลับไม่มีใคร
จดจำ�ได้วา่ มาร์แชลล์เปน็ ผูต้ ดั สินใจทีจ่ ะใช้ไมโครเวฟซึง่ ถูกค้นพบในการ
ทำ�เตาอบ เรื่องนี้สอนเราว่า อัจฉริยะอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะประสบ
ความสำ�เร็จ ความเป็นผู้นำ�และมุมมองอันกว้างไกลของผู้นำ�ก็สำ�คัญ
ไม่แพ้กัน

เทคโนโลยีที่เหนือชั้นก็ไม่เพียงพอ
บริษัทจำ�นวนมากอาจมีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีมหาศาลแต่ก็
ยังล้มเหลว ตอนทีผ่ มยังเด็ก “โกดัก (Kodak)” เปน็ คำ�ทีห่ มายความถึงภาพถ่าย
เหมือนที่เราใช้ค�ำ ว่า “กูเกิล” แทนการเสิร์ชอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ อย่างไร
ก็ตาม โกดักกลับล้มละลาย เพราะเปลีย่ นจากฟิลม์ มาเป็นภาพถ่ายดิจทิ ลั
ช้าเกินไป สิ่งที่ปลิดชีพโกดักคือ การไม่รับฟังนักประดิษฐ์ในบริษัทที่
เชือ่ ว่า ดิจทิ ลั ภิวตั น์จะเข้ามาทำ�ลายธุรกิจฟิลม์ ในท้ายทีส่ ดุ โกดักประดิษฐ์
ภาพถ่าย แต่ทำ�เงินจากฟิล์มเพียงอย่างเดียว อัจฉริยะนักประดิษฐ์ใน
โกดักถูกมองเป็นภัยคุกคามต่อกำ�ไรของบริษัท แม้ว่าโกดักจะถือครอง
สิทธิบตั รมากมายทีใ่ ช้ส�ำ หรับภาพถ่ายดิจทิ ลั แต่กลับให้สทิ ธิน์ นั้ กับบริษทั
คู่แข่ง
CEO ของบริษทั ในตอนนัน้ คือ จอร์จ ฟิชเชอร์ ซึง่ น่าแปลกทีต่ วั เขาเอง
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แม้จะมีข้อมูลว่า ผู้บริหารระดับกลาง
เล็งเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่า การปฏิวัติดิจิทัลกำ�ลังจะมาถึงในช่วงปลาย
ยุค 80 แต่ผู้นำ�ระดับอาวุโสที่เอาแต่พึงพอใจกับความสำ�เร็จเดิม ๆ
กลับมองข้ามมันไป เพราะกำ�ไรของบริษทั ยังไปได้สวยอยู่ การตอบสนอง

37

ของเรย์เธียนต่อนวัตกรรมใหม่เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับความไม่รู้
ร้อนรู้หนาวของโกดักโดยสิ้นเชิง เรย์เธียนไม่เพียงรับรู้ถึงศักยภาพของ
เทคโนโลยีใหม่ แต่ยังมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะพัฒนามันขึ้นมา
ความล้มเหลวในการเปิดรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ได้มแี ต่
เฉพาะทีโ่ กดักเท่านัน้ ผูผ้ ลิตนาฬิกาของสวิสก็ครองตลาดมาหลายศตวรรษ
พวกเขารู้ว่าจะทำ�เฟืองเกียร์และลานอย่างไรให้ดีกว่าเจ้าอื่น
ในปี 1967 ซีอีเอช (CEH)* ได้คิดค้นนาฬิกาควอตซ์ขึ้นมา
ครั้นนักวิจัยชาวสวิสเอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ไปนำ�เสนอต่อบริษัทผู้ผลิต
ปรากฏว่า ทุกบริษัทต่างปฏิเสธด้วยความมืดบอดต่อการเปลี่ยนแปลง
ในระดับรากฐานของโลกรอบตัว ผู้ผลิตจึงปล่อยให้นักวิจัยร่วมชาติเอา
นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ไปนำ�เสนอในฐานะสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ ณ สภานาฬิกาโลก
ในปีเดียวกันนั้น ผลก็คือ บริษัทญี่ปุ่นและอเมริกันแย่งกันซื้อสิทธิ์
ของนาฬิกาชนิดใหม่นี้ และเอาไปสร้างตลาดใหม่ที่มีมูลค่ามหาศาล
ผู้นำ�ของโกดักและอุตสาหกรรมผู้ผลิตนาฬิกาของสวิสไม่ได้มอง
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ผ่านสายตาของผูบ้ ริโภค แต่มองในมุมของผูบ้ ริหารธุรกิจ
สำ�หรับผู้บริโภค การเก็บภาพนับพันไว้ในกล้องถ่ายรูปขนาดเท่าฝ่ามือ
โดยเอามาดูและจัดการกับมันได้ทันที รวมทั้งลบภาพที่ไม่ชอบทิ้งได้ด้วย
ถือว่าน่าปรารถนามาก เช่นเดียวกันผูบ้ ริโภคย่อมอยากได้นาฬิกาทีไ่ ม่ตอ้ ง
อาศัยการไขลานแต่ยงั คงเทีย่ งตรงอยูเ่ สมอ ผูบ้ ริหารทีไ่ หนก็ตามคงทำ�ใจ
ลำ�บากทีจ่ ะทิง้ สายธุรกิจทีท่ �ำ อัตรากำ�ไรได้มากมายอย่างโกดัก พวกสวิสเอง
ก็เป็นผู้นำ�ในการผลิตนาฬิกามาหลายศตวรรษ ในปี 1968 พวกเขาครอง
ส่วนแบ่งตลาดนาฬิกาโลกถึง 65 เปอร์เซ็นต์ ความสำ�เร็จดังกล่าวทำ�ให้
* Center Electronique Horloger

38

พวกเขามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องกลสู่ระบบไฟฟ้าที่กำ�ลังจะ
เกิดขึน้ บริษทั เหล่านีต้ อ้ งอาศัยผูน้ �ำ ทีม่ คี วามกล้าหาญอย่างยิง่ ยวดจึงจะเอา
สายธุรกิจทีท่ �ำ กำ�ไรได้สงู ทัง้ ยังครองตลาดเบ็ดเสร็จทิง้ ไป แต่การทำ�เช่นนัน้
จะช่วยให้บริษทั เติบโตต่อไปได้และรักษาตำ�แหน่งงานได้นบั หมืน่ เลยทีเดียว

เพราะเหตุใดอัจฉริยะจึงต้องมีกฎเกณฑ์พิเศษ
สิ่งที่ทำ�ให้อัจฉริยะตัวท็อปมีความซับซ้อนก็คือ การที่พวกเขารู้ว่า
ตัวเองฉลาดขนาดไหน แม้บางคนอาจมองความมั่นใจดังกล่าวว่าเป็น
ความอวดดี แต่บอ่ ยครัง้ มันก็เปน็ เพียงตัวตนของคนคนนัน้ เพราะพวกเขา
ฉลาดจริง ๆ นั่นเอง
การทำ�ให้อจั ฉริยะยอมอยูใ่ ต้กฎเกณฑ์เป็นเรือ่ งทีย่ าก เพราะพวกเขา
ไปถึงจุดนั้นได้ด้วยการก้าวพ้นความคิดตามแบบแผนแล้วใช้ตรรกะของ
ตนเอง พวกเขาไม่เห็นว่าจะเป็นปัญหาอะไรกับการประพฤติปฏิบัติตัวใน
แบบของตนเอง พนักงานทีฉ่ ลาดสุด ๆ มักคิดว่า เขารูด้ กี ว่าคุณว่าต้องทำ�
อะไรบ้าง พวกเขาจะเน้นทำ�ในสิ่งที่ต้องทำ�เพื่อให้งานสำ�เร็จ โดยไม่ได้
ใส่ใจว่าคุณคือผู้นำ� ความเป็นผู้นำ�และผู้ตามแทบจะกลับขั้วกลับข้างกัน
แม้คนส่วนใหญ่ในองค์กรจะยอมอยู่ใต้ผู้นำ� แต่พวกอัจฉริยะกลับเน้นที่
คุณค่าซึ่งตัวเขาเองเป็นผู้นำ�มาสู่สมการของบริษัท
พูดให้รวบรัดก็คือ พวกอัจฉริยะไม่ชอบให้ใครมานำ� พวกเขารู้ว่า
ตัวเองมีค่าแค่ไหนต่อบริษัท และรู้ว่าคุณค่านั้นอาจสูงกว่าคุณเสียด้วย
ซ้ำ� ส่วนใหญ่แล้ว พวกอัจฉริยะมักไม่สนใจชื่อตำ�แหน่งหรือการได้เลื่อน
ตำ�แหน่ง เพราะแรงจูงใจของเขาซับซ้อนและเป็นปัจเจกมาก พวกเขามัก
เชือ่ มโยงตนเองเข้ากับเครือข่ายของเพือ่ นฝูงทีม่ คี วามคิดคล้ายกันทัว่ โลก
39

ซึง่ อยูห่ า่ งกันแค่ปลายนิว้ คลิก การปิดบังซ่อนเร้นหลอกพวกเขาไม่ได้ และ
พวกเขาก็ไม่ยอมทนต่อข้ออ้างทั้งหลายทั้งปวง
ลึก ๆ ข้างใน อัจฉริยะมักเป็นผู้ที่วิพากษ์ตนเองอย่างรุนแรงที่สุด
แรงกว่าเวลาคุณตัดสินตัวคุณเองเยอะมาก ซึ่งไม่ได้หมายความว่า
คุณจะตำ�หนิผลงานของเขาได้บ่อย ๆ เพราะการตำ�หนิของคุณไร้น้ำ�หนัก
ในสายตาของพวกเขา เนื่องจากคุณไม่ได้ฉลาดเท่าพวกเขา อัจฉริยะมัก
มองงานของคุณว่าเปน็ สิง่ ทีไ่ ม่ได้สลักสำ�คัญอะไร และไม่เคยทีจ่ ะขอบคุณ
คุณสำ�หรับทุกสิง่ ทีค่ ณ
ุ ทำ�ให้พวกเขา จะเห็นได้วา่ การนำ�พวกอัจฉริยะนัน้
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อย
จากประสบการณ์ในการนำ�กลุ่มคนฉลาดจำ�นวนมากของผม ผมได้
เรียนรู้ว่า พวกเขาหลายคนคิดว่าเขาทำ�งานของผมได้ดีกว่าผมเสียอีก
ซึ่งเขาก็อาจทำ�ได้ดีกว่าจริง ๆ ถ้างานนั้นเกี่ยวข้องแค่โปรเจกต์หรืออยู่
ในขอบเขตความชำ�นาญของพวกเขา แต่การเป็นผู้นำ�ต้องอาศัยอะไร
มากกว่านั้นเยอะ เป็นเรื่องของการมองให้ออกว่า จุดต่าง ๆ มาเชื่อมกัน
และกลายเปน็ ผลิตภัณฑ์ทซี่ บั ซ้อนแต่ถกู บูรณาการเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ได้อย่างไร แม้ผู้นำ�ต้องมองภาพรวมขององค์กรและตัดสินใจโดยอาศัย
ภาพรวม แต่พนักงานมักถูกชี้น�ำ ให้มุ่งเน้นไปยังจุดเล็ก ๆ ในการนำ�ทีม
ที่มีแต่พนักงานทั่วไปนั้น กระบวนการที่ตรงไปตรงมาอาจใช้ได้ผลใน
การเอาแต่ละคนมาทำ�งานประสานกันเป็นทีมใหญ่ แต่วิธีดังกล่าวใช้ไม่
ได้ผลกับพวกอัจฉริยะ พนักงานที่สร้างสรรค์และฉลาดปราดเปรื่องมัก
มีเหตุผลอันยอดเยีย่ มมาอธิบายการกระทำ�ทีจ่ ะเปน็ ประโยชน์ตอ่ โปรเจกต์
ของตัวเอง แต่มนั อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั โดยภาพรวม หาก
คนเป็นผูน้ �ำ สร้างวัฒนธรรมของทีมอันเข้มแข็งขึน้ มาได้ พวกอัจฉริยะก็จะ
ยอมรับการตัดสินใจที่เขาหรือเธอเข้าใจ อันจะเป็นผลดีต่อทีมทั้งทีม
40

พวกอัจฉริยะจะไม่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเดียวกันกับพนักงานส่วนใหญ่
โดยปกติแล้ว ในการนำ�คนทั่วไปความท้าทายจะอยู่ที่การจูงใจให้ทำ�งาน
ที่พวกเขามองว่า ต่ำ�กว่าความสามารถหรือเป็นงานที่ไม่ชอบ แต่ส�ำ หรับ
สายงานด้านเทคนิคทีถ่ กู ยึดครองโดยพวกสมองเพชร ความยากของมันจะอยู่
ทีก่ ารจูงใจพวกอัจฉริยะให้ท�ำ ในสิง่ ทีด่ ตี อ่ บริษทั โดยรวม แทนทีจ่ ะเอาแต่
งานของตัวเองหรือสิง่ ทีต่ วั เองสนใจ อัจฉริยะจำ�เป็นต้องมีแรงจูงใจ พวกเขา
จึงจะคิดถึงคนอืน่ และมองความสำ�เร็จของทีมว่าเป็นความสำ�เร็จของตัวเอง

การสร้างสิง่ แวดล้อมทีช่ ว่ ยส่งเสริมความสร้างสรรค์
นักวิทยาศาสตร์ทฉี่ ลาดปราดเปรือ่ งจำ�นวนมากทีผ่ มเคยนำ� ไม่ได้คดิ
ว่าพวกเขาจำ�เป็นต้องมีผมแต่อย่างใด อันที่จริง ผมรู้สึกด้วยซ้ำ�ไปว่า
การมีผมเป็นหัวหน้าเป็นเรือ่ งน่าเบือ่ สำ�หรับพวกเขา ผมทำ�อะไรช้า เรียกร้อง
เยอะ และโจ่งแจ้งเกินไปสำ�หรับพวกเขา การทำ�ให้พวกอัจฉริยะยอมรับ
ว่า พวกเขาจำ�เป็นต้องมีคนที่ไม่ใช่อัจฉริยะจึงจะประสบความสำ�เร็จได้
เป็นหนึ่งในอุปสรรคสำ�คัญในการนำ�พวกอัจฉริยะ สำ�หรับผมแล้ว
ความน่าเบือ่ เปน็ เรือ่ งทีด่ ี เพราะเท่ากับว่าผมประสบความสำ�เร็จในการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้พวกอัจฉริยะมุ่งเน้นอยู่กับงานของตัวเอง
วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ที่ปราดเปรื่อง และคนที่มีความสร้างสรรค์
มักมีชุดของความต้องการที่มีความเฉพาะตัว การจะนำ�พวกอัจฉริยะได้
นั้น คุณต้องปฏิเสธความคิดดั้งเดิมในเรื่องของความเป็นผู้น�ำ คุณต้อง
ทำ�ตัวเป็นหัวหน้าทีม่ องไม่เห็น ซึง่ คอยจัดหาข้อมูล ให้การสนับสนุน และ
สร้างกระบวนการทำ�งานทีไ่ ม่ไปครอบงำ�หรือชีน้ �ำ แนวทางใด ๆ คุณอาจหา
โจทย์ หาข้อมูลให้อย่างครบถ้วน และหาทรัพยากรให้ทกุ อย่าง แต่อย่าไป
บอกพวกเขาว่า จะแก้โจทย์นั้นอย่างไร หากคุณทำ�เช่นนั้น เท่ากับคุณไป
41

ลดทอนความสามารถโดยเนื้อแท้ในการสร้างสรรค์เพื่อหาทางออกที่
ยอดเยีย่ มของพวกเขา คุณต้องนำ�อย่างไม่โฉ่งฉ่างเกินไป ซึง่ เปน็ เรือ่ งทีย่ าก
กว่าที่คิดเยอะมาก คุณจะเป็นผู้นำ�ที่ดีที่สุดได้เมื่อคุณชี้ทางให้อัจฉริยะ
พบกับการตัดสินใจที่ถูกต้องสำ�หรับพวกเขาเอง ไม่ใช่การไปผูกขาด
ความคิดว่า ต้องตัดสินใจอย่างนัน้ อย่างนี้ ในการนำ�พวกอัจฉริยะ คุณต้องนำ�
ด้วยการเสนอทางเลือกต่าง ๆ ให้ ไม่ใช่ไปชี้นำ�พวกเขา
แม้การบอกพวกอัจฉริยะว่าต้องทำ�อะไร จะง่ายกว่าการปล่อยให้
พวกเขามีอิสระในการทำ�งาน แต่วิธีที่โฉ่งฉ่างเช่นนั้นจะไปจำ�กัดโอกาสใน
การค้นพบวิธแี ก้ปญ
ั หาทีม่ คี วามซับซ้อนด้วยพลังสร้างสรรค์ ในทางตรงข้าม
คุณอาจทิ้งระยะห่างให้มากเข้าไว้จนพวกอัจฉริยะค้นพบทางออกได้ด้วย
ตนเอง หน้าที่ของคุณคือสนับสนุนการแก้ปัญหาอยู่ห่าง ๆ เพื่อให้
พวกอัจฉริยะมุ่งเน้นอยู่กับเป้าหมายของเขาต่อไป ความสมดุลระหว่าง
การปล่อยให้คดิ สร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระ ในขณะเดียวกันก็คอยคุมให้มงุ่ เน้น
อยู่กับเป้าหมาย ถือเป็นหนึ่งในงานที่ยากที่สุดในการนำ�พวกอัจฉริยะ
สเปนเซอร์หรือไมโครเวฟอาจเป็นสิง่ ล่อใจทีค่ มุ้ ทีจ่ ะไขว่คว้า แต่สงิ่ อืน่ ๆ รังแต่
จะทำ�ให้ทุกคนเสียเวลา คนเป็นผู้น�ำ จึงต้องตัดสินใจว่า สิ่งล่อใจใดบ้าง
ที่มีค่ามากกว่าโจทย์หลัก การจะบริหารอัจฉริยะได้นั้น คุณต้องเป็นผู้นำ�
ในสำ�นึกทีห่ ลุดออกจากกรอบเดิม ๆ กล่าวคือ คุณต้องสนับสนุนกระบวนการ
โดยไม่ไปชี้นำ�วิธีการ หรือแม้กระทั่งการไปสู่เป้าหมายด้วยซ้�ำ ไป
แทนที่จะทึกทักเอาเองว่า สิ่งที่คุณทำ�นั้นมีผลต่อความสำ�เร็จของ
โปรเจกต์มากที่สุด คุณควรจะเข้าใจว่า คนที่นำ�พวกอัจฉริยะต้องสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการประสบความสำ�เร็จ ตัวคุณเพียงควบคุมโดย
อ้อม โดยไม่ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายและความสำ�เร็จของโปรเจกต์นั้น ๆ
โดยตรง ผู้นำ�ของพวกอัจฉริยะไม่ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี คุณคือ
เบ้าหลอมของปฏิกิริยาเหล่านั้นต่างหาก
42

คุณอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ขนาดของทีม และ
จุดเน้นของทีม แต่ความสำ�เร็จของทีมยังคงมาจากความสร้างสรรค์ของ
สมาชิกในทีม สภาพแวดล้อมการทำ�งานของอัจฉริยะจะเป็นตัวอุปถัมภ์
ค้ำ�ชูความสร้างสรรค์ของเขาหรือเธอ ซึ่งสุดท้ายแล้วจะส่งผลต่อผลลัพธ์
ที่ออกมาอย่างมีนัยสำ�คัญ ใครก็ตามอาจจะโชคดีได้ครั้งหนึ่ง แต่ถ้าคุณ
เห็นผูน้ �ำ คนไหนทีท่ มี ของเขาก้าวหน้าแล้วก้าวหน้าอีกในระยะยาว นัน่ แหละ
คือสัญญาณบ่งชี้ว่า ผู้นำ�คนนั้นรู้ว่าจะทำ�งานกับพวกอัจฉริยะอย่างไร

อัจฉริยะนำ�อัจฉริยะด้วยกันได้ไม่ดีหรอก
หากรูส้ กึ ไม่มนั่ ใจในความสามารถของตัวเองว่าจะนำ�พวกอัจฉริยะได้
หรือไม่ จงจำ�ไว้อย่างหนึ่งว่า คนที่ฉลาดจริง ๆ อาจจะเป็นผู้นำ�ที่แย่ก็ได้
แม้จะมีข้อยกเว้นบางประการอย่าง บิล เกตส์ หรือ อีลอน มัสก์ แต่คน
ฉลาดมักนำ�คนฉลาดด้วยกันได้ไม่ดีนัก เพราะพวกเขามักให้น�้ำ หนักกับ
ความฉลาดของตัวเองมากกว่าความคิดของคนอืน่ หรือแม้แต่ขอ้ มูลก็ตาม
อัจฉริยะมักไม่ให้ค่ากับสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถใน
การตัดสินใจของพวกเขา คนที่ไม่ใช่อัจฉริยะต่างหากที่สามารถมองพ้น
ปัญหาออกไปยังสิ่งที่จำ�เป็นต่อองค์กรโดยภาพรวมอย่างแท้จริง
ยิ่งอัจฉริยะจมดิ่งอยู่กับปัญหามากเพียงใด ยิ่งหมกมุ่นอยู่กับมัน
มากเท่าไร ก็ยิ่งยากสำ�หรับพวกเขาที่จะมองให้พ้นปัญหานั้น แต่คนที่
ไม่ใช่อจั ฉริยะจะมีสมดุลและมองโปรเจกต์นนั้ ในภาพกว้างได้ดยี งิ่ กว่า ใน
ฐานะผู้นำ� คุณอาจมองไม่เห็นทางแก้ แต่คณ
ุ จะรู้ได้ว่า การแก้ปัญหานั้น
มีความสำ�คัญต่อทุกคนอย่างไร เหตุผลที่คุณนำ�พวกอัจฉริยะได้ก็เพราะ
ตัวคุณไม่ใช่อัจฉริยะนั่นเอง
43

เวลาพวกอัจฉริยะมานำ�ทีม พวกเขามีแนวโน้มที่จะสั่งทุกคนว่าต้อง
ทำ�อะไร ด้วยความทีพ่ วกเขารูม้ ากกว่าใคร พวกเขาจึงมักอดใจไม่ไหวทีจ่ ะ
ผูกขาดเส้นทางทีจ่ ะเดินไปข้างหน้า พวกเขาจะคิดว่า โปรเจกต์จะล้มเหลว
แน่ถ้าไม่ระบุตัวงานทุกงานให้ชัด และเชื่อไปเองว่า สิ่งที่พวกเขาประเมิน
นั้นถูกต้องทั้งหมด
วิลเลียม ช็อกลีย์ อัจฉริยะที่นำ�ทีมในห้องทดลองเบลล์ซึ่งคิดค้น
ทรานซิสเตอร์ซิลิคอนออกมา ก็มีปัญหาในการนำ�นักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรฉลาด ๆ หลังจากได้รางวัลโนเบลในปี 1956 ร่วมกับ จอห์น บาร์ดนี
และวอลเตอร์ แบรตเทน เขาก็ตงั้ บริษทั ช็อกลีย์ เซมิคอนดักเตอร์ (Shockley
Semiconductor) และจ้างคนเก่งที่สุดในโลก 60 คนไปทำ�งานด้วย
ก่อนจะเดินหน้าต่อโดยตัดแข้งตัดขาของอัจฉริยะที่ตัวเองจ้างมา
ช็อกลีย์เป็นเผด็จการ และไม่ยอมให้เหตุผลต่อการตัดสินใจของ
ตัวเอง เขาไม่สนใจรายงานของลูกน้อง ทั้งที่ตัวเองเป็นคนสั่งให้เขียน
รายงานมา เขาเคยให้เปเปอร์วิจัยที่ตัวเองเขียนกับนักวิทยาศาสตร์
รุน่ น้อง และบอกให้เอาไปตีพมิ พ์ในชือ่ พวกเขา ซึง่ โดยนัยแล้วหมายความว่า
ช็อกลีย์มองว่า ลูกน้องไม่มีวันสืบค้นวิจัยได้ดีเท่าตัวเขา
จากนัน้ พนักงานทีเ่ ก่งทีส่ ดุ 8 คนรวมทัง้ บ็อบ นอยซ์ และ กอร์ดอน
มัวร์ ก็ลาออก แล้วตั้งบริษัทแฟร์ไชลด์ เซมิคอนดักเตอร์ (Fairchild
Semiconductor) ในปี 1957
วิศวกรทั้ง 8 คนที่ออกจากช็อกลีย์ เซมิคอนดักเตอร์ ต่างไปก่อตั้ง
บริษทั คอมพิวเตอร์ทโี่ ด่งดังทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ ซึง่ รวมถึง อินเทล (Intel)
แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส (Advanced Micro Devices)
และเนชันแนล เซมิคอนดักเตอร์ (National semiconductor) หากช็อกลีย์
ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมและไม่อวดดี พวกเขาก็อาจไม่ลาออก
44

และช็อกลีย์ เซมิคอนดักเตอร์กอ็ าจผลิตชิปในเครือ่ งแล็ปท็อปทีผ่ มกำ�ลัง
พิมพ์หนังสือเล่มนี้อยู่แทนที่จะเป็นอินเทล
เวลาอัจฉริยะนำ�อัจฉริยะ การตัดสินใจของเขามักเอาตัวเองเป็นทีต่ งั้
ขณะที่ผู้นำ�ตัวจริงต้องมององค์กรโดยภาพรวม แล้วตัดสินใจโดยยึดเอา
ภาพรวมนั้นเป็นหลัก อัจฉริยะมักถอยกลับมาเพื่อมองภาพรวมไม่เป็น
เพราะพลังมหาศาลที่จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำ�ให้พวกเขามุ่งเน้นกับ
ปัญหาเพียงเรื่องเดียว จึงทำ�ให้พวกเขาชอบโปรเจกต์ของตัวเองมากกว่า
ของคนอื่น
คนเป็นอัจฉริยะอาจยกเหตุผลในเรือ่ งของสติปญ
ั ญาและความสร้างสรรค์
มาอธิ บ ายว่ า เพราะอะไรโปรเจกต์ ข องพวกเขาจึ ง สำ � คั ญ กว่ า
แต่หากเหตุผลพวกนี้ถูกนำ�ไปใช้กล่าวอ้างกับทุกโปรเจกต์อย่างเท่าเทียม
กัน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์กค็ งสะเปะสะปะไปหมด การทีพ่ วกอัจฉริยะ
ไม่ใช้หลักเหตุผลอย่างเสมอภาคกับทุกเรื่อง พวกเขาจึงอาจเลือกที่รักมัก
ที่ชังโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้
อัจฉริยะอาจประเมินผลงานของตนเองได้ไม่ดีเท่าไรนัก แทนที่จะ
ยอมรับความผิดพลาดโดยเร็วในโปรเจกต์หนึ่ง เพื่อให้มีการปรับทิศทาง
ในการจัดสรรทรัพยากรกันเสียใหม่ อัจฉริยะกลับมองปัญหาที่พวกเขา
เผชิญอยูว่ า่ สำ�คัญกว่าปัญหาอืน่ ทัว่ ไป เพราะเขาคือคนทีต่ อ้ งคิดในเรือ่ งนัน้
เขาอาจมุ่งที่จะทุ่มเวลาและใช้เงินทุนไปกับการแก้ปัญหาดังกล่าวจน
เกินเลยคุณค่าของมัน อัจฉริยะอาจให้น�้ำ หนักในสิง่ ทีต่ วั เองสนใจจนเกิน
กว่าจะได้รับเมื่อเทียบกับไอเดียทั้งหลายที่มีอยู่ดาษดื่น ปัญหาก็คือ
พวกอัจฉริยะมักไม่สนใจว่า ความสำ�เร็จทางธุรกิจคืออะไร แต่คนทั่วไป
เขาสนใจ และคนทั่วไปอย่างเรา ก็ไม่ได้ฉลาดเหมือนพวกเขา

45

การบริหารอีโก
หนึ่งในสิ่งที่อ่อนไหวที่สุดที่เราต้องใส่ใจในการนำ�อัจฉริยะ คือ
การบริหารอีโกของพวกเขา พวกเขาอาจเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและ
มัน่ ใจมากเกินไป คนทีฉ่ ลาดมากมักมองความเจนจัดของตัวเองในเรือ่ งที่
ไม่เกีย่ วข้องกันอย่างผิด ๆ คนเปน็ ผูน้ �ำ ต้องบริหารบรรยากาศในการทำ�งาน
โดยไม่ทำ�ให้พวกอัจฉริยะรู้สึกแปลกแยก คุณต้องหาสมดุลระหว่าง
การสร้างความมั่นใจกับการลดทอนความทะนงตน การเชื่อมั่นว่าตนเอง
จะทำ�งานสำ�เร็จนั้นเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การหลงตัวเองนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่ง
ไม่เหมือนกัน
ผู้นำ�ทางธุรกิจส่วนใหญ่มักเก็บข้อมูล ตัดสินใจ และบังคับใช้
การตัดสินใจนัน้ “ผมเป็นคนตัดสินใจ” เป็นวาทะดังที่ จอร์จ บุช เคยกล่าว
ไว้ ซึง่ CEO จำ�นวนมากได้เอาทัศนคตินไี้ ปใช้นบั ตัง้ แต่นนั้ กรอบความคิด
ดังกล่าวถือว่าเสี่ยงมากในการนำ�พวกอัจฉริยะ เพราะการบังคับใช้
การตัดสินใจของตนเองกับพวกอัจฉริยะโดยไม่สนใจว่า พวกเขาจะยอมรับ
หรือไม่ ถือเป็นการหยามกันอย่างรุนแรง หากเป็นการตัดสินใจในเรื่อง
ของพวกเขา พวกเขาจะเลิกใส่ใจโปรเจกต์นั้นทันที วิธีที่ดีที่สุดในการให้
แนวทางกับพวกอัจฉริยะก็คือ ให้พวกเขาค้นหาวิธีในการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยตัวของเขาเอง แทนที่จะตัดสินใจและบังคับให้
ทำ�ตาม การหาข้อมูลให้ แล้วให้คนที่เป็นอัจฉริยะกลั่นกรองข้อสรุปออก
มาเองเป็นกลจักรที่ดียิ่งในการบริหารอีโกระหว่างกระบวนการตัดสินใจ
อีกหนทางหนึ่งในการควบคุมอีโกของอัจฉริยบุคคลก็คือ ให้เอาคน
เก่ง ๆ มารายล้อมเขาไว้ เพื่อให้คนเหล่านั้นทำ�หน้าที่ช่วยตรวจสอบว่า
อัจฉริยะคนนัน้ ให้ราคาตนเองสูงเกินไปหรือไม่ ความสัมพันธ์กบั คนฉลาดอืน่ ๆ
จะช่วยให้อีโกของเขาได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ
46

มีผู้นำ�คนหนึ่งในอุตสาหกรรมวิศวกรรมการบินและอวกาศแอบ
กระซิบบอกผมว่า ตอนที่ทีมของเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก่งเกินไปและเริ่ม
จะพอเพียงนั้น เขาได้ดึงตัววิศวกรชื่อดังมาตรวจสอบงานของคนในทีม
เขาบอกว่า “คนพวกนั้นเจอจุดบกพร่องอย่างรวดเร็ว ถ้างานของคุณไม่
ได้มาตรฐาน คุณก็มีปัญหาแล้ว” และดังที่เล่าไปแล้วว่า เฟล็กซ์เนอร์
เองก็ได้เชิญทีมนักวิทยาศาสตร์มาเยือน IAS เพื่อกระตุ้นไอเดียใหม่ ๆ
และทำ�ให้คนในทีมเท้าติดดินอยู่เสมอ

การทำ�งานร่วมกันเป็นทีมกับความสร้างสรรค์
ส่วนบุคคล
อุปสรรคอีกประการหนึ่งในการนำ�คนที่ฉลาดมาก ๆ คือเรื่องของ
การสร้างสมดุลระหว่างการทำ�งานร่วมกันเปน็ ทีมกับความคิดสร้างสรรค์สว่ น
บุคคล การทำ�งานประสานกันในระหว่างโปรเจกต์หนึ่ง มีความสำ�คัญ
อย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมาย ที่ว่างตรงนี้ต้องเหลือน้อยที่สุด เมื่อคุณ
นำ�พวกอัจฉริยะ คุณต้องหาจุดสมดุลระหว่างการนำ�คนแต่ละคนให้
มุ่งไปสู่เป้าหมายของทีมกับการกระตุ้นนวัตกรรมที่อาจนำ�ไปสู่การค้นพบ
อันยิง่ ใหญ่ หากผูน้ �ำ ให้คณ
ุ ค่ากับการทำ�งานร่วมกันเหนือนวัตกรรม เขาก็
มักใช้กลยุทธ์แบบบนลงล่าง (top-down strategy) โดยผู้นำ�จะ
มอบหมายงานให้ลูกน้องแต่ละคนเอาไปทำ� วิธีนี้อาจใช้ไม่ได้ผลนักกับ
ทีมที่มีอัจฉริยะ เพราะคนเป็นอัจฉริยะจะไม่พอใจที่มีคนมาสั่งงาน ซึ่ง
จะทำ�ให้ความคิดสร้างสรรค์หายวับไปได้เลย
ทั้งการทำ�งานร่วมกันและนวัตกรรมต่างก็มีความสำ�คัญ ผู้นำ�ที่ดี
ไม่ควรให้คณ
ุ ค่ากับสิง่ หนึง่ มากกว่าอีกสิง่ หนึง่ ทีช่ อ็ กลีย์ เซมิคอนดักเตอร์
ช็อกลีย์ทำ�ให้นวัตกรรมเป็นสิ่งสำ�คัญกว่าการทำ�งานร่วมกัน ครั้งหนึ่งเขา
47

พัฒนาโปรเจกต์ลับขึ้นมาในบริษัท โดยเลือกคนเพียงไม่กี่คนไปทำ� คนที่
ได้รบั มอบหมายให้ไปทำ�โปรเจกต์พเิ ศษนัน้ จึงรูส้ กึ ว่าตัวเองโดดเด่นกว่าคน
อื่น รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสโมสรพิเศษสำ�หรับผู้ชำ�นาญการ โปรเจกต์ลับ
ดังกล่าวได้รบั ทรัพยากรมากกว่าโปรเจกต์อนื่ และมีโอกาสในการสร้างสรรค์
มากกว่า คนที่ไม่ถูกเลือกเข้าไปอยู่ในโปรเจกต์จึงรู้สึกว่า พวกเขาถูก
มองข้ามและสูญเสียกำ�ลังใจในการทำ�งานในโปรเจกต์หลักของตนเอง
ช็อกลีย์ตั้งกลุ่มอภิสิทธิ์ชนขึ้นมา ซึ่งได้ทำ�ลายการทำ�งานร่วมกันของทีม
เดิมลงอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้หลายคนลาออกจากบริษัทไป

การสร้างสมดุลระหว่างนักบินกับผู้โดยสาร
คนเป็นผู้นำ�จะเป็นนักบินผู้ผูกขาดการตัดสินใจเพียงคนเดียวไม่ได้
ในขณะเดียวกัน คนเปน็ ผูน้ �ำ จะเปน็ เพียงผูโ้ ดยสารแล้วปล่อยให้อจั ฉริยะ
เดินทางไปไหนต่อไหนตามใจชอบไม่ได้ ความท้าทายสำ�หรับผูท้ เี่ ปน็ หัวหน้า
ของไอน์สไตน์ก็คือ ต้องรักษาสมดุลอันละเอียดอ่อนตรงนี้ไว้ให้ดี
การนำ�ไอน์สไตน์ก็เหมือนการเอาเท้าแต่ละข้างไปเหยียบอยู่บน
คนละฝั่งของตาชั่งที่วางอยู่บนยอดของพีระมิด ฝั่งหนึ่งของตาชั่งคือ
แนวโน้มทีจ่ ะปล่อยให้ทมี ของคุณมีอสิ รภาพอย่างเต็มทีใ่ นการตัดสินใจในสิง่
ต่าง ๆ อันจะกระทบต่อทิศทางของโปรเจกต์ หากเปน็ เช่นนัน้ ทีมของคุณ
จะปฏิบัติต่อคุณเหมือนเป็นผู้โดยสารคนหนึ่งเท่านั้น
สำ�หรับตาชั่งอีกฝั่งหนึ่ง คุณจะตัดสินใจเองทั้งหมดในเรื่องเกี่ยวกับ
ทิศทางและทรัพยากร คุณคือนักบิน และในสถานการณ์ดังกล่าว คุณจะ
กดทับความสร้างสรรค์ส่วนบุคคลของพวกอัจฉริยะเอาไว้ เธอหรือเขาจะ
นิ่งเฉยและสูญเสียความคิดริเริ่มไป ดังภาพที่ 2.1
48

ความสมดุล

เป้าหมายร่วมกัน

สิ่งล่อใจเชิงสร้างสรรค์

การทำ�งานร่วมกัน

นวัตกรรมส่วนบุคคล

การให้เหตุผล
ความเท่าเทียมกันในทีม

ความหลงตัวเอง
ทรัพยากรส่วนบุคคล

ผลิตภาพ

ภาพที่ 2.1

นักบินอาจจะให้คุณค่ากับความเท่าเทียมกันในทีม โดยการทำ�งาน
เป็นทีมนั้นจะอยู่เหนือสิ่งล่อใจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมส่วนบุคคล
ในทางตรงข้าม หากคุณในฐานะผู้นำ�กลายเป็นผู้โดยสารตลอดการเดิน
ทาง คุณก็เสี่ยงที่จะปล่อยให้สิ่งล่อใจนั้นมีอิทธิพลมากเกินจนทีมไปไม่
ถึงเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ การเน้นด้านใดด้านหนึ่งของการนำ�อัจฉริยะ
มากเกินไปจะนำ�ไปสู่ผลิตภาพที่ลดน้อยลง
การหาความสมดุลระหว่างสองขั้วตรงข้ามของความเป็นผู้นำ� เป็น
หนทางเดียวทีอ่ จั ฉริยะจะสร้างผลงานอันสุดยอดขึน้ มาได้ การรักษาสมดุล
ตรงนีไ้ ม่ได้หมายความว่า ให้คณ
ุ หลีกเลีย่ งไม่ให้น�้ำ หนักกับด้านใดด้านหนึง่
ของตาชั่ง แต่คุณต้องยืนให้เท่าเทียมกันทั้งสองขา ผู้นำ�ที่ดีที่สุดของ
พวกอั จ ฉริ ย ะจะใช้ ก ารทำ � งานเป็ น ที ม และนวั ต กรรมส่ ว นบุ ค คลไป
พร้อมกัน การมีเท้าแต่ละข้างวางอยูบ่ นแต่ละฝัง่ ของตาชัง่ โดยถ่ายน้�ำ หนัก
เท่ากัน คือหนทางเดียวในการบรรลุผลิตภาพอันสูงสุด การให้น�้ำ หนักกับ
ทั้ ง สองฝั่ ง เท่ า เที ย มกั น ทำ �ให้ ผู้ นำ � มี ส มดุ ล ที่ ยื ด หยุ่ น มากกว่ า ผู้ นำ �
49

ที่ดีต้องเป็นทั้งนักบินและผู้โดยสารที่ทำ�งานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความสร้างสรรค์ส่วนบุคคลไปพร้อมกัน
หากคุณกำ�ลังสงสัยว่า คุณจะจัดการกับการสร้างสมดุลนี้อย่างไร
กฎ 10 ข้อของผมในการนำ�อัจฉริยะจะเป็นพิมพ์เขียวในการสร้าง
สภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริ ม นวั ต กรรม ผลิ ต ผล และความสำ � เร็ จ
สภาพแวดล้อมทีส่ ง่ ให้พวกอัจฉริยะเฟือ่ งฟูในทีมทีเ่ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน

แนะนำ�กฎทั้ง 10 ข้อ
กฎบางข้อของผมอาจฟังดูเหมือนสามัญสำ�นึกธรรมดา แต่เมือ่ หยิบยก
มันขึ้นมาคุณจะเห็นเลยว่า มันคือความผิดพลาดที่ธรรมดาที่สุดที่
ได้ทำ�ลายองค์กรมาแล้วนักต่อนัก บางสิ่งบางอย่างอาจไม่ใช่เรื่องของ
อัจฉริยะโดยเฉพาะเจาะจง แท้ที่จริงแล้ว มีอัจฉริยะจำ�นวนน้อยมากที่
ฉลาดอยู่เสมอชนิดเปลี่ยนโลกได้ กลยุทธ์เหล่านั้นยังประยุกต์ใช้ได้กับ
คนทั่วไปที่ฉลาดหรือมีความชำ�นาญเหนือกว่าคุณในบางเรื่อง กฎเหล่านี้
จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่มีโมเมนต์แห่งความเข้าใจเพียงครั้งเดียวแต่
สร้างความก้าวหน้าได้มากมาย ในฐานะผู้นำ� การอาศัยแต่คนที่พิสูจน์
ตัวเองมาแล้วในอดีตว่าเปน็ อัจฉริยะนัน้ ง่ายมาก อย่างไรก็ตาม คนบางคน
อาจเกิดความฉลาดปราดเปรื่องวาบขึ้นมาเพราะเขาอยู่ถูกที่ถูกเวลา
การเป็นผู้นำ�ที่ยิ่งใหญ่จึงต้องมองเห็นประกายที่เปล่งออกมาชั่วขณะนั้น
และคว้ าโอกาสที่ ค นธรรมดาเกิ ด ความเข้ าใจอั น ปราดเปรื่ อ งขึ้ น มา
ชั่วครั้งชั่วคราวนั้นให้ได้
การทำ�ให้แนวทางเหล่านีก้ ลายเปน็ อุปนิสยั มีความจำ�เป็นอย่างยิง่ เพราะ
มันจะสร้างรูปแบบบุคลิกของทีมคุณ หากกฎเหล่านี้ถูกทำ�ให้กลายเป็น
50

อุปนิสยั คุณจะรักษาผลิตภาพและความมุง่ เน้นของทีมแห่งอัจฉริยะไว้ได้
ในระยะยาว แม้ในช่วงเวลาวิกฤตก็ตามที
ในสถานการณ์วกิ ฤต การทำ�ตามกฎเหล่านีอ้ าจจะยาก แต่นนั่ คือช่วง
เวลาทีก่ ฎพวกนีจ้ �ำ เปน็ ทีส่ ดุ เมือ่ ความซับซ้อนและตึงเครียดของสถานการณ์
เพิ่มมากขึ้น การอยู่บนเส้นทางเดิมก็จะยิ่งยากขึ้น ในอดีต ผมเคยพลาด
โดยไม่ได้ทำ�ตามกฎของตัวเอง ผมได้เรียนรู้ว่า กฎแต่ละข้อสร้างขึ้นบน
ข้ออืน่ ความล้มเหลวในกฎข้อหนึง่ อาจส่งผลเปน็ โดมิโนไปยังกฎข้ออืน่ ได้
เมื่อผมทำ�ผิดกฎของตัวเอง บรรยากาศอันสมดุลที่ผมพยายามสร้างขึ้นก็
พังทลายลง และการพังราบดังกล่าวก็มาฉุดรั้งความก้าวหน้าในการมุ่งสู่
เป้าหมาย โชคดีทกี่ ฎเหล่านีช้ ว่ ยแก้วกิ ฤตทีผ่ มเปน็ คนก่อขึน้ มาได้ แม้เวลา
ผมทำ�ผิดพลาด การกลับไปหาแนวทางเหล่านี้ก็จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
กลับมาราบรื่นได้อีกครั้ง
ต่อไปนี้คือการแนะนำ�กฎทั้ง 10 ข้อโดยภาพรวม เพื่อการทำ�งานกับ
อัจฉริยะอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้
แต่ละบทที่ตามมานับจากนี้จะเน้นไปที่กฎแต่ละข้อ นอกเหนือจาก
การอธิบายว่าจะเอากฎมาปรับใช้อย่างไร เราจะคุยกันถึงอุปสรรคซึง่ ขัดขวาง
ไม่ให้คณ
ุ เอามันไปประยุกต์ใช้ได้ส�ำ เร็จ และแนะนำ�วิธหี ลีกเลีย่ งอุปสรรค
ขัดขวางเหล่านั้นด้วย

51

กฎ 10 ข้อสำ�หรับการนำ�อัจฉริยะ

1 กระจกไม่เคยหลอกคุณ
กฎข้อแรกในการนำ�อัจฉริยะก็คือ ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าคุณไม่ใช่
อัจฉริยะ และรู้ว่าอัจฉริยะที่ท�ำ งานให้คุณก็รู้ถึงความจริงข้อนี้ นี่อาจเป็น
เรือ่ งทีเ่ จ็บปวด การหลอกตัวเองว่าคุณเปน็ ใครนัน้ อาจให้ความรูส้ กึ ทีด่ กี ว่า
หากคุณเปน็ เหมือนคนส่วนใหญ่ คุณจะปกป้องความภาคภูมใิ จในตัวเอง
ในทุกวิถีทาง ยิ่งกว่านั้น มันยากที่จะประเมินตัวเองให้ได้ผล หากไม่มี
กระจกเป็นที่ปรึกษาซึ่งมีความเป็นกลางที่คุณไว้ใจช่วยสะท้อนตัวตนที่
แท้จริงของคุณออกมา
การนำ�พวกอัจฉริยะให้ประสบความสำ�เร็จ คุณต้องประเมินตัวเอง
อย่างไม่ผ่อนปรน หากคุณหลอกตัวเอง พัฒนาการสู่ความเป็นผู้นำ�ของ
คุณจะสะดุดลง หากคุณประเมินความเป็นผู้นำ�ของตนเองอย่างแม่นยำ�
และแก้ไขมันในเวลาทีจ่ �ำ เป็นไม่ได้ คุณจะเป็นผูน้ �ำ ทีไ่ ร้ประสิทธิภาพ และ
คุณจะลากทีมทัง้ ทีมให้ตกต่�ำ ลงมากับคุณด้วย ผูน้ �ำ ทีด่ ตี อ้ งประเมินตนเอง
ตามความเป็นจริงว่า ตัวเองทำ�ได้ดีแค่ไหน แต่ผู้น�ำ ที่ยิ่งใหญ่จะปรับปรุง
พฤติกรรมจากสิ่งที่ตัวเองพบ

2 หลีกออกมา
ตัวถ่วงอย่างเดียวทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ สูค่ วามสำ�เร็จของอัจฉริยะก็คอื ตัวคุณเอง
ซึ่งเป็นผู้นำ� หากคุณเข้าไปแทรกแซงขบวนรถไฟแห่งความคิดของ
พวกอัจฉริยะ พวกเขาจะชนกับคุณเข้าอย่างจัง และรถไฟขบวนนั้นก็จะ
ตกรางเพราะคุณ จงหลีกออกมาซะ ผู้น�ำ ส่วนใหญ่คิดว่า ตนเองต้องเป็น
52

ศูนย์กลางของโปรเจกต์เพื่อคอยชี้ทาง แต่การเข้าไปเกี่ยวข้องมากไปอาจ
จำ�กัดความคิดสร้างสรรค์ของอัจฉริยะ และทำ�ให้กระบวนการแก้ปัญหา
ล่าช้ากว่าเดิม คุณจะหลีกออกมาได้กต็ อ่ เมือ่ คุณเข้าใจทีท่ างของตัวเองใน
กระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งการประเมินตนเองอย่างเข้มงวดควร
จะทำ�งานของมัน

3 หุบปากซะ แล้วฟัง
ผูน้ �ำ ของอัจฉริยะมักพูดมากไปและฟังน้อยไป การมีคนฟังทีฉ่ ลาดและ
จับประเด็นเก่งอาจทำ�ให้คุณรู้สึกดีกับตัวเอง แต่ยิ่งคุณพูดมาก คุณจะ
ยิง่ นำ�ได้นอ้ ยลง หนึง่ ในวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ทีค่ ณ
ุ ทำ�ได้ในการหลีกทางให้อจั ฉริยะ
คือ การฟังให้มปี ระสิทธิผลมากขึน้ เมือ่ คุณหุบปากแล้วฟัง นัน่ เท่ากับคุณ
ปล่อยให้พวกอัจฉริยะเป็นเครื่องจักรแห่งการสร้างสรรค์ของทีมคุณ ซึ่ง
จะยิ่งเพิ่มผลิตผลให้กับทีม การฟังอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผมจะอธิบายราย
ละเอียดในภายหลัง (ดูบทที่ 5) คือวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาการสื่อสาร
กับพวกอัจฉริยะ และส่งเสริมความเป็นเจ้าของโปรเจกต์ของพวกเขา
การฟังสิ่งที่พวกเขาพูด ถือว่าเป็นการให้คุณค่ากับความชาญฉลาดของ
เหล่าอัจฉริยะ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับคนในทีม

4 พลิกหินทีละก้อน
เราทุกคนต่างมีวธิ ที จี่ ะซ่อนเร้นวาระส่วนตัว ซึง่ ก็เหมือนกับแมลงสีซดี
ดุ๊กดิ๊กที่พบอยู่ใต้ก้อนหินในสวน วาระที่เราไม่ได้พูดออกไปมักเป็น
ประโยชน์ของเรามากกว่าประโยชน์ของทีม วิธีเดียวที่จะทำ�ให้คนใน
ทีมเชื่อถือเราคือ การพลิกหินทีละก้อนให้คนในทีมเห็นแมลงทุกชนิด
ซึง่ จะแสดงให้เห็นว่า สิง่ ทีเ่ ราคิดกับสิง่ ทีเ่ ราทำ�นัน้ ไม่ได้มอี ะไรแตกต่างกัน
53

แม้บางเรือ่ งอาจจะน่าอับอายอยูบ่ า้ งก็ตาม สิง่ ใดทีโ่ ปร่งใสเพียงพอสำ�หรับ
พนักงานในระดับมาตรฐานทัว่ ไป ก็มกั จะโปร่งใสพอสำ�หรับพวกอัจฉริยะ
ด้วย อัจฉริยะจะรูไ้ ด้ทนั ทีหากคุณไม่จริงใจ แม้คณ
ุ จะรูส้ กึ ว่าตัวเองไม่ได้
ซ่อนอะไรอยู่ก็ตาม และเมื่อมันเกิดขึ้น พวกอัจฉริยะก็จะสูญเสีย
ความเชื่อมั่นและเลิกฟังคุณ
ผู้นำ�ที่ดีของอัจฉริยะจะมีเหตุผลให้กับการตัดสินใจทุกอย่าง ผู้นำ�
ที่ยิ่งใหญ่มักจะทำ�เช่นนี้ ก่อนจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการตัดสินใจ และ
เปิดรับฟีดแบ็กที่อาจมาเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนั้นได้ คุณควรจัดหา
ข้อมูลและตีความสิง่ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังการตัดสินใจก่อนทีพ่ วกเขาจะเอ่ยปาก
ถาม หากพวกอัจฉริยะต้องเอ่ยปากถาม นั้นแปลว่าสายเกินไปซะแล้ว

5 การเล่นแร่แปรธาตุเหนือกว่าเคมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนั เป็นกีฬาทีต่ อ้ งเล่นกันเปน็ ทีม
ออกจะเหมือนฟุตบอลมากกว่ากอล์ฟ ปัญหานัน้ อาจจะใหญ่จนต้องอาศัย
อัจฉริยะในทีมหลายคน โดยให้อัจฉริยะแต่ละคนแก้ไขไปทีละด้าน
ของปัญหา แต่ละคนมีบทบาทสำ�คัญที่ต้องเล่น ทีมที่เปี่ยมไปด้วย
ความชำ�นาญที่มาเติมเต็มซึ่งกันและกัน แต่ละคนได้รับมอบหมายให้รับ
บทบาททีม่ คี วามจำ�เปน็ คือเคมีทคี่ าดการณ์ได้ เอาต์พตุ (ผลลัพธ์) ทีอ่ อกมา
ก็คาดได้ว่าจะเท่ากับอินพุต* ทีมอัจฉริยะที่ดีที่สุด คือทีมที่ไม่ใช่เส้นตรง
และมีสายบังคับบัญชาในแนวราบ ซึง่ เอือ้ ต่อการมีปฏิสมั พันธ์อนั อาจเกิด
ขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย
บุคลิกของสมาชิกในทีมแต่ละคนมีความสำ�คัญไม่แพ้ความเชีย่ วชาญ
และความชาญฉลาดของพวกเขา เช่นเดียวกับการเล่นแร่แปรธาตุ การเอา
บุคลิกของแต่ละคนมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างทีมที่ไม่ใช่เส้นตรง
54

* สิ่งที่ใส่เข้าไป นำ�เข้าไป เช่น เวลา ความรู้ ข้อเสนอแนะ ข้อมูล ไอเดียในโปรเจกต์ต่าง ๆ

ต้องอาศัยความเข้าใจในจิตวิทยาของพวกอัจฉริยะ เช่นเดียวกับการหยิบเอา
ทักษะของอัจฉริยะแต่ละคนออกมาใช้ เป้าหมายคือการสร้างการตอบสนอง
ในทีมอันเป็นเอาต์พตุ ทีม่ ากกว่าอินพุต เหมือนการเปลีย่ นตะกัว่ ให้เปน็ ทอง
การนำ�โดยใช้เคมีคือการหาจุดบอด หรือทักษะความชำ�นาญที่
ยังขาดไปในทีม แล้วหาคนฉลาด ๆ มาเติมเต็มจุดบอดนั้น ขณะที่
การเล่นแร่แปรธาตุคอื การมองให้เหนือไปกว่าทักษะความชำ�นาญทีย่ งั ขาดไป
ซึง่ เปน็ สิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจน โดยมุง่ สร้างทีมทีไ่ ม่เปน็ เส้นตรงและมีการปะทะ
กันเป็นครั้งคราว อันจะก่อให้เกิดความสร้างสรรค์มหาศาล

6 อดีตของคุณอาจไม่ใช่ความจริงในอนาคต
หากคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ ไม่ว่าคุณจะอธิบายวิธีตัดสินใจ
ของคุณอย่างไร คุณก็ยังคงเชื่อในสัญชาตญาณและความเชี่ยวชาญของ
ตนเองมากกว่าข้อมูลอยู่ดี นี่คือวิธีหลอกตัวเองอย่างหนึ่ง คุณยึดติด
กับประสบการณ์หลังสุดของตนเองไม่ว่าดีหรือร้ายโดยไม่รู้ตัว เนื่องจาก
อารมณ์ของคุณจะให้น้ำ�หนักกับความทรงจำ�ครั้งท้าย ๆ มากกว่า เรื่อง
นี้จะเป็นจริงมากในสถานการณ์ที่คุณเสียสมาชิกในทีมหรือทรัพยากร
ที่มีค่าไป สมองของคุณจะถูกย้�ำ เตือนให้หลีกเลี่ยงความสูญเสียเข้าไว้
หากคุณไม่ได้ตัดสินใจด้วยความตั้งใจจริง ๆ คุณจะเกิดอคติต่อ
การเสี่ยงอย่างมีเหตุผล ซึ่งหากไม่รู้จักเสี่ยงอย่างมีเหตุผล คุณก็จะไม่ได้
รับประโยชน์จากความสร้างสรรค์ ผู้น�ำ ที่ดีต้องใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
แต่ผนู้ �ำ ทีย่ งิ่ ใหญ่จะใช้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง วิเคราะห์มนั โดยไร้อคติ และประยุกต์
ไปใช้กบั กระบวนการตัดสินใจ อัจฉริยะทีแ่ ท้จะรับรูไ้ ด้ทนั ทีวา่ การตัดสินใจ
ของคุณเกิดจากอคติอนั ไร้หลักยึดหรือเกิดจากประสบการณ์ในอดีต และ
เขาก็จะไม่เชื่อถือใส่ใจกับการตัดสินใจนั้น
55

7 อย่าสนใจพวกกระรอก
อัจฉริยะจำ�นวนมากก็เหมือนกับสุนขั ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ส ซึง่ จดจ่อ
อยู่กับกระดูกที่ตัวเองกำ�ลังเคี้ยว แต่ไม่อาจหยุดยั้งตัวเองจากการไล่จับ
กระรอกที่วิ่งผ่านไปผ่านมาได้ ไอเดียดี ๆ อาจวาบขึ้นในความคิดของ
พวกอัจฉริยะ และปัง ! พวกเขาไล่ตามมันไปทันที ผูน้ �ำ ส่วนใหญ่พยายาม
มุ่งเน้นกับภารกิจหลัก แต่อัจฉริยะกลับทำ�ให้ผู้นำ�เหล่านั้นแทบคลั่ง
เพราะสมองที่ฉลาดปราดเปรื่องมาก ๆ มักวิ่งไล่กระรอกอยู่เสมอ ซึ่ง
หมายถึงไอเดียเล็ก ๆ ทีน่ า่ สนใจ แต่อยูน่ อกเหนืองานหลักทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ทว่ากลับดึงความสนใจของเขาได้ ไอเดียใหม่ ๆ มักเกิดขึน้ มากมายในหัว
ของอัจฉริยะสักคนหนึ่ง แม้ไอเดียที่วาบขึ้นเหล่านั้นจะไม่เกี่ยวข้องหรือ
นำ�ไปใช้จริงได้ยาก แต่สิ่งล่อใจบางอย่างก็มีมูลค่าหลายพันล้าน ผู้นำ�
ทีย่ งิ่ ใหญ่จะเลือกกระรอกทีจ่ ะไล่ตามอย่างชาญฉลาด ผูน้ �ำ อาจเพิม่ คุณค่า
ให้กบั ทีมแห่งอัจฉริยะได้ หากเขามีภมู ปิ ญ
ั ญาในการแยกแยะว่า สิง่ เร้าใด
ที่ควรไล่ตาม

8 สร้างสมดุลระหว่างหัวใจกับความคิด
อัจฉริยะมักถูกมองเป็นคอมพิวเตอร์ คือไร้ความรู้สึกและไม่ใส่ใจ
อะไรทั้งสิ้น เราคิดว่า เราใส่ขอ้ มูลเข้าไปแล้วจะได้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการออกมา
แต่ความเปน็ จริงกลับตรงข้ามกัน อัจฉริยะส่วนใหญ่จะประสบความสำ�เร็จ
ได้กต็ อ่ เมือ่ หัวใจของพวกเขาเปิดทางให้ พวกเขาติดอยูแ่ ละถูกขับเคลือ่ น
ด้วยอารมณ์เหมือนพวกเราทุกคน หัวใจของพวกเขายังควบคุมความคิด
ได้ไม่ต่างจากเรา
56

บางครั้งหัวใจของอัจฉริยะอาจไล่ตามความคิดของตัวเองไม่ทัน
เขาอาจมีทักษะทางปัญญาที่น่าประทับใจ แต่อารมณ์ของเขาก็อาจเป็น
ข้อจำ�กัดของทักษะเหล่านั้น เขาอาจโผล่หน้ามาทำ�งาน แต่ไม่ได้เอาใจ
มาด้วย การจะทำ�งานให้ได้ผลในระดับทีจ่ ะสร้างความก้าวหน้าได้อย่างเปน็
เรื่องเป็นราวหัวใจของอัจฉริยะต้องพร้อมด้วย อัจฉริยะอาจใส่ใจและ
อินกับปัญหาหนึ่งมาก แต่การที่อัจฉริยะจะทำ�งานได้เต็มศักยภาพนั้น
เขาจำ � เป็ น ต้ อ งรู้ สึ ก ว่ า ตนเองได้ รั บ ความใส่ ใ จและปลอดภั ยใน
สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและให้การสนับสนุนเขา อัจฉริยะต้องรู้สึกว่า
พวกเขามีความสำ�คัญต่อคุณและต่อทีม ซึ่งไม่ใช่เพียงสิ่งที่พวกเขาทำ�
เท่านั้นที่ส�ำ คัญ แต่ตัวของเขาก็ต้องมีความสำ�คัญด้วย
จนกว่าสมองและหัวใจของอัจฉริยะจะสอดคล้องต้องกันเท่านั้น
พวกเขาจึงจะจัดการกับปัญหาอันซับซ้อนได้อย่างเต็มที่ อารมณ์อนั ซับซ้อน
ของอัจฉริยะ อาจไปจำ�กัดความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพราะเมือ่ เขาเครียด เขาจะไม่ปลดปล่อยความคิดของตนเองให้เปน็ อิสระ
ต้องให้หัวใจยอมปลดปล่อย สมองจึงจะเริ่มสร้างสรรค์ได้

9 ใช้ปัญหาเป็นตัวดึงดูดอัจฉริยะ
การผลักดันให้อจั ฉริยะเปลีย่ นแปลงแนวทางของตนเองมักไม่ได้ผล
เพราะพวกเขามุ่ งอยู่ กับ การแก้ ปัญ หาจนเครี ย ดเกิ นกว่ า ที่ คุณ จะไป
เปลี่ยนให้เขามุ่งไปในทิศทางที่คุณอยากให้เขาไป อัจฉริยะมักดึงดันไม่
ยอมเปลี่ยนแปลงเส้นทางของตนเอง หากเขารู้ว่า คุณกำ�ลังบีบเขาอยู่
การต่อว่าต่อขานพวกเขาจนกว่าจะยอมเปลี่ยนเป้าหมายมักไม่ได้ผล
พวกเขาจะดึงดันไปได้เรื่อย ๆ จนคุณหมดความอดทนไปเอง

57

ผู้นำ�ที่ดีสามารถเข็นอัจฉริยะให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่สำ�คัญ แต่ผู้นำ�ที่
ยิ่งใหญ่จะทำ�ให้อัจฉริยะมีเป้าหมายเป็นของตนเอง ผู้นำ�ที่มีประสิทธิผล
ที่สุดจะวางกรอบของปัญหาในแนวทางที่ล่อตาล่อใจอัจฉริยะ โดยมอง
ทะลุความคิดของพวกเขา และดึงพวกเขาให้มงุ่ สูเ่ ป้าหมายโดยไม่หยุดยัง้
คนเป็นอัจฉริยะจะมีแรงจูงใจในการแก้ปัญหาสูงกว่ามากหากตัวเขาเอง
ลุ่มหลงกับปัญหานั้น

10 สมานฉันท์กับวิกฤต
วิกฤตเป็นบรรทัดฐานใหม่เวลาคุณนำ�คนที่ฉลาดปราดเปรื่องมาก ๆ
คำ�ว่าอัจฉริยะ โดยนิยามของมันหมายถึงการทำ�ลายล้างอยู่แล้ว จงทำ�ตัว
ให้ชินกับมัน เพราะวิกฤตอาจถาโถมเข้ามาเรื่อย ๆ ไม่หยุดยั้ง คุณต้อง
เข้าใจและยอมรับว่า ชีวิตของคุณจะเจอวิกฤตอยู่เสมอ
การนำ�ทีมแห่งอัจฉริยะ คุณต้องนำ�ตัวเองก่อนเปน็ อันดับแรก หากคุณ
เสียศูนย์ทุกครั้งที่เกิดวิกฤต คุณจะทำ�ให้อัจฉริยะเสียสมาธิกับวิกฤตนั้น
ไปด้วย ครั้นคนเป็นอัจฉริยะสูญเสียความมุ่งเน้นกับโปรเจกต์ที่ก�ำ ลังทำ�
พวกเขาก็จะสร้างสรรค์ได้นอ้ ยลง การแสดงออกถึงจิตใจทีม่ นั่ คงของคุณ
จะทำ�ให้พวกเขาเห็นว่า คุณค่าในใจคุณยิง่ ใหญ่กว่าความรุนแรงของปัญหา
ที่รายล้อมอยู่ ณ เวลานั้น ความมั่นคงของคุณจะทำ�ให้อัจฉริยะมุ่งเน้น
อยู่กับโปรเจกต์ ผู้นำ�