หน้าหลัก การเขียนเชิงธุรกิจ (Writing for business)

การเขียนเชิงธุรกิจ (Writing for business)

,
0 / 0
คุณชอบหนังสือเล่มนี้มากแค่ไหน
คุณภาพของไฟล์เป็นอย่างไรบ้าง
ดาวน์โหลดหนังสือเพื่อประเมินคุณภาพของไฟล์
คุณภาพของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นอย่างไรบ้าง
ปี:
2019
ฉบับพิมพ์ครั้งที่:
1
สำนักพิมพ์:
Harvard Business School Press, เอ็กซเปอร์เน็ท
ภาษา:
thai
จำนวนหน้า:
130
ISBN 10:
9744141778
ISBN 13:
9789744141774
ไฟล์:
PDF, 2.37 MB
ดาวน์โหลด (pdf, 2.37 MB)

คุณอาจสนใจ Powered by Rec2Me

 

คำที่ถูกค้นหาบ่อยที่สุด

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
คุณเขียนบทวิจารณ์หนังสือ และแบ่งปันประสบการณ์ของคุณได้ ผู้อ่านคนอื่น ๆ มักจะสนใจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหนังสือที่คุณอ่าน ไม่ว่าคุณจะชอบหนังสือเล่มนี้หรือไม่ก็ตาม หากคุณให้ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและมีรายละเอียดแล้ว ผู้คนจะได้พบกับหนังสือเล่มใหม่ที่เหมาะสมกับพวกเขา
2

4-Week Bodyweight Home Workout

ปี:
2012
ภาษา:
english
ไฟล์:
EPUB, 1.04 MB
0 / 0
WRITING FOR BUSINESS



POCKET MENTOR S E R I E S
การเขียนเชิงธุรกิจ
แปลและเรียบเรียงจาก Pocket Mentor Series Writing for Business
โดย : Deborah Dumaine
ผู้แปล : สินิทธิ์ อิศรเสนา
Original work Copyright ©2006 Harvard Business School Publishing Corporation
Published by arrangement with Harvard Business Review Press
Unauthorized duplication or distribution of this work constitutes Copyright
infringement.
Thai translation rights ©2019 Expernet Co., Ltd.
All rights reserved.

จ�ำนวน 128 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN (E-Book) 978-974-414-466-9
สงวนลิขสิทธิ์โดย : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ�ำกัด
จัดท�ำโดย :
				
				
				
				
				

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ�ำกัด
2387 อาคารรวมทุนพัฒนา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2718-1821 (10 คู่สาย)
e-mail: public@expernetbooks.com
http://www.expernetbooks.com

“คู่มือพัฒนาทักษะผู้น�ำ”
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

(The Pocket Mentor Series)
คู ่ มื อ ฉบั บ กะทั ด รั ด เนื้ อ หากระชั บ เข้ ม ข้ น เล่ ม นี้ เ ป็ น ชุ ด คู ่ มื อ ที่ ท าง
Harvard Business School ได้พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นที่พึ่งพาแก่คนท� ำ งาน
และนักบริหารในทุกสถานการณ์ และทุกสถานที่
ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ซึ่ ง สามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ
งานจริ ง ได้ โ ดยง่ า ยและได้ ผ ล พร้ อ มแบบทดสอบตนเองและตั ว อย่ า งจาก
ชีวิตจริงที่จะเอื้อต่อการฝึกฝนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งที่โต๊ะท�ำงาน
โต๊ะประชุม หรือแม้กระทั่งระหว่างการเดินทาง
ส�ำหรับบุคคลที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการบริหารจัดการและโลกธุรกิจ
ยุคใหม่นั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคู่มือพัฒนาทักษะผู้น�ำจากฮาร์วาร์ดใน
ชุดนี้ไว้เป็นคู่ใจ



สารบั ญ
หน้า

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

3

บทน�ำ : การเขียนเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิผล 

11

ส่ ว นที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้ น ฐาน

13

บทที่ 1 การเขียนที่มีประสิทธิผล

15

หลักเกณฑ์พื้นฐานที่จะท�ำให้การเขียนของคุณ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
อธิบายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
		

ยึดผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง

			

เน้นข้อความส�ำคัญอย่างชัดเจน

				
					

16
18
20

พยายามเขียนให้สั้นและเรียบง่าย

20

ทบทวนกลยุทธ์ในการส่งสาร

22

บทที่ 2 ก�ำหนดขอบเขตงานเขียนของคุณ

27

การก�ำหนดความกว้างและความ; ลึกของหัวข้อ เพื่อให้คุณ
และผู้อ่านประหยัดทั้งเวลาและแรงงานที่ไม่จ�ำเป็น
ขอบเขตที่กว้างและขอบเขตที่แคบ



28

สารบัญ 5

หน้า

บทที่ 3 กลยุทธ์เพื่อเริ่มต้นการเขียน

31

กลยุทธ์ที่คุณสามารถน�ำไปใช้เพื่อเริ่มต้นการเขียน
ได้อย่างมีประสิทธิผล
การตั้งค�ำถาม

32

โครงร่างแบบธรรมเนียมนิยม

		
			

33

โครงร่างแบบระดมความคิด

35

การเขียนแบบอิสระ

37

				

บทที่ 4 การจัดโครงสร้างการเขียนอย่างเป็นระบบ

39

การน�ำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเขียน
หลักการจัดเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญ
		

หลักการจัดเรียงตามล�ำดับเหตุการณ์

			

หลักการเขียนแบบขั้นตอนและกระบวนการ

				
					



หลักการสร้างแผนที่ความคิด
หลักการเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่าง

41
41
42
43
44

6 การเขียนเชิงธุรกิจ

หน้า
				

หลักการเขียนจากหัวข้อเจาะจงไปสู่หัวข้อ
ทั่วไป หรือจากหัวข้อทั่วไปสู่หัวข้อเจาะจง

					

หลักการวิเคราะห์

บทที่ 5 การเขียนร่างเอกสารครั้งแรก

45
47

53

รวบรวมประเด็นส�ำคัญและความคิดหลักที่จะน�ำเสนอทั้งหมด
เริ่มต้นด้วยความผ่อนคลาย

55

เริ่มเขียนในแต่ละส่วน

55

		
			

ข้อแนะน�ำส�ำหรับการเขียนเอกสารด้านเทคนิค

บทที่ 6 การจัดโครงสร้างย่อหน้า

58

61

การเขียนย่อหน้าที่ดี เพื่อน�ำไปสู่หัวข้อและใจความที่ส�ำคัญ
จ�ำกัดจ�ำนวนหัวข้อในแต่ละย่อหน้า
		



เชื่อมโยงย่อหน้าอย่างสอดคล้อง

62
63

สารบัญ 7

หน้า

บทที่ 7 ปรับปรุงแก้ ไขเนื้อหา

67

วิธีการปรับปรุงเนื้อหา โครงสร้าง ตรรกะ และข้อความ
เพื่อให้งานเขียนมีประสิทธิผล
ควบคุมข้อความให้ตรงประเด็น
ทบทวนเพื่อความชัดเจน

		

ล�ำดับข้อความส�ำคัญอย่างมีกลยุทธ์

			

ลองตอบค�ำถามของผู้อ่านด้วยการตั้งค�ำถาม
กับตัวเองว่า “ท�ำไม ”

				

บทที่ 8 แก้ ไขอย่างมีสไตล์

68
69
70
70

73

ปรับงานเขียนให้โดดเด่น และมีเอกลักษณ์
การออกแบบเพื่อให้ส่งผลต่อการอ่าน
		

ปรับโทนของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับผู้อ่าน

			

78

ตรวจสอบให้สั้นกระชับ

79

ให้ใช้ประโยคเชิงรุก

79

				
					



74

ตรวจแก้ไขเพื่อความถูกต้อง

80

8 การเขียนเชิงธุรกิจ

หน้า

บทที่ 9 การเขียนอีเมล

85

วิธีการเขียนอีเมลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
ปัญหาที่พบบ่อย
		

86

เริ่มจากหัวข้ออีเมล

			

พยายามให้มีเพียงหนึ่งหัวข้อต่ออีเมลหนึ่งฉบับ

				

90

เขียนอีเมลให้กระชับ และใช้การแนบ
เอกสารเพิ่มเติม

90

						
				

ตระหนักว่าผู้อ่านเป็นใคร
คงรูปแบบอีเมลให้เรียบง่าย

91
91

อ่านทบทวนนโยบายการรับ-ส่งอีเมลของบริษัท 91
รู้ว่าเมื่อไรไม่สมควรใช้อีเมล

92

ส่ ว นที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือส�ำหรับ การเขี ย นเชิ ง ธุ ร กิ จ

95

บทที่ 10 เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ

97

			

ตารางเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยคุณในการเขียนเชิงธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิผล



88

ท�ำให้วัตถุประสงค์ของข้อความมีความชัดเจน

					

					

87

สารบัญ 9

หน้า

บทที่ 11 แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเชิงธุรกิจ 111
นี่คือการทบทวนหลักการที่เป็นประโยชน์ที่ได้ถูกน�ำเสนอ
ในหนังสือเล่มนี้ ให้คุณท�ำแบบทดสอบนี้ก่อนและหลัง
การอ่านหนังสือเพื่อดูว่าคุณได้เรียนรู้มากเพียงใด
ค�ำตอบส�ำหรับแบบทดสอบ

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

117

121

รายชื่อบทความและหนังสืออ่านเพิ่มเติม
หากคุณต้องการศึกษาบางหัวข้ออย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

127

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้ในการพัฒนาหนังสือเล่มนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน



128



WRITING FOR BUSINESS
บทน�ำ
การเขียนเชิงธุรกิจที่มีป ระสิ ท ธิ ผ ล

นั ก ธุ ร กิ จ จ� ำ เป็ น จะต้ อ งใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ ใ หม่ ที่ สุ ด และดี ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ
ประสบความส� ำ เร็ จ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะช่ ว ยให้ คุ ณ พั ฒ นากระบวนการเขี ย นใน
เชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้คุณสามารถเขียนได้ ตั้งแต่บันทึกง่ายๆ
ไปจนการเขียนข้อเสนอโครงการธุรกิจ และช่วยท�ำให้งานเขียนของคุณมีความ
ชั ด เจน ซึ่ ง ทั ก ษะทางด้ า นการเขี ย นนี้ ก็ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
คุ ณ ในฐานะผู ้ จั ด การได้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ป ระกอบด้ ว ยขั้ น ตอน
ที่ปฏิบัติตามได้ง่ายเพื่อให้คุณสามารถ





 การเขียนเชิงธุรกิจ

			

โน้มน้าวและจูงใจผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

			

เขียนเอกสารได้อย่ างชัด เจน และตรงตามความต้อ งการ
ของผู้อ่ า น

			

สื่อสารข้อความได้อย่างมีประสิทธิผล

เมื่อคุณน�ำกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้มาใช้ คุณก็จะเห็นผลอย่าง
แตกต่างในงานเขียนของคุณทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะท�ำให้คุณ
สามารถรับมือกับเอกสารงานเขียนทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี



WRITING

FOR

BUSINESS

ส่ ว น ที่

1

การเขียนเชิงธุรกิจ :
หลักการพื้นฐาน

POCKET
MENTOR




1

WRITING FOR BUSINESS
การเขียนที่มีประสิทธิผล
หลักเกณฑ์พื้นฐานที่จะท�ำให้การเขียนของคุณ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

15



16 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

WRITING FOR
BUSINESS
“ส่วนที่ยากของงานเขียนก็คือ

ไม่ ใช่เพียงเพื่อส่งผลกับผู้อ่านเท่านั้น

แต่ควรเป็นผลตรงตามที่ผู้เขียนต้องการอีกด้วย”

โรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน (Robert Louis Stevenson)

ก

ารเขียนเชิงธุรกิจ (business writing) อย่างมีประสิทธิผลนั้น
อาศั ย หลั ก พื้ น ฐานเพี ย งไม่ กี่ ป ระการ ซึ่ ง หากคุ ณ สามารถน� ำ
มาปฏิบัติ คุณก็จะสามารถจัดการกับงานเขียนรูปแบบต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาได้

อธิบายวัตถุประสงค์ ให้ชัดเจน
ในการตั้ ง ต้ น เขี ย นเอกสารเชิ ง ธุ ร กิ จ  สิ่ ง แรกที่ คุ ณ ควรท� ำ คื อ ถาม
ตั ว เองว่ า “เราเขี ย นเอกสารนี้ ขึ้ น มาท� ำ ไม ?” โดยงานเขี ย นเชิ ง ธุ ร กิ จ นั้ น
เกิดขึ้นก็เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลายประการ ดังนี้



บทที่ 1 : การเขียนที่มีประสิทธิผล 17

			
เพื่ออธิบายหรือให้เหตุผล “เนื่องจากราคาประมูลทุก
				 รายการที่ผู้ขายปัจจุบันของเราเสนอมาล้วนสูงเกินไป
				 เราจึงไม่เลือกใครและสรรหาผู้ประมูลรายใหม่แทน”
			
น�ำเสนอข่าวสาร “ฝ่ายบริหารต้องการแจ้งให้พนักงานทุก
				 ท่านทราบว่า ยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราในไตรมาสนี้
				 ท�ำได้เกินเป้า”
			
มีอิทธิพลต่อผู้อ่าน “ฝ่ายวิศวกรรมท�ำงานได้เสร็จตาม
				 ก�ำหนด”
			
น�ำเสนอข่าวสารทั้งด้านดีและร้าย “โชคไม่ดีที่ว่าเหตุ
				 เพลิงไหม้เครื่องยนต์ที่ท่านรายงานเกิดขึ้นหนึ่งวัน
				 หลังจากวันหมดอายุประกัน”
			
เพื่อให้เกิดการกระท�ำ “ฝ่ายออกแบบควรท�ำงานให้เสร็จ
				 และส่งมอบข้อก�ำหนดสินค้าทุกรายการ ภายในวันที่ 1
				 พฤษภาคม”
ดั ง นั้ น ให้ คุ ณ ตั้ ง เป้ า หมายงานเขี ย นไว้ ใ นใจเสมอขณะเริ่ ม เขี ย น มี
นั ก เขี ย นหลายคนที่ มั ว แต่ วุ ่ น วายกั บ การเตรี ย มเอกสาร จนลื ม ว่ า ตนเองตั้ ง
ใจจะเขี ย นอะไร โดยวิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งปั ญ หาดั ง กล่ า วก็ คื อ ให้ เ ขี ย น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเขี ย นไว้ แ ต่ แ รก และกลั บ ไปเที ย บดู เ สมอเวลาท� ำ งาน
เมื่ อ คุ ณ เขี ย นร่ า งงานเขี ย นเสร็ จ แล้ ว ก็ ใ ห้ ท บทวนเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่แรกอย่างแท้จริง



18 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

ยึดผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง
บริ ษั ท ต่ า งๆ  คงไม่ ส ามารถผู ก สั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า ได้ ห ากไม่ เ ข้ า ใจ
ความต้ อ งการและมุ ม มองของลู ก ค้ า ของตน  คุ ณ เองก็ ค งไม่ ส ามารถสื่ อ ถึ ง
ผู ้ อ ่ า นได้ ห ากไม่เข้าใจในตัวผู้อ่าน  ความปรารถนา  และวิธีการที่พวกเขา
เลือกรับข้อมูลข่าวสาร
การคิ ด การวางร่ า ง การจั ด การและแก้ ไ ขงานเขี ย นในมุ ม มองของ
ผู ้ อ ่ า น จะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความชั ด เจนและส่ ง ผลให้ เ กิ ด การกระท� ำ หากผู ้ อ ่ า น
เข้ า ใจข้ อ ความที่ คุ ณ ต้ อ งการจะสื่ อ  และคิ ด ตามได้ ว ่ า ขั้ น ตอนต่ อ ไปจะเป็ น
อย่ า งไร งานของพวกเขาก็จะง่ายขึ้นมาก
แล้ ว ท� ำ ไมการให้ ผู ้ อ ่ า นเป็ น ศู น ย์ ก ลางจึ ง ส� ำ คั ญ ? ลองคิ ด ถึ ง เหตุ การณ์ จ ริ ง ของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งล้มเหลวในการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร เมื่อ
บริ ษั ท จั ด พิ ม พ์ ไ ปรษณี ย บั ต รง่ า ยๆ เพื่ อ แจ้ ง เปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู ่ ส� ำ นั ก งาน
โดยลื ม คิ ด ในมุ ม มองของคนอ่ า น บริ ษั ท ลื ม ให้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด อย่ า งหนึ่ ง
ในประกาศนี้ นั่ น คื อ วั น ที่ ที่ บ ริ ษั ท จะเริ่ ม เปลี่ ย นใช้ ที่ อ ยู ่ ใ หม่ แม้ ลู ก ค้ า จะ
รู ้ ที่ ติ ด ต่ อใหม่ แต่ก็ ไม่ทราบว่า เมื่อไรจึงจะควรติดต่อมาตามที่อยู่ใหม่นี้



?

บทที่ 1 : การเขียนที่มีประสิทธิผล 19

		 ถ้าเป็นคุณ คุณจะท�ำอย่างไร ?
กรณีศึกษา : ท� ำ อย่างไรให้ ค นสนใจอ่ า น

		 โรเจอร์ จ ะต้ อ งส่ ง บั น ทึ ก ไปให้ ฝ ่ า ยขายภาคสนามเพื่ อ อธิ บ าย
ถึ ง แผนการที่ ท างแผนกจะออกแค็ ต ตาล็ อ กประจ� ำ ฤดู ใ บไม้ ผ ลิ ซึ่ ง จะ
ประกอบด้วยรายละเอียดสินค้าใหม่และสินค้าปัจจุบัน เขาอยากเตือน
พนั ก งานถึ ง วั น ที่ แ ค็ ต ตาล็ อ กจะจั ด พิ ม พ์ เ สร็ จ และวั น ที่ จั ด ส่ ง โรเจอร์
อยากเตื อ นให้ฝ่ายขายส่งรายชื่อ ที่อยู่ของลูกค้าที่สมควรได้รับแค็ต
ตาล็อกมาให้ แต่ตอนนี้เขาก�ำลังติดขัดเกี่ยวกับโครงร่างของบันทึกที่
จะเขียน
		 เขาควรจะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยย่ อ หน้ า แสดงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด
ท� ำ แค็ ต ตาล็ อ กนี้ อธิ บ ายจุ ด ส� ำ คั ญ ๆ คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น และสุ ด ท้ า ย
เขาอยากเตื อ นพนั ก งานขายซึ่ ง เป็ น ผู ้ อ ่ า นบั น ทึ ก นี้ ให้ ส ่ ง รายการ
ที่อยู่ของลูกค้าทั้งหมดภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ “คงต้องเขียนสัก
ครึ่งหน้าหรือราวๆ นั้นเพื่อจะเล่าเรื่องทั้งหมดนี้” เขาคิด “สงสัยจัง
ว่าคนอ่านจะอ่านจริงๆ สักกี่บรรทัด ?”
		 ถ้าเป็นคุณ คุณจะท�ำอย่างไร ? คุณสามารถหาค�ำตอบได้ ใน
หัวข้อ “สิ่งที่คุณสามารถท�ำได้”



20 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

เน้นข้อความส�ำคัญอย่างชัดเจน
เมื่อคุณสามารถระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเขียน รวมทั้ง
พิจารณาถึงผู้อ่านอย่างถ่องแท้แล้ว ขั้นต่อไปก็ให้แยกข้อความส�ำคัญที่อยาก
ให้ ผู ้ อ ่ า นจดจ� ำ ออกมาต่ า งหาก โดยข้ อ ความหลั ก ควรจะชั ด เจนและกระชั บ
เพียงหนึ่งถึงสองประโยคเท่านั้น ตัวอย่างเช่น “เพื่อให้ทันก�ำหนดส่งมอบกับ
ลูกค้า เราต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม”
ในหลายๆ กรณี ข้ อ ความหลั ก จะจั ด ไว้ ต อนต้ น ของเอกสาร ส่ ว นที่
เหลือจะเป็นรายละเอียด และตอบค�ำถามว่า “อะไรคือความหมายที่เราก�ำลัง
พยายามน�ำเสนอ”
และเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนมากที่สุด ให้คุณก�ำหนดเพียงหนึ่งหัว
ข้ อ ส� ำ คั ญ ในเอกสารหนึ่ ง ฉบั บ ถ้ า คุ ณ เห็ น ว่ า มี ข ้ อ ความส� ำ คั ญ 2 ข้ อ ความที่
ไม่เกี่ยวข้องกันในเอกสารชิ้นเดียวกัน ขอให้แยกเขียนเป็นสองเรื่องจะดีกว่า

พยายามเขียนให้สั้นและเรียบง่าย
ผู ้ อ ่ า นที่ ง านยุ ่ ง จะชอบอ่ า นข้ อ ความที่ ก ระชั บ อั น ที่ จ ริ ง ยิ่ ง สั้ น ก็ ยิ่ ง ดี
ตราบเท่ า ที่ เ อกสารนั้ น ยั ง คงให้ ข ้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น ครบถ้ ว น การคงเอกสารให้
สั้นจะช่วยท�ำให้ข้อความส�ำคัญโดดเด่น และการประหยัดใช้ถ้อยค� ำก็ช่วยให้
ผู้อ่านไม่ต้องเสียเวลาท�ำความเข้าใจ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้



บทที่ 1 : การเขียนที่มีประสิทธิผล 21

ตามที่หัวหน้าแนะน�ำ และด้วยความช่วยเหลือจากทีมที่ปรึกษา
ของบริ ษั ท โจนได้ เ ขี ย นจดหมายขอโทษลู ก ค้ า 5 ท่ า นที่ ไ ม่
พอใจและขู่จะฟ้องร้องบริษัท
ในฐานะผู้เขียนเอกสารธุรกิจ  ความท้าทายของคุณก็คือรู้ว่าเมื่อไร
ประโยคที่ เ ขี ย นจะมาถึ ง จุ ด ที่ ก� ำ ลั ง ดี แ ละได้ ผ ลดี ที่ สุ ด  จากตั ว อย่ า งที่ ก ล่ า ว
มา ความรู้เกี่ยวกับผู้อ่านนับว่ามีประโยชน์ แต่คนอ่านจ�ำเป็นต้องทราบไหม
ว่ า เจ้ า นายของโจนแนะน� ำ ให้ จั ด ท� ำ จดหมายฉบั บ นี้ ขึ้ น หรื อ ที ม ที่ ป รึ ก ษาของ
บริษัทที่เข้ามาเกี่ยวด้วย ผู้อ่านจ�ำเป็นจะต้องรู้หรือเปล่าว่ามีลูกค้าที่ไม่พอใจ
จ�ำนวน 5 คน หรือที่ว่าพวกเขาขู่จะฟ้อง ถ้าหากข้อมูลพวกนี้ไม่จ�ำเป็นลอง
พิจารณาดูว่าจะตัดออกได้บ้างไหม
คราวนี้ประโยคที่คุณแต่งก็จะอ่านว่า
“โจนเขียนจดหมายขอโทษลูกค้าที่ไม่พอใจ”

เคล็ด
ลับ
ไม่ว่าพวกเขาก�ำลังอ่าน ก�ำลังมองคุณอยู่ หรือก�ำลังฟังคุณพูดก็ตาม
ผู้อ่านหรือคนฟังอาจไม่ได้ก�ำลังสนใจคุณทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ก็ได้
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่มภาระให้พวกเขาด้วยข้อความเดิมๆ ที่แตกต่าง
กันเพียงเล็กน้อย หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่แย่งความสนใจจาก
เนื้อหาหลัก จ�ำไว้ว่า ข้อความหลักจะต้องโดดเด่นกว่าส่วนอื่นเสมอ



22 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

ทบทวนกลยุทธ์ ในการส่งสาร
แม้ แ ต่ ข ้ อ ความที่ ผ ่ า นการเรี ย บเรี ย งมาอย่ า งดี ก็ อ าจไม่ ไ ด้ ผ ลเท่ า ที่
ควร หากไม่ ไ ด้ ม าจากคนที่ ถู ก ต้ อ ง ณ เวลาที่ ถู ก ต้ อ ง และอยู ่ ใ นรู ป แบบที่
เหมาะสม ดั ง นั้ น ก่ อ นลงมื อ เขี ย น ลองคิ ด ดู ว ่ า ใครควรเป็ น คนเริ่ ม ต้ น การ
สื่ อ สารกั น แน่ ข้ อ ความนั้ น ควรมาจากคุ ณ จากหั ว หน้ า ของคุ ณ หรื อ จาก
ที ม งานทั้ ง หมด ข้ อ แตกต่ า งเหล่ า นี้ ล ้ ว นส่ ง ผลกระทบกั บ ผู ้ อ ่ า นในระดั บ ที่
แตกต่ า งกั น
สิ่ ง อื่ น ที่ ค วรพิ จ ารณาก็ คื อ คุ ณ เขี ย นเอกสารธุ ร กิ จ นี้ เ ร็ วหรื อช้ า เกิ น ไป
ด้ ว ยหรื อ เปล่ า หากเร็ ว เกิ น ไป คนรั บ ก็ อ าจไม่ พ ร้ อ มจะให้ ค วามสนใจกั บ หั ว
ข้อที่คุณหยิบยกขึ้นมา หรือถ้าช้าเกินไป คุณก็จะเสียโอกาสที่จะให้ค�ำแนะน�ำ 
หรือป้องกันปัญหาได้
สุ ด ท้ า ยรู ป แบบงานเขี ย นของคุ ณ ก็ ส ่ ง ผลกระทบที่ แ ตกต่ า งเช่ น กั น
ดั ง นั้ น เมื่ อ ไรที่ คุ ณ เลื อ กรู ป แบบ  ขอให้ คิ ด ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ กลุ ่ ม ผู ้ ฟ ั ง และ
ข้อความที่คุณต้องการสื่อเสมอ

ขั้นตอนในการวางแผนงานเขี ย น
แสดงวัตถุประสงค์งานเขียนให้กระจ่าง
วิเคราะห์ผู้อ่าน
แยกแยะและกลั่นกรองประเด็นที่ส�ำคัญ
วางแผนกลยุทธ์การเขียน



บทที่ 1 : การเขียนที่มีประสิทธิผล 23

ตั ว อย่ า งเช่ น เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลการส� ำ รวจความพึ ง พอใจของผู ้ บ ริ โ ภค
คุ ณ อาจส่ ง อี เ มลสรุ ป รายงานนี้ ไ ปให้ กั บ ทุ ก คนในบริ ษั ท และให้ ร ายละเอี ย ด
วิ ธี ก ารเข้ า ถึ ง รายงานฉบั บ เต็ ม หากต้ อ งการ คุ ณ อาจเชิ ญ ฝ่ า ยบริ ห ารและ
บุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญเข้าร่วมชมการน�ำเสนอผลการส�ำรวจด้วย
การที่ จ ะให้ ไ ด้ รู ป แบบการสื่ อ สารในอุ ด มคติ นั้ น คุ ณ ต้ อ งคิ ด ให้ ร อบ
ด้าน แม้ว่าคุณจะมีรูปแบบงานเขียนที่ดีอยู่แล้ว คุณก็อาจพบว่าถ้าคุณใช้การ
เจรจาเพื่อสนับสนุนงานเขียนเอกสารด้วย ก็จะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมได้
คุ ณ สามารถใช้ แ บบฟอร์ ม “สรุ ป หลั ก เกณฑ์ ใ นการเขี ย น” เพื่ อ ช่ ว ย
ให้งานเขียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้

เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
แบบฟอร์มสรุปหลักเกณฑ์ ในการเขียน
ก่อนเริ่มลงมือเขียนกรุณาตอบค�ำถามต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
ท�ำไมเราจึงเขียนเอกสารชิ้นนี้ ?
เราอยากให้ผู้อ่านท�ำอะไรต่อไป ?
ยังมีต่อ



24 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

ผู้อ่าน
ใครคือผู้อ่านของเรากันแน่ มีมากกว่าหนึ่งรายหรือไม่ ?
ผู้อ่านมีบทบาทอย่างไร เป็นผู้ตัดสินใจโดยตรง ผู้ที่มีอิทธิพล ผู้ปฏิบัติการ
หรืออื่นๆ ?
ผู้อ่านทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อที่เรากล่าวถึง ?
คิดว่าผู้อ่านมีปฏิกิริยาอย่างไรกับข้อความหลักของเรา ยอมรับ เฉยๆ
หรือต่อต้าน ?
เราเตรียมเนื้อหาอะไรในงานเขียนให้กับผู้อ่านบ้าง ? ท�ำไมเขาจะต้อง
อ่านหรือเห็นด้วยกับเรา ?
ผู้อ่านจะน�ำเอกสารนี้ไปใช้ ได้อย่างไร ?
คนอื่นๆ ควรได้รับเอกสารนี้ด้วยหรือไม่ ?

เนื้อหาหลัก
หากผู้อ่านจะลืมทุกอย่างที่ได้อ่านจนหมด อย่างน้อยอะไรคือข้อความหลัก
ที่เขาควรจะจ�ำได้ ?
อะไรคือผลกระทบของข้อความหลัก ?
ยังมีต่อ



บทที่ 1 : การเขียนที่มีประสิทธิผล 25

กลยุทธ์
ควรส่งข้อความในรูปแบบเอกสาร หรือโทรศัพท์จึงจะได้ผลมากกว่า ?
ช่วงเวลาที่เหมาะสม : เราส่งเอกสารเร็วไป หรือสายเกินไปเสียแล้ว
ที่จะส่งเอกสาร ?
รายนามผู้ที่เราจะน�ำส่งข้อมูล : ควรจ�ำกัดวงให้เหลือน้อยที่สุดไหม ?
ถ้าหากมีคนอื่นสื่อสารข้อมูลเดียวกัน เราควรตรวจสอบหรือไม่ ?

เลือกวิธีส่งข่าวสาร
อีเมล							

การน�ำเสนอ

โทรสาร 						

การประชุมทางวิดีโอ

เมลภายใน 					

ส่งทางไปรษณีย์

อินทราเน็ต (เว็บไซต์ หรือแฟ้มใช้งานร่วม)

พนักงานส่งเอกสาร

อินเทอร์เน็ต 					

อื่นๆ

การประชุม
© 2006 Bettercom, Inc. All rights reserved.



26 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

?

สิ่งที่คุณสามารถท�ำได้
คุณยังจ�ำปัญหายุ่งยากของโรเจอร์ ได้ ใช่ ไหม ?

นี่ คื อ สิ่ ง ที่ ผู้ฝึกสอนแนะน�ำ :
น� ำ เสนอข่า วสาร
		 หากคุ ณ เป็ น โรเจอร์ คุ ณ คงไม่ พ ลาดที่ จ ะใช้ ย ่ อ หน้ า แรกของ
บทความเพื่ อ เน้ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ หรื อ หั ว ข้ อ ที่ ต ้ อ งการ โดยกั น ส่ ว นที่ เ ป็ น
รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ไว้ ในย่ อ หน้ า ถั ด ไป ตั ว อย่ า งเช่ น คุ ณ อาจเริ่ ม ต้ น
ดังนี้
		
นี่ คื อ รายการแค็ ต ตาล็ อ กขายฉบั บ ล่ า สุ ด ของฤดู ใ บไม้ ผ ลิ
เรามี แ ผนที่ จ ะส่ ง แค็ ต ตาล็ อ กฉบั บ พิ ม พ์ ล ่ ว งหน้ า (จ� ำ นวน 25
ชุ ด ) ไปให้ คุ ณ ภายในวั น ที่ 17 มี น าคม และลู ก ค้ า ควรจะได้
รั บ ฉบั บ ปกติ ประมาณวั น ที่ 30 มี น าคม แค็ ต ตาล็ อ กนี้ จ ะเป็ น
เครื่องมือขายที่ทรงพลัง ทางเราจึงอยากให้แน่ ใจว่า คุณมีราย
ชื่ อ ลู ก ค้ า ในการน� ำ ส่ ง ของทางไปรษณี ย ์ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย ขอให้
ส่งรายชื่อทั้งหมดภายในวันที่ 1 มีนาคมด้วย
		 เนื่ อ งจากผู ้ อ ่ า นแทบทุ ก คนจะอ่ า นย่ อ หน้ า แรกเสมอ ดั ง นั้ น
จึงควรจัดวางข้อความหลักไว้ที่ย่อหน้าแรกนี้



2

WRITING FOR BUSINESS
ก�ำหนดขอบเขตงานเขียนของคุณ
การก�ำหนดความกว้างและความลึกของหัวข้อ
เพื่อให้คุณและผู้อ่านประหยัดทั้งเวลาและแรงงานที่ไม่จ�ำเป็น

27



28 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

WRITING FOR
BUSINESS

ก่

อนการลงมื อ เขี ย นเอกสารทางธุ ร กิ จ ใดๆ คุ ณ ควร “ก� ำ หนด
ขอบเขต” ของงานเขียนเสียก่อน การก� ำหนดขอบเขตเรื่องที่
จะเขียน หมายถึงพิจารณาว่าคุณจะเขียนถึงหัวข้อนั้นๆ กว้างและลึกเพียงใด
หากคุณก�ำหนดขอบเขตเรื่องที่จะเขียนได้ดีแล้วละก็ จะช่วยทุ่นเวลาและการ
ท�ำงานของทั้งคุณและผู้อ่านของคุณได้เป็นอย่างดี

ขอบเขตที่กว้างและขอบเขตที่แคบ
ในการก� ำ หนดขอบเขตของงานเขี ย น คุ ณ สามารถพิ จ ารณาหั ว ข้ อ ที่
จะเขียนได้ทั้งอย่างกว้างๆ หรืออย่างแคบๆ ตัวอย่างเช่นการก�ำหนดขอบเขต
ที่กว้างเกี่ยวกับจุดอ่อนในแผนกการตลาดของบริษัทอาจรวมถึง


บทที่ 2 : ก�ำหนดขอบเขตงานเขียนของคุณ 29

			

ดูว่าฝ่ายการตลาดจะสามารถช่วยให้เป้าหมายของบริษัท
บรรลุผลได้อย่างไร

			

ประวัติพัฒนาการของฝ่ายการตลาด

			

ทรัพยากรบุคคลของฝ่ายการตลาด

			

ปัญหาเฉพาะด้านในเรื่องผลการด�ำเนินงาน

			

ปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

ส่ ว นการก�ำหนดขอบเขตที่แคบจะเน้นเพียง 1-2 เรื่อง เช่น
			

ทีมงานสองทีมที่ท� ำงานได้ต�่ ำ กว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น
ก็คือ ฝ่ายสนับสนุนตัวแทนขายและฝ่ายโปรโมชั่น

			

ค�ำแนะน� ำ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข

ในฐานะผู ้ เ ขี ย น คุ ณ จะต้ อ งประเมิ น ว่ า เอกสารที่ เ ขี ย นควรจะกว้ า ง
หรือแคบเพียงใด ตามแต่วัตถุประสงค์และผู้อ่านของคุณ ในกรณีที่เป็นราย
งานด้ า นการตลาด คุ ณ อาจเลื อ กวิ ธี ก� ำ หนดขอบเขตอย่ า งกว้ า งมากๆ เพื่ อ
ให้ข้อมูลกับพนักงานที่ได้รับมอบหมายน�ำไปปรับปรุงและเพิ่มความเข้มแข็ง
ให้ กั บ แผนก ผู ้ อ ่ า นเหล่ า นั้ น คงต้ อ งการรั บ ทราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ แผนก
การตลาดให้ได้มากที่สุด



30 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

แต่ ใ นทางกลั บ กั น คุ ณ อาจเลื อ กการก� ำ หนดขอบเขตที่ แ คบในการ
สื่ อ สารกั บ ผู ้ บ ริหารอาวุโสด้านข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพนักงานที่ได้ค้นพบ กรณี
นี้ ผู ้ อ ่ า นของคุ ณ คงจะสนใจในหั ว ข้ อ ที่ เ จาะจงมากขึ้ น กั บ ปั ญ หาที่ คุ ณ ระบุ แ ละ
ค�ำแนะน�ำต่างๆ จากคุณ  และทั้งหมดนี้ก็คือการก�ำหนดขอบเขตนั่นเอง !



3

WRITING FOR BUSINESS
กลยุทธ์เพื่อเริ่มต้นการเขียน
กลยุทธ์ที่คุณสามารถน�ำไปใช้เพื่อเริ่มต้นการเขียน
ได้อย่างมีประสิทธิผล

31



32 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

WRITING FOR
BUSINESS

สํ

าหรับหลายๆ คนแล้ว ส่วนหนึ่งที่ยากที่สุดส�ำหรับการเขียนก็
คือการเริ่มต้น ซึ่งก็มีหลายกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเช่น

การตั้งค�ำถาม
วิ ธี ห นึ่ ง ในการเริ่ ม ต้ น ก็ คื อ ให้ เ ขี ย นค� ำ ถามที่ ผู ้ อ ่ า นอาจมี ขึ้ น เกี่ ย วกั บ
ประเด็ น หรื อ หั ว ข้ อ ของคุ ณ วิ ธี นี้ จ ะช่ ว ยให้ คุ ณ แน่ ใ จได้ ว ่ า งานเขี ย นได้ บ อก
เรื่ อ งราวที่ ผู ้ อ ่ านต้องการทราบ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณคาดเดาถึง
ปฏิกิริยาของผู้อ่านกับงานเขียนของคุณได้



บทที่ 3 : กลยุทธ์เพื่อเริ่มต้นการเขียน 33

ตัวอย่างเช่น เจนจะต้องเขียนบันทึกแนะน�ำการประชุมระหว่างแผนก
ของพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เธอได้ลองตั้งค�ำถาม
ต่อไปนี้ เพื่อคาดเดาว่าผู้อ่านสนใจเรื่องอะไร
			

ท�ำไมเราจึงจัดการประชุมครั้งใหญ่นี้ขึ้น ?

			

ควรบรรจุหัวข้อใดไว้ในวาระการประชุม ?

			

เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างส�ำหรับการประชุม ?

เมื่อเปลี่ยนค�ำถามเหล่านี้กลับมาเป็นข้อความยืนยัน เจนก็สามารถ
ก� ำ หนดรายการหั ว ข้ อ ที่ เ ธอต้ อ งการจะกล่ า วถึ ง ในบั น ทึ ก ตั ว อย่ า งเช่ น “ใน
การประชุมครั้งแรกนี้ ช่วยกรุณาเตรียมแผนการด�ำเนินการของหน่วยที่ท่าน
สังกัดมาด้วย”
หากคุ ณใช้วิธีนี้ให้ลองพิจารณาด้วยว่า  คุณมี ความรู้เกี่ยวกับความ
สนใจของผู ้ อ ่ า นและสิ่ ง ที่ พ วกเขากั ง วลเพี ย งใด หากคุ ณ ไม่ คุ ้ น เคยกั บ ผู ้ อ ่ า น
ก็ให้ลองร่างรายชื่อคนที่มีความคุ้นเคยกับพวกเขา เพื่อช่วยเพิ่มเติมรายการ
ค�ำถามที่คาดว่าจะมีขึ้น

โครงร่างแบบธรรมเนียมนิยม
วิธีหนึ่งในการเริ่มต้น ได้แก่การใช้โครงร่างตามแบบธรรมเนียมนิยม
วิธีนี้ดูจะได้ผลส�ำหรับคนที่สามารถจัดโครงสร้างเอกสารอย่างเป็นระบบ และ
ยิ่ง มี ประโยชน์ มากขึ้นกับผู้เขียนที่ไม่มีประสบการณ์  หรือผู้เขียนที่ต้องการ
เขียนครอบคลุมหัวข้อที่ซับซ้อน


34 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

โครงสร้างตามแบบธรรมเนียมนิยมมักใช้ตัวอักษร เลขโรมันกับเลข
อารบิก เพื่อแสดงล�ำดับชั้นของข้อความ
			

1.

ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเลขโรมันแล้วจุด

			

2.

อักษรตัวพิมพ์ใหญ่แล้วจุด 

			

3.

ตัวเลขอารบิกแล้วจุด

			

4.

อักษรตัวพิมพ์เล็กแล้วจุด

			

5.

ตัวเลขอารบิกในวงเล็บ

			

6.

อักษรตัวพิมพ์เล็กในวงเล็บ

			

7.

เลขโรมันตัวพิมพ์เล็กในวงเล็บ

I.
A.
1.
a.
(1)
(a)
(i)

โดยทั่ ว ไปแล้ ว หั ว ข้ อ หลั ก ๆ 3 ระดั บ (ตั ว เลขโรมั น อั ก ษรตั ว พิ ม พ์
ใหญ่ และตัวเลขอารบิก) ก็เพียงพอแล้วส�ำหรับการแสดงล�ำดับขั้นในเอกสาร
ธุรกิจส่วนใหญ่
เมื่อคุณมีโครงร่างแล้ว ให้ลองถามตัวเองว่า



			

เราได้ลงรายการหัวข้อและหัวข้อย่อยที่ต้องการพูดถึง
หมดหรือยัง ?

			

เอกสารได้มีการจัดเรียงอย่างเหมาะสมหรือไม่ ?

บทที่ 3 : กลยุทธ์เพื่อเริ่มต้นการเขียน 35

			

มีท่อนขึ้นต้น ท่อนกลาง และการลงท้ายอย่างชัดเจน
หรือไม่ ?

เมื่ อ คุ ณ พอใจกั บหลั ก เกณฑ์ ตรรกะ และความลื่นไหลของโครงร่ าง
แล้ว ก็ให้เริ่มเขียนเนื้อหาของแต่ละบรรทัดเพื่อสร้างเอกสารของคุณ

โครงร่างแบบระดมความคิด
โครงร่ า งแบบระดมความคิ ด เป็ น เทคนิ ค ที่ ไ ม่ มี รู ป แบบตายตั ว ใน
การจดบั น ทึ ก ทุ ก สิ่ ง ที่ ผ ่ า นเข้ า มาในสมองอย่ า งรวดเร็ ว การเชื่ อ มโยงทุ ก สิ่ ง
เข้ า ด้ ว ยกั น อย่ า งอิ ส ระนี้ จ ะช่ ว ยให้ คุ ณ เกิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ พิ่ ม ขึ้ น และ
จะมี ป ระโยชน์ ม ากเป็ น พิ เ ศษเวลาคุ ณ ท� ำ งานร่ ว มกั บ กลุ ่ ม  เพราะวิ ธี นี้ จ ะ
ท� ำ ให้ เ ราได้ เ ห็ น ความคิ ด ของทุ ก คนที่ เ ข้ า ร่ ว มระดมความคิ ด ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น
กระบวนการ ให้ลองท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรวบรวมความคิด
			

1.

			

2.

			

3.

วาดวงกลมลงกลางกระดาษ

ให้ เ ขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ล งในวงกลม วั ต ถุ ป ระสงค์ ก็ คื อ สาเหตุ
ที่ คุ ณ เขี ย นงานชิ้ น นี้ พยายามรั ก ษาวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้ ใ ห้ เ รี ย บ
ง่ า ย  เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยค� ำ ว่ า เพื่ อ  และให้ ใ ช้ ค� ำ กริ ย าอย่ า งเช่ น
				 ชั ก ชวน



เมื่ อ มี ค วามคิ ด ใหม่ ๆ  เพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ให้ เ ขี ย นเส้ น ตรงออกมาจากวงกลม ลั ก ษณะเหมื อ นซี่ ล ้ อ รถ
และเขียนความคิดก�ำกับเส้นไว้

36 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

			

4.

ถ้าหากความคิดหนึ่งก่อให้เกิดอีกความคิดหนึ่งต่อไปอีก ให้
ลากเส้ น ย่ อ ยต่ อ จากเส้ น หลั ก และเขี ย นค� ำ อธิ บ ายความคิ ด
ก�ำกับเส้นเพิ่มเติม

			

5.

ถ้าหากความคิดใหม่แตกต่างจากหัวข้อเก่าอย่างสิ้นเชิง ก็ให้
ลากเส้นใหม่ออกจากวงกลมตรงกลางโดยตรง

			

6.

ให้ พ ยายามคิ ด แตกกิ่ ง ก้ า นออกไปเรื่ อ ยๆ ทั้ ง จากตรงกลาง
วงกลม และจากเส้นกิ่งที่ลากออกมา
กา
รวิเ
คร
าะ

ค�ำ ข
ตล จ�ำก นาดต
าด ัดค ลา
เป้ วา ด
าห มข
มา อง
ย

ต้นทุน

าพ
ยภ

ณะ

ทา

งกา

้า

าด

ลัก
ษ

ตล

์

การ

ิบ



ถุด

ุ้ย

แผนภาพการระดมความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ใหม่

วัต

โสห

สิน
ค

เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ ใหม่
ค่า

ตรา

่าง

ัณฑ

ขัน

กต

จุภ

ข่ง

แต

บรร

รแ

ด

าม

ลา

คว

ารต

กา

ห์ก
ค�ำอธิบาย

วามงขัน
ค
์
ห ่
ราะ การแข
ค
เ
ิ
ว น
การ ารถใ
สาม

บทที่ 3 : กลยุทธ์เพื่อเริ่มต้นการเขียน 37

เคล็ด
ลับ
การระดมความคิดนั้นเป็นเทคนิคที่ก่อให้เกิดความคิด
และช่วยแก้ปัญหา ซึ่งอาจน�ำไปใช้ โดยบุคคลหรือกลุ่มก็ได้
ให้ ค วามสนใจกั บ การก� ำ หนดประเภทความคิ ด หลั ก ที่ อ อกมาจาก
วงกลมเป็ น พิ เ ศษ เมื่ อ คุ ณ ได้ จั ด การความคิ ด ให้ เ ป็ น ระบบแล้ ว ความคิ ด
เหล่านี้ก็จะกลายเป็นหัวข้อที่คุณต้องการกล่าวถึง

การเขียนแบบอิสระ
การเขี ย นแบบอิ ส ระ เป็ น วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ จั ด การกั บ การติ ด ขั ด ในงาน
เขี ย นได้ เ ป็ น อย่ า งดี เช่ น เดี ย วกั บ โครงร่ า งแบบระดมความคิ ด การเขี ย น
แบบอิ ส ระนี้ ก็ ช ่ ว ยให้ จิ น ตนาการของคุ ณ โลดแล่ น  เอื้ อ ต่ อ การแสดงความ
คิ ด เยี่ ย มๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การเขี ย นบนกระดาษหรื อ การน� ำ เสนอบนจอ กฎ
ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ ค วรจดจ� ำ เกี่ ย วกั บ การเขี ย นแบบอิ ส ระก็ คื อ “ไม่ มี ก ฎเกณฑ์ ”
ให้ ล องท�ำ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการเขียนแบบอิสระดู



			

1.

เตรียมดินสอจรดกับกระดาษ หรือเตรียมนิ้วรอไว้ที่แป้น
พิมพ์แล้วปล่อยใจให้โลดแล่นไป

			

2.

จดบันทึกทุกอย่างที่เข้ามาในสมอง แม้ว่าหัวข้อนั้นจะไม่
เกี่ยวกับเรื่องที่คุณก�ำลังจะเขียนก็ตาม

38 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

			

3.

ให้เขียนอย่างอิสระอย่างน้อย 10 นาทีเพื่อให้ความคิด
ลื่นไหล

			

4.

เมื่อไรที่ติดขัดก็ให้เขียนถึงการติดขัดนั้นลงไปด้วย อย่า
หยุดเขียน

			

5.

อย่าเพิ่งแก้ไขงานเขียน หากคุณท�ำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์
ก็ ใ ห้ ล ดแสงหน้ า จอเสี ย เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ คุ ณ แก้ ไ ขงานก่ อ น
เวลาอันควร

เมื่ อ คุ ณ เขี ย นอย่ า งอิ ส ระเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ล องอ่ า นสิ่ ง ที่ เ ขี ย นลงไป
เน้ น ประเด็ น และความคิ ด ส� ำ คั ญ  และจั ด ระเบี ย บหั ว ข้ อ เหล่ า นั้ น ให้ เ หมาะ
เช่นเดียวกับที่คุณจะท�ำในงานเขียนตามแบบธรรมเนียมนิยม หรือแบบระดม
ความคิด

วิ ธี ก ารเขียนแบบ “นามธรรม” (abstract approach)
นั ก เขี ย นมื ออาชีพท่านหนึ่ง กล่า วถึงวิธีเริ่มต้นงานเขียนของเธอว่า
			 เมื่อฉันลงมือเขียนบทความ ระเบียบการ หรือรายงานเพิ่ม
เติ ม ฉั น มั ก จะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการเขี ย นร่ า งประมาณ 1 หน้ า กระดาษ
ร่ า งนี้ จ ะต้ อ งย่ อ สาระบทความหรื อ หั ว ข้ อ วิ จั ย โดยกล่ า วถึ ง การค้ น
คว้ า หรื อ ตั ว อย่ า งที่ ฉั น จะใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น งานเขี ย น และกล่ า วถึ ง
ล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนของผลงานให้ กั บ ผู ้ อ ่ า น จากนั้ น ฉั น ก็ จ ะขั ด เกลาให้
ทุกอย่างปะติดปะต่อรวมกัน และเชิญชวนให้ผู้อ่านพูดว่า “นั่นเป็น
อะไรที่ น ่ า อ่ า นมากเลยนะ” ร่ า งงานเขี ย นนี้ ใ นอี ก ทางหนึ่ ง ก็ จ ะเป็ น
เหมื อ นเข็ ม ทิ ศ ที่ ชี้ ถึ ง การพั ฒ นารายละเอี ย ดของชิ้ น งานต่ อ ไปให้
กั บ ฉั น


4

WRITING FOR BUSINESS
การจัดโครงสร้างการเขียน
อย่างเป็นระบบ
การน�ำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการเขียน





 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

WRITING FOR
BUSINESS

ไ

ม่ ว ่ า คุ ณ จะเขี ย นอะไร  สิ่ ง ที่ คุ ณ เขี ย นควรได้ รั บ การจั ด โครง
สร้ า งอย่ า งมี ห ลั ก เกณฑ์  ไม่ เ ช่ น นั้ น คุ ณ ก็ อ าจไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการเลือกวิธีจัดโครงสร้างงานเขียนอย่างเหมาะสม คุณ
จะสามารถท�ำให้ข้อความที่อยากจะสื่อชัดเจนยิ่งขึ้น
ขั้ น แรกให้ ล องนึ ก ถึ ง ความต้ อ งการและสิ่ ง ที่ ผู ้ อ ่ า นคาดหวั ง เลื อ กวิ ธี
การน�ำเสนอโดยการตั้งค�ำถามและตอบค�ำถามนั้นอย่างเช่น



			

อะไรคือข้อความที่เป็นหัวใจของงานเขียน ?

			

ผู้อ่านของเรามีท่าทียอมรับหรือต่อต้าน ?

			

ผู้อ่านอยากรู้เรื่องอะไรโดยเร็วที่สุด ?

บทที่ 4 : การจัดโครงสร้างการเขียนอย่างเป็นระบบ 

หลักการจัดเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญ
ผู ้ เ ขี ย นบางคนอาจใช้ วิ ธี  “วางใจความเรื่ อ งไว้ ต อนต้ น งานเขี ย น”
ส�ำหรับเอกสารภายในองค์กรหลายประเภท หากคุณวางข้อความที่ส�ำคัญไว้
ตอนต้ น เอกสาร ผู้อ่า นก็จะสังเกตเห็นได้เร็วกว่า

เคล็ดลับในการจัดเรียงตามล�ำ ดั บ ความส�ำคั ญ
เมื่อคุณเขียนให้ผู้อ่านมากกว่าสองคนขึ้นไปได้อ่าน ให้ลองคาดเดา
ปฏิ กิ ริ ย าของผู ้ อ ่ า นคนที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ซึ่ ง มั ก จะเป็ น ผู ้ ที่ มี อ� ำ นาจตั ด
สิ น ใจ แล้วจัดรูปแบบงานเขียนให้เหมาะกับประเภทของผู้อ่าน
ส�ำหรับผู้อ่านที่มีท่าทียอมรับ ให้วางใจความส�ำคัญไว้ด้านบน
ส�ำหรับผู้มีท่าทีไม่ยอมรับหรือต่อต้าน ให้เขียนถึงความเป็นมาก่อน
จะลงไปที่ข้อความหลัก ให้ ใช้ช่วงต้นของงานเขียนจูงใจผู้อ่านว่า
ค�ำแนะน�ำของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ดี

หลักการจัดเรียงตามล�ำดับเหตุการณ์
วิธีจัดเรียงตามล�ำดับเหตุการณ์นั้นเป็นขั้นตอนในการพัฒนางานเขียน
โดยอธิบายหัวข้อต่างๆ ตามล�ำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น



 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

วิธีนี้เหมาะสมกับเนื้อหาอย่างเช่น ประวัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย
เมื่อคุณเลือกใช้วิธีนี้พึงระลึกไว้ว่า
		

ให้ยึดกับข้อเท็จจริง ล�ำดับขั้นตอน

		

ให้ใช้วิธีออกแบบสื่อเพื่อเน้นข้อความส�ำคัญ อย่างเช่น
ข้อความหลัก ที่หากไม่เน้นก็จะถูกกลืนหายไปกับขั้นตอน
การพัฒนางานเขียน

หลักการเขียนแบบขั้นตอนและกระบวนการ
วิ ธี ก ารเขี ย นแบบขั้ น ตอนและกระบวนการจะเหมาะอย่ า งยิ่ ง กั บ การ
ให้ค�ำแนะน�ำและใช้ในหนังสือคู่มือ
		 ขั้นตอน อธิบายว่าใครท�ำอะไรและเกิดอะไรขึ้น  (หรือจะเกิดอะไร
ขึ้ น ) ตามล� ำ ดั บ ขั้ น  ให้ คุ ณ ใช้ ส รรพนามบุ ค คลที่ 3 เพื่ อ กล่ า วถึ ง ตั ว อย่ า ง
เช่ น “ใบก� ำ กั บ สิ น ค้ า จะเวี ย นไปที่ แ ผนกซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ก ่ อ น เมื่ อ ได้ รั บ
อนุ มั ติ แ ล้ ว ก็ จ ะส่งต่อไปยังผู้มีหน้าที่สั่งจ่าย”
		 กระบวนการ  อธิ บ ายถึ ง ขั้ น ตอนการกระท�ำ ที่ ผู ้ อ ่ า นสามารถท� ำ ได้
จริ ง ตามล� ำ ดั บ เพื่ อ ไปให้ ถึ ง เป้ า หมาย กระบวนการก็ คื อ ชุ ด ของขั้ น ตอนที่ จั ด
ล� ำ ดั บ มานั่ น เอง ส่ ว นการเขี ย นก็ เ ช่ น เดี ย วกั บ เวลาที่ คุ ณ เขี ย นต� ำ รากั บ ข้ า ว
หรือค�ำแนะน�ำในการติดตั้งซอฟต์แวร์ คือให้ใช้ประโยครูปค� ำสั่ง (ท� ำนี่ ท�ำ



บทที่ 4 : การจัดโครงสร้างการเขียนอย่างเป็นระบบ 

นั่ น ) เพื่ อ อธิ บ ายแต่ ล ะขั้ น ตอน โดยใช้ ก ริ ย า action (มุ ่ ง เน้ น การกระท� ำ ) 
เช่น “จงประทับวันที่ลงบนใบก�ำกับสินค้า” หรือ “ให้ฉีกส�ำเนาชุดสีชมพูมา
เก็บไว้เป็นหลักฐาน”
เมื่ อ คุ ณใช้หลักการเหล่านี้ ขอให้ค� ำนึงถึ งเคล็ดลับว่า
			

ให้เขียนกระบวนการอย่างเป็นทางการลงในตาราง
และก�ำหนดหมายเลขแต่ละขั้นตอน

			

ให้น�ำเสนอขั้นตอนตามล�ำดับการเกิดเหตุการณ์อย่าง
แม่นย�ำ

หลักการสร้างแผนที่ความคิด
หลั ก การสร้ า งแผนที่ ค วามคิ ด นั้ น จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ส� ำ หรั บ
การท�ำรายงานเกี่ยวกับการเดินทาง ค�ำอธิบายเรื่องเครื่องจักรกล หรือการ
ท�ำรายงานการขาย  ให้ลองวาดภาพเป็นแผนที่ 2-3 มิติ ที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้า
ใจหัวข้อของคุณเสมือนการพาพวกเขาท่องเที่ยวไปด้วยกัน
ตัวอย่างเช่น ในการอธิบายถึงแผนก�ำหนดพื้นที่ขายของบริษัท คุณ
ควรจะอธิบายถึงโอกาสทางการขายในลอสแองเจลิส ต่อมาด้วยลูกค้าใหม่ที่
นิวยอร์ก และความคาดหวังของเจ้าหน้าที่รัฐในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.



 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

เมื่อคุณใช้หลักการดังกล่าว กรุณาค�ำนึงถึงเคล็ดลับดังต่อไปนี้
			

สร้างความเชื่อมโยงและชัดเจน ง่ายต่อการติดตาม เช่น
จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง จากนอกสู่ใน

			

ใช้รายละเอียดเพื่อสร้างภาพการมองเห็นกับผู้อ่าน เมื่อคุณ
เคลื่อนย้ายพวกเขาจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง

			

พยายามให้มีรูปประโยคที่หลากหลาย

หลักการเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่าง
หลักการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างอธิบายถึงแนว
คิดต่างๆ ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร วิธีนี้เหมาะกับการศึกษาความเป็น
ไปได้ ผลงานวิจัยและการวางแผนรายงาน ซึ่งวิธีนี้จะได้ผลดียิ่งขึ้นหากคุณมี
เป้ า หมายที่ จ ะประเมิ น ข้ อ ดี ข ้ อ เสี ย ของสองทางเลื อ ก ตั ว อย่ า งเช่ น เพื่ อ สื่ อ
สารถึงข้อดีข้อเสียของท� ำเลที่มีศักยภาพ 2 ท�ำเล ซึ่งอาจเป็นที่ตั้งของส� ำนัก
งานในเมือง โดยคุณอาจท�ำตามล�ำดับดังนี้



			

ท�ำรายการข้อดี ท�ำเล A และท�ำเล B

			

ท�ำรายการข้อเสีย ท�ำเล A และท�ำเล B

บทที่ 4 : การจัดโครงสร้างการเขียนอย่างเป็นระบบ 

เคล็ ด ลับในการเปรียบเทียบความเหมื อ นและความแตกต่ า ง
ถ้าหากคุณใช้หลักการนี้ ให้ค�ำนึงถึงเคล็ดลับดังต่อไปนี้
เมื่อคุณเปรียบเทียบของสองสิ่ง ให้ระบุถึงสิ่งที่คุณคุ้นเคยมากกว่า
ก่อน
ใช้กราฟและตารางเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางเทคนิค
อย่าปะปนข้อดีและข้อเสียไว้ ในส่วนเดียวกัน
พยายามเชื่อมโยงการเปรียบเทียบของคุณโดยใช้วลีเช่น “ทางด้าน
หนึ่ง” “ในอีกทางหนึ่ง”

หลักการเขียนจากหัวข้อเจาะจง
ไปสู่หัวข้อทั่วไป หรือจากหัวข้อทั่วไป
สู่หัวข้อเจาะจง
วิธีเขียนจากหัวข้อเจาะจงไปสู่หัวข้อทั่วไป หรือวิธีเขียนจากหัวข้อทั่ว
ไปสู่หัวข้อเจาะจง จะเป็นประโยชน์กับการล�ำดับงาน การจัดการวัสดุอุปกรณ์
อบรม และการท� ำ จดหมายบริ ก ารลู ก ค้ า ค� ำ ถามหลั ก ที่ คุ ณ ควรถามตั ว เอง
ก็ คื อ “ผู ้ อ ่ า นของเรามี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งเหล่ า นี้ แ ล้ ว แค่ ไ หน” เมื่ อ คุ ณ ได้
ค� ำ ตอบแล้ ว  ก็ให้เริ่มต้นจัดท� ำเอกสารด้วยข้อมูลที่ผู้อ่านมีความคุ้นเคย



 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

ตั ว อย่ า งเช่ น สมมติ ว ่ า คุ ณ ก� ำ ลั ง ขอร้ อ งให้ หั ว หน้ า แผนกทุ ก คนทบ
ทวนแก้ ไ ขงบประมาณรายเดื อ น ในส่ ว นบั น ทึ ก ที่ คุ ณ จะส่ ง ไปให้ แ ผนกบั ญ ชี
คุ ณ อาจเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารเขี ย นจากหั ว ข้ อ เจาะจงถึ ง หั ว ข้ อ ทั่ ว ไป เพราะที ม งาน
ฝ่ า ยบั ญ ชี เ ป็ น ผู ้ เ รี ย กร้ อ งให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง งบประมาณ ดั ง นั้ น เริ่ ม จากกล่ า ว
ย�้ ำ ถึ ง รายละเอี ย ดของการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข จากนั้ น ให้ ก ล่ า วถึ ง ผลกระทบของ
การปรั บ ปรุ ง งบประมาณนี้ ทั่ ว ทั้ ง ทุ ก ฝ่ า ยของบริ ษั ท ส่ ว นแผนกอื่ น ๆ ให้ ร ่ า ง
บันทึกส่วนตัวโดยเปลี่ยนจากที่มีค�ำอธิบายมากๆ กว้างๆ มาเป็นระบุเฉพาะ
การเปลี่ ย นแปลงที่ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม จะต้ อ งท� ำ ในการปรั บ ปรุ ง งบประมาณนี้ ควร
ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า คุ ณ ได้ อ ธิ บ ายค� ำ ศั พ ท์ ห ลั ก ๆ ที่ ผู ้ อ ่ า นอาจจะไม่ คุ ้ น เคย
ด้วย
เมื่อคุณใช้วิธีนี้ให้ค�ำนึงถึงหลักที่ว่า



			

ให้ ป ระเมิ น ว่ า ผู ้ อ ่ า นมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ เ ราอ้ า งถึ ง มาก
น้อยเพียงใด

			

ให้ขึ้นต้นเอกสารด้วยข้อมูลที่ผู้อ่านคุ้นเคย

			

ใช้เทคนิคจากหัวข้อเจาะจงไปสู่หัวข้อทั่วไปกับผู้อ่านที่มี
ความคุ้นเคยกับหัวข้อดีอยู่แล้ว

			

ใช้เทคนิคจากหัวข้อทั่วไปสู่หัวข้อเจาะจง ส� ำหรับ ผู้อ่านที่ไม่
คุ้นเคยกับหัวข้อที่น�ำเสนอ

			

จัดวางข้อความหลักไว้ตอนต้นบทความทุกครั้งหากเป็นไปได้

บทที่ 4 : การจัดโครงสร้างการเขียนอย่างเป็นระบบ 

หลักการวิเคราะห์
ในการใช้ ห ลั ก การวิ เ คราะห์ ใ ห้ เ ริ่ ม จากตั้ ง สมมติ ฐ านและใช้ วิ ธี ก าร
ทดสอบอย่ า งเข้ ม งวดเพื่ อ พิ สู จ น์ ค วามจริ ง โดยกระบวนการตั้ ง ค� ำ ถาม วิ ธี นี้
เหมาะอย่ า งยิ่ ง กั บ การท� ำ รายงานด้ า นเทคนิ ค รายงานประจ� ำ ปี และการ
วิเคราะห์ทางการเงิน
เมื่อคุณใช้วิธีนี้ให้ค�ำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เสมอ
			

ควรดูให้แน่ใจว่าได้รวบรวมทุกด้าน ทุกมุมมอง ไว้ในสมมติ
ฐานเรียบร้อยแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียความน่าเชื่อถือ
หรืออย่างร้ายแรงที่สุดคือ การตัดสินใจผิดพลาดทางธุรกิจ

			

วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล หาความเหมื อ น ความต่ า ง ความเชื่ อ มโยง
ทางตรรกะ สิ่งที่เกี่ยวข้องและข้อแนะน�ำในการปฏิบัติ

			

ปรับภาษาทางเทคนิคให้ง่ายขึ้น เพื่อผู้อ่านที่ไม่ใช่นักเทคนิค
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง  เมื่ อ คุ ณ เขี ย นรายงานของบริ ษั ท ที่ ค าด
หมายให้บุคคลทั่วไปอ่าน

แบบฟอร์ม “ค�ำแนะน�ำในการจัดโครงสร้างเอกสาร” จะช่วยอธิบาย
ว่า การจัดระเบียบแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดส�ำหรับการสื่อสารงานเขียนที่
หลากหลาย



 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
แบบฟอร์มค�ำแนะน�ำในการจัดโครงสร้างเอกสาร
ให้ ใช้ค�ำแนะน�ำนี้เพื่อจัดโครงสร้างการเขียนในเอกสารของคุณ

หลักการจัดโครงสร้าง
ประเภทเอกสาร

ล�ำดับ ล�ำดับ ขั้นตอน แผนที่ การ
ความ เหตุ- และ ความ เปรียบ
ส�ำคัญ การณ์ กระบวน คิด เทียบ
ความ
การ
เหมือน
และ
ความ
แตกต่าง

รายงานอุบัติเหตุ		

เจาะจง การ
ไปสู่ วิเคราะห์
ทั่วไป
และ
ทั่วไป
ไปสู่
เจาะจง

x

การวิเคราะห์							
แนวโน้ม							

x

รายงานประจ�ำปี

x						

x

การตรวจสอบ

x						

x

จดหมายบริการ
ลูกค้า

x					

การศึกษา
ประชากร				

x

x			

x
ยังมีต่อ



บทที่ 4 : การจัดโครงสร้างการเขียนอย่างเป็นระบบ 

หลักการจัดโครงสร้าง
ประเภทเอกสาร

ล�ำดับ ล�ำดับ ขั้นตอน แผนที่ การ
ความ เหตุ- และ ความ เปรียบ
ส�ำคัญ การณ์ กระบวน คิด เทียบ
ความ
การ
เหมือน
และ
ความ
แตกต่าง

ค�ำอธิบาย			
พยากรณ์
เศรษฐกิจ

x

เจาะจง การ
ไปสู่ วิเคราะห์
ทั่วไป
และ
ทั่วไป
ไปสู่
เจาะจง

x

x						

x

การศึกษาความ
เป็นไปได้					

x

x

x

วิเคราะห์การเงิน

x				

x		

x

การค้นพบ

x
x					

x

สถิติการเติบโต		

คู่มือ			

x

x

ค�ำแนะน�ำ			

x

x

รายงานจาก
ห้องทดลอง

x		

x

x

x		

x
ยังมีต่อ



 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

หลักการจัดโครงสร้าง
ประเภทเอกสาร

ล�ำดับ ล�ำดับ ขั้นตอน แผนที่ การ
ความ เหตุ- และ ความ เปรียบ
ส�ำคัญ การณ์ กระบวน คิด เทียบ
ความ
การ
เหมือน
และ
ความ
แตกต่าง

เจาะจง การ
ไปสู่ วิเคราะห์
ทั่วไป
และ
ทั่วไป
ไปสู่
เจาะจง

รายงาน
การประชุม

x

บันทึกการ
แก้ปัญหา

x						

กระบวนการ 		
รายงานการผลิต x

x

x

x

x

x				

รายงาน
ความคืบหน้า

x

ข้อเสนอ

x				

x

ผลการท�ำวิจัย

x				

x			

รายงาน
วิจัยการขาย

x			

x
x

x		
ยังมีต่อ



บทที่ 4 : การจัดโครงสร้างการเขียนอย่างเป็นระบบ 

หลักการจัดโครงสร้าง
ประเภทเอกสาร

ล�ำดับ ล�ำดับ ขั้นตอน แผนที่ การ
ความ เหตุ- และ ความ เปรียบ
ส�ำคัญ การณ์ กระบวน คิด เทียบ
ความ
การ
เหมือน
และ
ความ
แตกต่าง

รายงาน
ด้านเทคนิค			

x		

x		

x		

x

กระบวนการ
ทดสอบ		

x

การฝึกอบรม 		

x

รายงาน
การเดินทาง

x

x		

รายงานปัญหา

x

x					

คู่มือผู้ใช้			

x

x

x		

x
x

x				

ล�ำดับงาน		

x			

x			

ทบทวนประจ�ำปี

x			

x			

x

© 2006 Bettercom, Inc. All rights reserved.



เจาะจง การ
ไปสู่ วิเคราะห์
ทั่วไป
และ
ทั่วไป
ไปสู่
เจาะจง



5

WRITING FOR BUSINESS
การเขียนร่างเอกสารครั้งแรก
รวบรวมประเด็นส�ำคัญและความคิดหลักที่จะน�ำเสนอทั้งหมด

53



54 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

WRITING FOR
BUSINESS

ใ

นขณะที่คุณเขียนร่างครั้งแรก ให้ระลึกไว้ว่า การเริ่มต้นเขียน
นั้นจ�ำเป็นกว่าการใส่รายละเอียดทุกอย่างอย่างถูกต้อง เพราะ
ร่างครั้งแรกอาจเป็นเพียงโครงสร้างหยาบๆ ของประโยค ตัวสะกด ไวยากรณ์
เครื่องหมาย เพราะร่างนี้มีไว้ให้คุณอ่านเพียงคนเดียว
เมื่อคุณเขียนร่างคร่าวๆ เสร็จ คุณจะได้ประโยชน์สองประการ หนึ่ง
คื อ คุ ณ สามารถตั้ ง ใจจดจ่ อ กั บ ความคิ ด หลั ก ที่ คุ ณ ต้ อ งการจะรวบรวมเอาไว้
ข้อสองก็คือว่าคุณไม่มีอะไรจะเสียจากการร่างครั้งแรก  คุณจะรู้สึกสบายใจ
มากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงล�ำดับของข้อมูล หรือจะทิ้งมันไปทั้งหมดก็ยังได้



บทที่ 5 : การเขียนร่างเอกสารครั้งแรก 55

เริ่มต้นด้วยความผ่อนคลาย
ไม่ มี ก ฎเกณฑ์ ต ายตั ว ว่ า คุ ณ จะต้ อ งเริ่ ม ต้ น เขี ย นจากจุ ด ไหนจึ ง จะ
กลายเป็นส่วนเริ่มต้นของเอกสารได้ ให้วางแผนโครงร่างไว้ตรงหน้าคุณ ใช้
มั น ประกอบการตั ด สิ น ใจว่ า คุ ณ สบายใจที่ จ ะเริ่ ม เขี ย นจากจุ ด ไหน นั ก เขี ย น
ผู้มีประสบการณ์หลายคนจะเก็บส่วนค�ำน�ำเอกสารไว้เขียนทีหลังสุด เพราะ
มั น ง่ า ยกว่ า ที่ จ ะเริ่มต้นย่อหน้าแรกเมื่อคุณทราบข้อสรุปทุกอย่างแล้ว
ตั ว อย่ า งเช่ น ให้ เ ลื อ กหั ว ข้ อ จากนั้ น ให้ เ ขี ย นย่ อ หน้ า ภายใต้ หั ว ข้ อ
นั้ น เมื่ อ เขี ย นเสร็ จ ให้ เ ลื อ กหั ว ข้ อ ต่ อ ไปที่ คุ ณ รู ้ สึ ก สบายใจที่ จ ะเขี ย นและท� ำ
ต่อไป หยุดพักเป็นระยะๆ เพื่อเปรียบเทียบร่างกับแผนที่คุณวางไว้

เริ่มเขียนในแต่ละส่วน
การเขี ย นจดหมายส� ำ คั ญ ดู จ ะน่ า หวาดหวั่ น หากคุ ณ ไม่ รู ้ วิ ธี แ ตกหั ว
ข้อใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆ  ให้จัดการได้ง่าย  อย่างไรก็ตามงานเขียนของ
คุ ณ จะพั ฒ นาขึ้ น ถ้าคุ ณมองมันเป็นชุดล� ำดับของงานย่อยๆ หลายๆ ส่วน
โดยหัวข้อต่อไปนี้มักปรากฏในจดหมายธุรกิจ บันทึก และอีเมล



			

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลง

			

ข้อมูลพื้นฐาน

			

แผนปฏิบัติ

56 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

			

วันหมดเขต

			

อธิบายกระบวนการ

			

ผลลัพธ์

			

ผลสรุป

			

ค�ำแนะน�ำ

			

สังเกตการณ์

			

ข้อเสนอเพื่อปฏิบัติ

			

ค�ำขอให้ปฏิบัติ

			

ประเมิน

โดยแผนโครงการที่เป็นทางการจะต้องมีส่วนต่างๆ ดังนี้



			

หน้าแสดงหัวข้อ

			

ตารางเนื้อหา

			

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

			

บทน�ำ

			

ข้อความแสดงความต้องการของผู้บริโภค  

บทที่ 5 : การเขียนร่างเอกสารครั้งแรก 57

			

กระบวนการ (หรือแผนทางด้านเทคนิค)

			

ประโยชน์ของแผน

			

ผลกระทบของแผน

			

การน�ำแผนไปปฏิบัติ

			

คุณสมบัติ

			

วิเคราะห์ต้นทุน (หรือการลงทุนของคุณ)

			

ข้อความแสดงความเห็นสอดคล้อง

			

ภาคผนวกท้ายเล่ม

เคล็ดลับในการเขียนข้ อ เสนอ
ก่อ นที่จะเริ่มต้น ให้พยายามจัดการประชุมเพื่อวางแผนโครงการ
		 กั บ ผู ้ รั บสาร เพื่อจะได้เรียนรู้มากขึ้นว่า บริษัทต้องการอะไร
		
		
		
		

ให้ ลู ก ค้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางของการเขี ย นแผนโครงการ โดยบอกให้ ผู ้
อ่ า นทราบว่ า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของคุ ณ จะตอบสนองความต้ อ งการ
ของผู้บริโภคอย่างไร ไม่จ�ำเป็นต้องลงรายละเอียดทุกๆ คุณสมบัติ
ของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร แต่ ใ ห้ จั บ คู ่ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า กั บ ข้ อ ดี
ของผลิตภัณฑ์และผลกระทบกับธุรกิจของลูกค้า
ยังมีต่อ



58 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

เคล็ดลับในการเขียนข้อ เสนอ

(ต่ อ )

ตอบค�ำถามว่า “ท�ำไม”
ยิ่งเขียนให้เจาะจง ย�้ำข้อมูลของคุณให้ชัดเจน วิธีการของคุณก็จะ
		 ดู เ ป็ น จริงและน� ำ ไปปฏิบัติได้มากขึ้นเท่านั้น
ออกแบบสื่อการน�ำเสนอเพื่อให้ผู้รับสารมองเห็น ภาพ

ข้อแนะน�ำส�ำหรับการเขียนเอกสารด้านเทคนิค
เมื่อคุณเขียนเอกสารทางด้านเทคนิคเพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่มีความรู้ด้าน
นี้ ก็ขอให้ใช้เวลามากขึ้นเพื่อวิเคราะห์ผู้อ่าน โดยลองถามตัวเองว่า “ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่องนี้แค่ไหน” ผู้เขียนหลายคนใช้วิธีแบ่งข้อความเป็น 2 คอลัมน์ ใน
คอลัมน์หนึ่งให้เขียนข้อมูลส�ำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเทคนิค ในอีกคอลัมน์หนึ่ง
ก็ปรับข้อความให้ง่ายเข้าและกระชับข้อมูลส�ำหรับผู้อ่านทั่วไป

เคล็ดลับในการเขียนบันทึ ก ทางธุ ร กิ จ
ครอบคลุมเพียงหัวข้อเดียวต่อหนึ่งบันทึก
เขียนหัวข้ออย่างเจาะจง
ยังมีต่อ



บทที่ 5 : การเขียนร่างเอกสารครั้งแรก 59

เคล็ดลับในการเขียนบันทึกทางธุ ร กิ จ

(ต่ อ )

ให้ ใช้ หั ว ข้ อ ที่ ชั ด เจนและเจาะจงเพื่ อ เน้ น วั น สิ้ น สุ ด และการลงมื อ
		 ปฏิ บัติ
จัดกลุ่มความคิดที่เกี่ยวข้องกันเป็นหัวข้อเดียวกัน
ออกแบบบันทึกเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็น ภาพ
ให้ ใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดการกระท�ำ
ถ้ า คุ ณ รู ้ จั ก ผู ้ อ ่ า น โทนข้ อ ความของคุ ณ ควรจะเป็ น มิ ต รขึ้ น และ
		 ไม่ เป็ นทางการเท่าที่เขียนในจดหมายเชิงธุรกิจทั่วไป





6

WRITING FOR BUSINESS
การจัดโครงสร้างย่อหน้า
การเขียนย่อหน้าที่ดี เพื่อน�ำไปสู่หัวข้อและใจความที่ส�ำคัญ

61



62 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

WRITING FOR
BUSINESS

ย่

อหน้ า เป็ น ส่ ว นประกอบส� ำ คั ญ ในการเขี ย นเอกสาร โดยย่ อ
หน้าจะน� ำมาซึ่งหัวข้อ และในบางกรณี ก็เป็นตัวให้สัญญาณ
ผู้อ่านว่าข้อโต้แย้งต่อไปได้เริ่มขึ้นแล้ว ด้วยวิธีนี้ย่อหน้าจะช่วยน�ำทางผู้อ่าน
ทั้ ง ยั ง จะช่ ว ยให้ ผู ้ เ ขี ย นรั ก ษาความคิ ด ไว้ ใ ห้ ก ระจ่ า ง และเน้ น อยู ่ กั บ ใจความ
ส�ำคัญได้

จ�ำกัดจ�ำนวนหัวข้อในแต่ละย่อหน้า
การควบคุ ม หั ว ข้ อ ในย่ อ หน้ า เป็ น หั ว ใจที่ จ ะท�ำ ให้ ผู ้ อ ่ า นรู ้ สึ ก ถึ ง ความ
ต่ อ เนื่ อ งและอ่ า นง่ า ย ปกติ แ ล้ ว ย่ อ หน้ า หนึ่ ง ๆ จะประกอบด้ ว ยประโยคตั้ ง
แต่ 3-12 ประโยค



บทที่ 6 : การจัดโครงสร้างย่อหน้า 63

ให้ระวังจ�ำกัดจ�ำนวนหัวข้อในหนึ่งย่อหน้า เช่นการมีมากกว่า 3-4
หัวข้อในหนึ่งย่อหน้าอาจท�ำให้ผู้อ่านสับสนได้

เชื่อมโยงย่อหน้าอย่างสอดคล้อง
ในขณะที่ คุ ณ ก� ำ หนดโครงสร้ า งของย่ อ หน้ า ให้ คิ ด ว่ า แต่ ล ะย่ อ หน้ า
จะรวมกั น เป็ น เอกสารชิ้ น ใหญ่ ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร การค่ อ ยๆ เชื่ อ มโยงระหว่ า ง
แต่ละย่อหน้า และระหว่างบรรทัดภายในย่อหน้า จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างความคิดและพัฒนาการของข้อโต้แย้งได้
ลองพิจารณาประโยคที่เชื่อมโยงข้อความ (ตัวหนา) ดังต่อไปนี้
		 ผู ้ ที่ เ สนอให้ ข ยายจ� ำ นวนที่ นั่ ง ในภั ต ตาคาร ไม่ ป ระสบความ
ส� ำ เร็ จ ในการประเมิ น ค่ า ก่ อ สร้ า ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น การและ
ภาษี หากไม่ มี ก ารประมาณการงบประมาณ การประเมิ น ข้ อ เสนอ
ของพวกเขาก็ จ ะเป็ น การเสี ย เวลาเปล่ า
		 แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจะสมเหตุสมผลและควบคุม
ได้ระหว่างการปฏิบัติการ เรายังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน
ของรายได้ เ ป็ น อย่ า งมาก ไม่ มี ใ ครรู ้ ว ่ า หากเพิ่ ม จ�ำ นวนที่ นั่ ง เป็ น 2
เท่ า จะกระทบกั บ รายรั บ ต่ อ ปี แ ค่ ไ หน จะสมเหตุ ส มผลหรื อ ไม่ หาก
จะสรุ ป เหมาว่ า รายรั บ จะเพิ่ ม ขึ้ น เท่ า ตั ว หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น สั ก 75%



64 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

ย่อหน้าตัวอย่าง มีหัวข้อที่แตกต่างกัน 2 รายการ คือค่าใช้จ่ายใน
การขยายภัตตาคารในปัจจุบัน และอ้างถึงว่ารายรับจะเพิ่มขึ้นอย่างไรหากมี
การขยายเกิดขึ้น ประโยคที่เชื่อมโยงความคิดช่วยให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยง
เรื่ อ งค่ า ใช้ จ ่ า ยการก่อสร้างและรายรับอย่างราบรื่น
ในระหว่ า งประโยค ค� ำ พู ด หรื อ วลี อ าจท� ำ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงเช่ น
เดียวกับประโยคก่อนหน้านี้  ให้ลองดูตัวอย่างการเชื่อมโยง (ตัวหนา) ดังนี้
ผู ้ จั ด การฝ่า ยคลังสินค้าจั ดการดูแลสต๊อกสินค้า ที่ผลิตเรี ยบร้อย
แล้ ว อย่ า งเข้ ม งวด ผลก็ คื อ ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยลดลง 8%
ในกรณี นี้ ค� ำ ว่ า “ผลก็ คื อ ” ช่ ว ยให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงระหว่ า ง 2
ประโยคอย่างไม่เป็นทางการและเป็นธรรมชาติ ค�ำเชื่อมโยงที่เป็นประโยชน์
ที่ คุ ณ สามารถน� ำ ไปใช้ ไ ด้ ได้ แ ก่ ผลก็ คื อ , เพิ่ ม เติ ม จากนี้ , อนึ่ ง , ในขณะที่ ,
ยกตั ว อย่ า งเช่ น , ท้ า ยสุ ด นี้ , ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง , นอกจากนี้ , และ แม้กระนั้น
ก็ตาม



บทที่ 6 : การจัดโครงสร้างย่อหน้า 65

เคล็ดลับในการเขียนจดหมายธุ ร กิ จ
เริ่มจากบันทึกส่วนตัว
ให้พยายามดึงดูดความสนใจของผู้อ่านด้วยข้อความหลัก
ในประโยคแรก
ให้ประโยคมีความยาวประมาณ 20 ค�ำหรือน้อยกว่านั้น
เว้ น วรรคเพื่อให้ผู้อ่านกวาดสายตาได้ง่าย จ� ำกัดให้ย่อหน้าหนึ่ง
มี ป ระมาณ 5-6 บรรทัด
ใช้ประโยคเชิงรุก
ปรับโทนเสียงให้เป็นด้านบวก เช่น ใช้ค�ำว่า “การลงทุนของคุ ณ ”
แทนที่ จะใช้ค� ำ ว่า “ค่า ใช้จ่าย หรือรายจ่าย”
จัดรูปแบบจดหมายธุรกิจเพื่อให้อ่านได้ง่าย
ตอนใกล้จบข้อความให้สรุปหัวข้อส�ำคัญ หรือชี้แนะขั้นตอนต่อไปให้
ผู ้ อ ่ า น
อย่ า พู ด ถึ ง เอกสารที่ แ นบมาด้ ว ยตั้ ง แต่ ป ระโยคแรกๆ  หากคุ ณ มี
เอกสารแนบมากับจดหมาย ก็ให้อ้างถึงภายหลังในเนื้อหาจะดีกว่า
หลีกเลี่ยงรูปแบบที่เป็นทางการจนเกินไป
หากคิ ด ว่ า เหมาะสม ให้ เ พิ่ ม ข้ อ ความสั้ น ๆ ที่ แ สดงความเป็ น มิ ต ร
หรือไมตรีจิตในตอนจบจดหมาย





7

WRITING FOR BUSINESS
ปรับปรุงแก้ ไขเนื้อหา
วิธีการปรับปรุงเนื้อหา โครงสร้าง ตรรกะ และข้อความ
เพื่อให้งานเขียนมีประสิทธิผล

67



68 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

WRITING FOR
BUSINESS
“ข้าพเจ้าได้เขียนใหม่- ก็หลายครั้ง-ทุกๆ ค�ำที่ข้าพเจ้า
ได้เขียนนั้นดินสอของข้าพเจ้ายาวกว่า
ยางลบที่ปลายของมันเสมอ”

วลาดิเมียร์ นาโบคอฟ (Vladimir Nabokov)

เ

ป้ า หมายในการเขี ย นร่ า งครั้ ง แรกก็ คื อ เพื่ อ แสดงถึ ง ความคิ ด
หลั ก ๆ ในแบบที่ เ ป็ น เหตุ เ ป็ น ผล เมื่ อ คุ ณ ร่ า งเสร็ จ งานต่ อ
ไปก็ คื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเนื้ อ หา หากการปรั บ ปรุ ง ครั้ ง แรกผ่ า น คุ ณ ก็ จ ะแก้ ไ ข
ขั้นสุดท้ายด้านโครงสร้าง ตรรกะ และข้อความในงานเขียนของคุณ

ควบคุมข้อความให้ตรงประเด็น
ผู้เขียนหลายคนสูญเสียการควบคุมประเด็นเพราะพวกเขาไม่มีความ
ชั ด เจนกั บ เรื่ อ งที่ อ ยากจะบอก หากคุ ณ เองก็ ยั ง สั บ สนไม่ แ น่ ใ จ แล้ ว จะให้
ผู ้ อ ่ า นมาเข้ า ใจงานของคุ ณ ได้ อ ย่ า งไร ความผิ ด พลาดที่ พ บบ่ อ ยอี ก ประการ



บทที่ 7 : ปรับปรุงแก้ ไขเนื้อหา 69

หนึ่ ง ของนั ก เขี ย นก็ คื อ  ไปให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เป้ า หมายของตั ว เองโดยที่ ไ ม่
สนใจความต้องการของผู้อ่าน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ให้ลองทบทวน
ร่างแรกๆ ของคุณ และให้ถามตัวเองด้วยค�ำถามดังนี้
			

เราได้ระบุข้อความหลักของเราอย่างชัดเจนหรือไม่ ?

			

เราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ผู้อ่านจะต้องเข้าใจ
และควรจะต้องท�ำ ไว้แ ล้วหรือยัง ?

หากค�ำตอบทั้งหมดคือไม่ ให้ลองกลับไปดูวัตถุประสงค์ ผู้อ่าน และ
หัวข้อหลักที่เคยตั้งไว้ ลองแก้ไขงานเขียนเพื่อระบุถึงความต้องการของผู้อ่าน
และเน้นข้อความหลักของคุณให้ชัดเจนขึ้น

ทบทวนเพื่อความชัดเจน
เมื่ อ คุ ณ อ่ า นร่ า งชุ ด แรกแล้ ว  ให้ พิ จ ารณาว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคุ ณ
สามารถมองเห็ น และเข้ า ใจได้ ง ่ า ยหรื อ เปล่ า ตรวจดู ค วามแม่ น ย� ำ และขอบ
ข่ายของเนื้อหา
เมื่อคุณตรวจแก้เพื่อความชัดเจนแล้ว ก็ให้ลองถามตัวเองดังนี้



			

ข้อมูลของเราถูกต้องหรือเปล่า ?

			

ข้อมูลของเราครบถ้วนไหม ?

70 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

			

เราได้เน้นจุดที่ต้องการให้เกิดการกระท�ำ และระยะเวลา
สิ้นสุดให้ผู้อ่านเห็นได้ชัดเจนหรือเปล่า ?

			

เราได้ใส่หัวเรื่องถัดไปแล้วหรือยัง ?

ล�ำดับข้อความส�ำคัญอย่างมีกลยุทธ์
อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ค วรใส่ ใ จเป็ น พิ เ ศษก็ คื อ ต� ำ แหน่ ง ของข้ อ ความส� ำ คั ญ
ของคุ ณ  ข้ อ ความหนึ่ ง เดี ย วที่ คุ ณ อยากให้ ผู ้ อ ่ า นได้ จ ดจ� ำ โดยมากแล้ ว คุ ณ
ควรวางต� ำ แหน่ ง ของประเด็ น ส� ำ คั ญ นี้ ใ นตอนต้ น ของเอกสาร  เพราะหาก
ข้อความส�ำคัญถูกฝังกลบปนไปกับเนื้อหาอื่น ผู้อ่านก็อาจจะอ่านลวกๆ ข้าม
ไปโดยไม่ ไ ด้ สั งเกตก็เป็นได้
หากคุ ณ คาดการณ์ ว ่ า ผู ้ อ ่ า นอาจไม่ ใ ช่ ค นที่ จ ะยอมรั บ ความคิ ด ของ
คุ ณ ได้  ให้ ล องวางข้ อ ความหลั ก อย่ า งมี ก ลยุ ท ธ์ ณ จุ ด ที่ มี โ อกาสดี ที่ สุ ด ที่
ข้ อ ความนั้ น จะถู ก อ่ า นหรื อ พิ จ ารณา หรื อ การสร้ า งค� ำ อธิ บ ายแวดล้ อ มก่ อ น
ที่ จ ะน� ำ เสนอข้ อความหลักของคุณก็เป็นวิธีที่ดีเช่นกัน

ลองตอบค�ำถามของผู้อ่าน
ด้วยการตั้งค�ำถามกับตัวเองว่า “ท�ำไม”
งานเขียนของคุณไม่เพียงต้องย�้ำข้อความหลักเท่านั้น แต่ควรอธิบาย
ด้วยว่าท�ำไมข้อความนั้นจึงส�ำคัญ ตัวอย่างเช่นหากข้อความหลักของคุณคือ



บทที่ 7 : ปรับปรุงแก้ ไขเนื้อหา 71

คุ ณ ต้ อ งการเวลามากขึ้ น เพื่ อ ท� ำ งานในโครงการให้ เ สร็ จ อย่ า เพิ่ ง หยุ ด เขี ย น
หลังจากที่ได้อธิบายถึงจุดหมายของคุณไปแล้ว แต่ให้ตอบค�ำถามว่า “ท�ำไม”
โดยพิจารณาถึงข้อคิดดังต่อไปนี้
			

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่ได้รับการขยายเวลา ?

			

หากขยายเวลาแล้วจะส่งผลกระทบกับใครบ้างหรือเปล่า ?

			

การขยายเวลาจะส่ ง ผลกระทบกั บ โครงการอื่ น ที่ คุ ณ ท� ำ งาน
อยู่หรือไม่ อย่างไร ?

			

แล้วผู้อ่านของคุณจะได้รับผลกระทบอย่างไร ?

จงอย่ า มองข้ า มค� ำ ถามว่ า “ท� ำ ไม”  เพราะมั น เป็ น หั ว ใจของความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของคุ ณ  ดู ใ ห้ แ น่ ใ จว่ า งานเขี ย นของคุ ณ ได้ อ ธิ บ ายชั ด เจนว่ า ท� ำ ไม
ข้ อ ความหลั ก ที่คุณต้องการสื่อจึงส� ำคัญ ด้วยศัพท์แสงที่ผู้อ่านเข้าใจได้
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้รวมประโยคหลักที่จะบอกถึงผลกระทบของ
ข้ อ ความส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ ผู ้ อ ่ า นเอาไว้ แ ล้ ว  ตั ว อย่ า งเช่ น แทนที่ จ ะบอกว่ า
“ทางเลื อ ก A ดี ก ว่ า ทางเลื อ ก B” ก็ ใ ห้ เ ขี ย นว่ า “ทางเลื อ ก A ดี ก ว่ า ทาง
เลือก B เพราะว่าทางเลือก A จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่อปีลง
ถึง 30%”



72 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

ขั้นตอนในการแก้ ไขเนื้ อ หา
ดูให้แน่ ใจว่าข้อความของคุณมุ่งความส�ำคัญที่ผู้อ่าน
อ่านทบทวนเพื่อความชัดเจน
จัดล�ำดับข้อความอย่างมีกลยุทธ์
ให้แน่ ใจว่าคุณได้ตอบข้อความว่า “ท�ำไมเรื่องนี้จึงส�ำคัญ” แล้ว



8

WRITING FOR BUSINESS
แก้ ไขอย่างมีสไตล์
ปรับงานเขียนให้โดดเด่น และมีเอกลักษณ์

73



74 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

WRITING FOR
BUSINESS
“การเขียนให้เรียบง่าย

นั้นยากเช่นเดียวกับการเขียนให้ ได้ดี”

ดับเบิลยู. ซอมเมอร์เซต มอห์ม (W. Somerset Maugham)

ใ

นขั้ น ที่ ส องของการตรวจแก้ ง านของคุ ณ ก็ คื อ การท�ำ ให้ ง าน
เขี ย นโดดเด่ น  โดยการจั ด วางภาพ ใช้ โ ทนเสี ย งที่ ถู ก ต้ อ ง
และแม่นย�ำ งานเขียนที่มีคุณลักษณะเช่นนี้จะมีอิทธิพลกับผู้อ่านอย่างมาก

การออกแบบเพื่อให้ส่งผลต่อการอ่าน
เพี ย งแค่ ข ้ อ ความที่ ชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ งคงไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
ผู ้ อ ่ า น พวกเขาควรจะสามารถกวาดตามองและสั ง เกตเห็ น ความคิ ด หลั ก ใน
ข้อความได้ โดยที่ไม่ต้องไปค้นหาท่ามกลางตัวอักษรหนาทึบ โดยคุณจะต้อง
ออกแบบให้เอกสารนั้นอ่านง่ายและเห็นประเด็นส�ำคัญโดดเด่นขึ้นมา



บทที่ 8 : แก้ ไขอย่างมีสไตล์ 75

การออกแบบโครงสร้างเอกสารจะท�ำให้ข้อความนั้นเด่นชัดขึ้น โดย
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการจัดวางที่จะช่วยให้งานเขียนของคุณดูดีมากขึ้น
			

หัวเรื่องที่เน้นข้อความส�ำคัญที่สุดที่คุณอยากแสดง

			

ประโยคที่มีความยาวไม่เกิน 20 ค�ำ

			

ย่อหน้าสั้นๆ และกลุ่มของประโยค ย่อหน้าหนึ่งควรไม่เกิน
5-6 บรรทัด

			

มีพื้นที่ว่างสีขาวอย่างเพียงพอ

			

ตัวอักษรเข้มและตัวเอียงจะท�ำให้ข้อความส�ำคัญดูเด่นขึ้น

			

ใส่สัญลักษณ์หรือตัวเลขหน้ารายการ

			

ตารางเพื่อจัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อน

		 ข้ อ ควรระวั ง อย่ า งหนึ่ ง ก็ คื อ ให้ ร ะวั ง เมื่ อ ใช้ อี เ มลหรื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ๆ เพราะผู ้ อ ่ า นอาจไม่ มี โ ปรแกรมส� ำ หรั บ เปิ ด เอกสารในรู ป แบบดั ง
กล่าว
คุ ณ อาจจะใช้ แ บบฟอร์ ม  “การออกแบบเพื่ อ ให้ ส ่ ง ผลต่ อ การอ่ า น”
เข้าช่วยในการออกแบบเอกสารให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด



76 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
แบบฟอร์มการออกแบบเพื่อให้ส่งผลต่อการอ่าน
ให้ ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อช่วยเตือนตัวเองอย่ างรวดเร็วถึงวิ ธีการออกแบบ
เอกสารให้อ่านง่าย

คุ ณ สามารถใช้ ...

เพื่อ ...

หั ว เรื่ อ ง				

น�ำเข้ าสู่ย่อหน้ า ส่วนใหญ่

						

ช่วยให้ผู้อ่านเน้นความสนใจไปที่ประเด็นหลัก

พื้ น ที่ ด ้ า นข้ า ง 		

เพิ่มการเน้นย�้ำเป็นพิเศษ

						

ช่วยเพิ่มแรงจูงใจ

ชุ ด ตั ว อั ก ษร			

ให้อ่ า นออกง่ าย

						

ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ย่ อ หน้ า สั้ น ๆ			

หลีกเลี่ยงไม่ ให้ผู้อ่ านต้อ งอ่ านมากเกิ นไป

						

จูงใจคนที่อ่ า นเร็วๆ

น�ำ เสนอเป็ น สองคอลัมน์

แสดงถึงข้อมูลสองชุดอย่ า งต่อเนื่อง

						

กระตุ้นให้อ่ านเร็วขึ้น
ยังมีต่อ



บทที่ 8 : แก้ ไขอย่างมีสไตล์ 77

คุ ณ สามารถใช้ ...

เพื่อ ...

ใช้ เ ครื่ อ งหมาย			

ล�ำดับรายการในประโยค

ใช้ ตั ว เลขแสดง			

บอกล�ำดับข้อความ

						

บอกขั้นตอนกระบวนการ

						

ช่วยให้อ้ างอิ งรายการได้ง่ า ย

						

จัดการกับปริม าณข้อมูล

เว้ น พื้ น ที่ สี ข าว เว้น ระยะ

จัดกรอบความคิด

						

ช่วยให้อ่ านง่ าย

แสดงจ�ำนวน หน่วยเงินตรา และข้อมูล
กราฟ ชาร์ ต และตาราง
							 เทคนิค
สี (ใช้ ให้เหมาะสม)		

ขีดเน้นข้อความ (จ�ำกัดที่สองสี)

						

เพิ่มสุนทรียศาสตร์

การขี ด เส้ น ใต้ ตัวหนา
ตั ว อั ก ษรที่ แ ตกต่าง
ตั ว พิ ม พ์ ใหญ่ ตัวเอน

เน้นวันสิ้นสุดและรายการปฏิ บัติ

ขนาดที่ แ ตกต่างของ
ตั ว อั ก ษร
© 2006 Bettercom, Inc. All rights reserved.



78 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

ปรับโทนของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับผู้อ่าน
โทนที่ คุณ เขี ย นก็ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการรับรู ้ ข องผู ้ อ่ าน ตัวอย่ างเช่ น โทน
ที่เป็นกันเองอาจจะเหมาะกับผู้ร่วมงานที่คุณรู้จักดี แต่กับลูกค้าหรือผู้บังคับ
บัญชา เราก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้รูปแบบดังกล่าว
ระดั บ ภาษาที่ ใ ช้ นั้ น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเข้ า ใจของผู ้ อ ่ า น มี นั ก
เขี ย นหลายคนเลื อ กใช้ ข ้ อ ความที่ ค ลุ ม เครื อ หรื อ ภาษาที่ ล ้ า สมั ย เพราะเขา
เชื่ อ ว่ า ท�ำอย่ า งนั้นจะท�ำให้ดู ฉลาด หรือบางคนเลือกใช้ค�ำที่ยาวแทนที่จะใช้
ค�ำสั้นๆ เข้าใจง่ายด้วยเหตุผลเดียวกัน
ที่ จ ริ ง ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งผิ ด หรอกหากคุ ณ อยากให้ ง านเขี ย นดู ฉ ลาด แต่
ความชั ด เจนและความเรี ย บง่ า ยไม่ โ อ้ อ วดจนเกิ น ไปนั้ น จะท� ำ ให้ คุ ณ บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ง่ายกว่า ตัวอย่างเช่น ลองดูประโยคต่อไปนี้
		 เราจะมารวมตัวกันในการประชุมวางแผนล่วงหน้า ใช้เวลา
ไม่ น าน เพื่ อ จะรวบรวมงานที่ ค ณะกรรมการได้ รั บ มอบหมายก่ อ นที่
เราจะด� ำ เนิ น การไปข้ า งหน้ า ต่ อ ไป
		 ส่วนนี่คือรูปแบบที่ตรงไปตรงมามากกว่า
		 เราจะประชุ ม กั น สั้ น ๆ ถึ ง วิ ธี ผ สานรวมงานด้ า นต่ า งๆ ของ
คณะกรรมการ ก่อนที่กลุ่มจะด� ำ เนินการต่อไป



บทที่ 8 : แก้ ไขอย่างมีสไตล์ 79

ตรวจสอบให้สั้นกระชับ
เมื่ อ ปรั บ โทนในงานเขี ย นแล้ ว โครงสร้ า งของประโยคและย่ อ หน้ า ก็
ควรจะกระชับด้วยเช่นกัน
ในขณะที่คุณทบทวนความกระชับให้ลองตอบค�ำถามต่อไปนี้
			

เราจ� ำ กั ด ย่ อ หน้ า ของเรา ให้ ป ระกอบด้ ว ยประโยคเพี ย ง 6
ประโยคหรือเปล่า ?

			

เราได้จ�ำกัดให้หนึ่งย่อหน้ามีเพียงหนึ่งประเด็นหรือไม่ ?

			

เราได้จ�ำกัดให้ประโยคหนึ่งมีไม่เกิน 15-20 ค�ำใช่ไหม ?

			

เราได้พยายามลดค�ำที่ไม่จ�ำเป็นเท่าที่จะท�ำได้หรือเปล่า ?

ให้ใช้ประโยคเชิงรุก
เมื่ อ ประธานเป็ น ผู ้ ก ระท� ำ ประโยคนี้ จ ะเป็ น เชิ ง รุ ก (active) แต่
เมื่ อ ประธานเป็ น ผู ้ ถู ก กระท� ำ  ประโยคนี้ จ ะเป็ น เชิ ง รั บ (passive) โดย
ประโยคเชิงรุกนั้นจะมีอ�ำนาจมากกว่า ให้คุณลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
		 ประโยคเชิงรุก เราส่งจดหมายไปให้ลูกค้า
		 ประโยคเชิงรับ จดหมายถึงลูกค้าถูกส่งจากเรา



80 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

จากตั ว อย่ า งนี้ ข้ อ ความเชิ ง รุ ก จะให้ ผ ลมากกว่ า ให้ สั ง เกตเช่ น กั น
ว่ า ประโยคเชิ ง รุ ก นั้ น มี จ� ำ นวนค� ำ น้ อ ยกว่ า ประโยคเชิ ง รั บ แม้ ว ่ า ทั้ ง สองต่ า ง
ก็ มี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกั น แต่ ข ้ อ ความเชิ ง รุ ก ดู จ ะไม่ เ ป็ น ทางการและไม่
อื ด อาดยื ด ยาดเท่า
ประโยคเชิ ง รั บ ก็ ใ ช่ ว ่ า จะไม่ ดี เ สมอไป  บางครั้ ง ก็ เ หมาะกว่ า ที่ จ ะใช้
ประโยคเช่ น นี้ กั บ งานเขี ย นทางเทคนิ ค แต่ เ มื่ อ ไรก็ ต ามที่ คุ ณ อยากได้ ง าน
เขี ย นที่ มี พ ลั ง และมี ผ ลรุ ก เร้ า สร้ า งความกระฉั บ กระเฉง ก็ ใ ห้ เ ขี ย นประโยค
เหล่านี้ในเชิงรุกจะดีกว่า

ตรวจแก้ไขเพื่อความถูกต้อง
เอกสารที่ ถู ก ต้ อ งนั้ น ประกอบด้ ว ยรู ป ประโยค  ค� ำ เครื่ อ งหมาย
วรรคตอน ตั ว สะกดที่ ถู ก ต้ อ ง ส� ำ หรั บ ค� ำ และตั ว สะกดนั้ น แม้ ว ่ า โปรแกรม
เวิ ร ์ ด โปรเซสเซอร์ อ าจช่ ว ยแก้ ไ ขได้ ก็ จ ริ ง อยู ่ แต่ ก็ อ ย่ า เชื่ อ ถื อ มั น มากเกิ น ไป
เพราะมันไม่สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดบางประการได้ วิธีหนึ่งที่เหมาะสม
เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดก็คือ หาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถพอมาช่วย
ตรวจร่างเอกสารส�ำคัญ เพราะแม้แต่นักเขียนที่เก่งๆ ก็ยังต้องพึ่งผู้ช่วยตรวจ
แก้ ไ ขงานเขี ย นเช่นเดียวกัน



บทที่ 8 : แก้ ไขอย่างมีสไตล์ 81

ขั้นตอนการตรวจแก้ ไขอย่ า งมี ส ไตล์
ออกแบบเพื่อให้ส่งผลต่อการอ่ า น
ปรั บ โทนให้เข้า กับผู ้อ่ าน
ตรวจสอบความกระชับ เน้นข้อความของคุณอย่ างกระชับ
		 แต่ มีใ จความสมบูรณ์
ใช้ ป ระโยคเชิงรุก
ตรวจแก้ ไขเพื่อความถูกต้องเรียบร้อย อ่านตรวจทานอย่างรอบคอบ
		 เพื่อให้แน่ใจว่าค�ำศัพท์ รูปประโยค เครื่องหมายวรรคตอน และตัว
		 สะกดจะไม่ท�ำให้คุณต้องขายหน้ า

แบบฟอร์ม “รายการตรวจสอบงานเขียน” ต่อไปนี้ จะเป็นประโยชน์
ในการแก้ไขงานของคุณ



82 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบงานเขียน
ค�ำถามต่อไปนี้จะช่วยสะท้อนสิ่งที่อาจถูกมองข้ามในการแก้ ไขงานเขียน
ของคุณ โดยก่อนจะส่งงานออกไป ให้ลองตรวจสอบหัวข้อดังนี้เสียก่อน

เนื้อหา
วัตถุประสงค์
ระบุชัดเจน ?
เจาะจงพิเศษเพื่อการกระท�ำ
				 หรือเพื่อสื่อสารข้อมูล ?
ถูกต้องสมบูรณ์ ?

มีปริมาณเหมาะสม ?

ใจความหลัก

ส่วนบน ?

จัดวางอย่างมีกลยุทธ์ ?

การจัดโครงสร้าง

การจัดความคิดสอดคล้อง ?

ข้อมูล

ล�ำดับ

การออกแบบ 
รูปแบบ

มีหัวข้อ เส้นข้าง และรายการ ?
มีการเน้นข้อความแสดงวันสิ้นสุด และรายการปฏิบัติ ?
ใช้พื้นที่ว่างจัดกรอบความคิด ?

จะมีประสิทธิผลกว่าไหมหากใช้ตาราง กราฟ
การน�ำเสนอ
		 หรือชาร์ต ?
ยังมีต่อ


บทที่ 8 : แก้ ไขอย่างมีสไตล์ 83

โครงสร้าง
ย่อหน้า

เริ่มด้วยหัวข้อหลัก ?
เชื่อมโยงในและระหว่างประโยค ?
เน้นกับหัวข้อเดียว ?
จ�ำกัดที่ 5-6 บรรทัด ?

ประโยค

ความสั้นยาวหลากหลายตามโครงสร้าง ?
จ�ำกัดที่ 15 ค�ำถึง 20 ค�ำ ?

โทน/สไตล์
ค�ำ

เรียบง่าย เจาะจง หรือตรงไปตรงมา ?
ผู้อ่านคุ้นเคยกับศัพท์ที่ใช้ ?
ไม่มีภาษาเสแสร้ง น่าอึดอัด ล้าสมัย ?
ออกแบบหัวเรื่องให้มีผลกระทบกับผู้อ่าน ?
อธิบายค�ำย่อ ?

สไตล์

มีความเป็นส่วนตัว โดดเด่น ตรงไปตรงมา ?
ประโยคเชิงรุก ?
เหมาะสมกับผู้อ่าน ?
ใช้วิธีเชิงบวก ?
ยังมีต่อ



84 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

อ่านตรวจทาน
ค�ำศัพท์ ประโยค ตัวสะกด เครื่องหมายวรรคตอน
		 ถูกต้อง ?
แก้ ไขการพิมพ์ผิด ?
ควรมีใครมาร่วมตรวจทานด้วยไหม ?
หากส่งเมลซ�้ำมีการขีดเส้นเน้นข้อมูลใหม่หรือไม่ ?

อื่นๆ : ให้เขียนสิ่งที่คุณตรวจพบ “จุดที่เป็นปัญหา” ในการแก้ ไขงานเขียน
ของตัวเอง เพื่อตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาดในอนาคต

© 2006 Bettercom, Inc. All rights reserved.



9

WRITING FOR BUSINESS
การเขียนอีเมล
วิธีการเขียนอีเมลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด

85



86 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

WRITING FOR
BUSINESS

เ

พราะอี เ มลนั้ น ส่ ง ง่ า ยมากจนบางที มั น ดู ไ ม่ เ หมื อ นงานเขี ย น
แต่ อ ย่ า งใด ถึ ง อย่ า งไรก็ ต ามคุ ณ ก็ ค วรจะให้ ค วามสนใจต่ อ
การเขี ย นอี เ มลไปถึ ง ผู ้ รั บ เช่ น เดี ย วกั บ การเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ  การเขี ย น
บั น ทึ ก และรายงาน ณ ที่ นี้ เ ราจะพิ จ ารณาถึ ง ปั ญ หาที่ พ บบ่ อ ย และสิ่ ง ที่ คุ ณ
จะท�ำได้เพื่อช่วยให้การเขียนอีเมลมีประสิทธิผลมากขึ้น

ปัญหาที่พบบ่อย
อี เ มลกลายเป็ น วิ ธี ก ารสื่ อ สารหลั ก ในหลายๆ บริ ษั ท ก็ เ พราะความ
รวดเร็ว ใช้ง่ายและประหยัด โชคไม่ดีที่ความรวดเร็วและการใช้งานง่ายของ
อี เ มลอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หากั บ ผู ้ เ ขี ย นจดหมายทางธุ ร กิ จ หรื อ ก่ อ ปั ญ หาให้
กับบริษัท ยกตัวอย่างเช่น



บทที่ 9 : การเขียนอีเมล 87

			

พนักงานมักใช้อีเมลส่งและรับข้อความที่ไม่จ�ำเป็นกับงาน

			

ผู ้ เ ขี ย นบางคนส่ ง ข้ อ ความด้ ว ยอารมณ์ หรื อ มี ข ้ อ ความที่ ไ ม่
เหมาะสมกับงานเขียนเชิงธุรกิจ

			

ข้อความอาจถูกส่งผิดเป็นครั้งคราว หรืออาจถูกส่งต่อไปยัง
ผู้รับอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งบางทีก็ก่อให้เกิดผลทางลบตาม
มา

			

อีเมลบางฉบับถูกอ่านอย่างรวดเร็ว จนผู้อ่านพลาดข้อความ
ส�ำคัญในนั้นไป

คุ ณ สามารถหลี ก เลี่ ย งปั ญ หาเหล่ า นี้ ไ ด้ ห ากใช้ ห ลั ก การในการเขี ย น
อีเมล ดังต่อไปนี้

เริ่มจากหัวข้ออีเมล
หั ว ข้ อ ของอี เ มลเป็ น หั ว ข้ อ ของเนื้ อ หาที่ คุ ณ จะส่ ง เป็ น ประโยคที่ ช ่ ว ย
ดึ ง ความสนใจและการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ อ ่ า น ให้ ล องใช้ เ วลาเขี ย นหั ว ข้ อ โดย
ยึดหลัก 4 ประการ ดังนี้
			
ใส่ ข ้ อ ความส� ำ คั ญ ในหั ว ข้ อ อี เ มล (เช่ น การประชุ ม ฝ่ า ยขาย
				 ปรับก�ำหนดการใหม่เป็นบ่าย 3 โมง วันศุกร์)
			



ให้ ร วมถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ หรื อ ปฏิ กิ ริ ย าตอบกลั บ ที่ คุ ณ ต้ อ ง
การ (อยากให้มีการส่งค�ำติชม ภายใน 4 โมงเย็นวันนี้)

88 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

			
หั ว ข้ อ อี เ มลควรเจาะจง แต่ ไ ม่ ย าวเกิ น ไป (กิ น ข้ า วเที่ ย งกั น
				 พรุ่งนี้ ?)
			

ยอมให้ผู้อ่านเก็บเอกสารหรือเรียกดูข้อความของคุณอย่าง
สะดวก

หากหัวข้ออีเมลของคุณดูคลุมเครือหรือดูธรรมดาเกินไป ผู้อ่านอาจ
ข้ า มข้ อ ความของคุ ณ ยิ่ ง หากไม่ มี หั ว ข้ อ ผู ้ อ ่ า นอาจลบอี เ มลทิ้ ง ให้ จ� ำ ไว้ ว ่ า
คนที่ ง านยุ ่ ง ๆ มั ก จะได้ รั บ อี เ มลเฉลี่ ย 50-100 ฉบั บ ต่ อ วั น เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จ
ว่ า เมลของคุ ณ ได้ถูกเปิดและถูกอ่าน คุณก็ควรเขียนเมลให้โดดเด่นเอาไว้

พยายามให้มีเพียงหนึ่งหัวข้อต่ออีเมลหนึ่งฉบับ
ให้ คิ ด ว่ า อี เ มลแต่ ล ะฉบั บ เป็ น ชุ ด ของข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั น
เพื่อสื่อถึงความคิดเห็นหรือรายงานข่าวและอื่นๆ

?

		 ถ้าเป็นคุณ คุณจะท�ำอย่างไร ?
กรณีศึกษา : จุดบอดในอีเมล

		 เพื่ อ นร่ ว มงานของซิ น ดี้ มั ก สนั บ สนุ น งานของเธอ แต่ ใ นระยะ
หลังนี้พวกเขาไม่ค่อยท�ำตามที่เธอขอร้อง เธอก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน
ว่าท�ำไม เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ซินดี้ได้อีเมลข้อสรุปการประชุมให้กับ
ยังมีต่อ



?

บทที่ 9 : การเขียนอีเมล 89

		 ถ้าเป็นคุณ คุณจะท�ำอย่างไร ? (ต่อ)
ที ม เธอได้ แ นบบั น ทึ ก ก�ำ หนดนั ด หมายประชุ ม อี ก ครั้ ง ช่ ว งเช้ า วั น ศุ ก ร์
แต่เมื่อถึงวันนั้น กลับมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 2 คน อีกสัปดาห์ต่อ
มา ซินดี้ส่งอีเมลถึงทุกคนอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เกี่ยวกับรายงานประจ�ำ
เดือน ในอีเมลเธอแจ้งว่าจะมีผู้บริหารมาเข้าเยี่ยมฟังการประชุมของ
พนักงานด้วย แต่สมาชิกในทีมกลับดูตกใจเมื่อเห็นรองประธานบริษัท
ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยในการประชุมครั้งถัดมา นี่แปลว่าเพื่อนร่วม
งานของซินดี้ไม่สนใจเธอ หรือว่าซินดี้ไม่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้
กันแน่ ?

		 ถ้าเป็นคุณ คุณจะท�ำอย่างไร ? คุณสามารถหาค�ำตอบได้ ใน
หั ว ข้ อ “สิ่ งที่คุณสามารถท� ำได้”
โดยเพื่ อ ให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น อี เ มลของคุ ณ ควรมี ข ้ อ ความส� ำ คั ญ
เพียงข้อความเดียว วิธีนี้มีประโยชน์อย่างน้อยสองด้านคือ



			

ผู้รับสามารถวิเคราะห์และตอบกลับข้อความนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น

			

ผู้รับอาจส่งต่อข้อความโดยที่ไม่ต้องพ่วงข้อความที่ไม่เหมาะ
กับผู้อ่านที่จะรับคนต่อไป

90 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

ท�ำให้วัตถุประสงค์ของข้อความมีความชัดเจน
น� ำ เสนอวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ปสู ่ ผู ้ อ ่ า นทั น ที ใ นหั ว ข้ อ เรื่ อ งและตอนเริ่ ม ต้ น
ข้ อ ความ  ให้ ผู ้ อ ่ า นทราบว่ า อี เ มลนั้ น มี ขึ้ น เพื่ อ เรี ย กร้ อ งให้ เ กิ ด การกระท� ำ 
ขอข้อมูลเพิ่ม ร่วมแชร์ข้อมูลหรือเป็นการให้ค�ำแนะน�ำ

เขียนอีเมลให้กระชับ
และใช้การแนบเอกสารเพิ่มเติม
อี เ มลยาวๆ ท� ำ ให้ ผู ้ อ ่ า นต้ อ งคอยร� ำ คาญเลื่ อ นหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์
เพื่ อ ที่ จ ะอ่ า น ดั ง นั้ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ อี เ มลสั้ น ลง หากคุ ณ มี ข ้ อ ความยาวๆ ก็
ให้ ส ่ ง ในรู ป แบบเอกสารแนบ  แทนที่ จ ะเขี ย นเป็ น เนื้ อ หาในอี เ มลทั้ ง หมด
ให้ ใ ช้ ข ้ อ ความในอี เ มลเป็ น ตั ว บอกผู ้ อ ่ า นว่ า เอกสารที่ แ นบมาคื อ อะไร และ
อยากให้ผู้อ่านท�ำอะไรกับมัน อย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
สวั ส ดี ค รั บ ชาร์ ลี น
			 ผมแนบร่ า งรายงานการส� ำ รวจข้ อ มู ล ลู ก ค้ า มาให้ น ะ
ครับ ช่วยทบทวนและส่งกลับพร้อมข้อแนะน�ำภายในวันพฤหัส
นี้ ด ้ ว ย
		



ขอบคุ ณ ครั บ
โฮเวิ ร ์ ด

บทที่ 9 : การเขียนอีเมล 91

ตระหนักว่าผู้อ่านเป็นใคร
		 เมื่ อ คุ ณ เขี ย นอี เ มลถึ ง ผู ้ ร ่ ว มงานหรื อ เพื่ อ นๆ คุ ณ สามารถใช้ ค� ำ พู ด
อย่างไม่เป็นทางการอย่างไรก็ได้ แต่เมื่อคุณเขียนถึงผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้า
คุ ณ ก็ ค วรท� ำ ให้อีเ มลของคุณเป็นบันทึ ก ที่ มีความกระชับ  และเป็นมื ออาชีพ
ให้ปรับโทนเสียงของคุณและภาษาที่ใช้ให้เหมาะสม

คงรูปแบบอีเมลให้เรียบง่าย
ด้ ว ยข้ อ จ� ำ กั ด ของอี เ มล  คุ ณ คงไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ว ่ า ข้ อ ความ
ของคุ ณ จะปรากฏบนจอของผู ้ รั บ ในลั ก ษณะใด ดั ง นั้ น อย่ า หวั ง ว่ า รู ป แบบที่
วิ จิ ต รพิ ส ดารจะยั ง คงอยู ่ เ หมื อนเดิม เมื่ อผ่า นกระบวนการส่ ง ออกไป ส� ำ หรับ
หั ว ข้ อ หรื อ สิ่ ง ที่ ต ้ อ งการเน้ น ก็ ใ ห้ ใ ช้ ตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ ทุ ก ตั ว อั ก ษร (แต่ ถึ ง อย่ า ง
นั้ น ก็ ห ้ า มใช้ ตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ กั บ ข้ อ ความทั้ ง หมด  เพราะจะท� ำ ให้ ผู ้ อ ่ า นรู ้ สึ ก
เหมือนคุณก�ำลังตะโกนใส่) ให้ออกแบบการจัดวาง ท�ำให้ผู้อ่านกวาดสายตา
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว  เพราะมั น คงเป็ น การยากส� ำ หรั บ พวกเขาหากต้ อ งอ่ า นตั ว
อักษรมากมายติดๆ กัน

อ่านทบทวนนโยบายการรับ-ส่งอีเมลของบริษัท
แม้ ว ่ า การใช้ อี เ มลจะสะดวกอย่ า งมากในการท� ำ ธุ ร กิ จ แต่ อี เ มลก็
ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท เพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การถู ก ฟ้ อ งร้ อ งทางกฎหมายในแง่ ข องการ
คุ ก คามและการหมิ่นประมาทได้ ดังนั้ นหลายๆ บริษั ทจึงมีนโยบายก�ำ หนด
กรอบการใช้ ง านอี เ มลในที่ ท� ำ งานอย่ า งชั ด เจน ให้ ล องตรวจสอบดู ว ่ า บริ ษั ท
ของคุณมีนโยบายท�ำนองนี้บ้างไหม


92 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

รู้ว่าเมื่อไรไม่สมควรใช้อีเมล
การใช้ อี เ มลอาจเป็ น ทางเลื อ กรู ป แบบการสื่ อ สารที่ เ ป็ น ที่ ต ้ อ งการ
ในหลายๆ บริ ษั ท แต่ มั น คงไม่ ใ ช่ วิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด หรื อ เหมาะ
สมที่ สุ ด เสมอไป นอกจากการท� ำ ตามนโยบายด้ า นการใช้ อี เ มลของบริ ษั ท
แล้ว ให้ลองพิจารณาตามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้
			

หลี ก เลี่ ย งการส่ ง ข้ อ ความส่ ว นตั ว ทางอี เ มลของบริ ษั ท หาก
มี เ รื่ อ งส่ ว นตั ว หรื อ ต้ อ งการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ความลั บ
ก็ ค วรใช้ โ ทรศั พ ท์ หรื อ พบปะเป็ น การส่ ว นตั ว กั บ บุ ค คลนั้ น
ไปเลย

			

จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม แบบตั ว ต่ อ ตั ว เมื่ อ การส่ ง อี เ มลไม่ ไ ด้ ผ ล
เช่ น คุ ณ คอยแต่ จ ะส่ ง อี เ มลกลั บ ไปกลั บ มาระหว่ า งกั น กั บ ผู ้
รั บ โดยที่ ไ ม่ เ กิ ด ผลใดๆ ให้ ล องยกหู โ ทรศั พ ท์ และนั ด พบ
กั บ คู ่ ส นทนากั น ตั ว ต่ อ ตั ว จะดี ก ว่ า ข้ อ แนะน� ำ ก็ คื อ ให้ จ� ำ กั ด
การแลกเปลี่ยนอีเมลไปกลับไม่เกิน 4 เที่ยว

			

ให้ลบอีเมลขยะ อย่าส่งต่อ

จงระมัดระวังเป็นพิเศษในการแสดงอารมณ์ผ่านทางอีเมล อารมณ์
ขั น อาจถู ก ตี ค วามผิ ด พลาด ค� ำ วิ จ ารณ์ อ าจถู ก แปลความผิ ด และอารมณ์
โกรธอาจยิ่ ง ลุ กลามไปใหญ่ หากไม่แน่ใจว่า จุดมุ่งหมายของอีเมลของคุณจะ
ได้ รั บ การเข้ าใจอย่างถูกต้อง ก็จงอย่าส่งอีเมลนั้น การเจอกันตัวต่อตัวหรือ
โทรคุยกันทางโทรศัพท์อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า


บทที่ 9 : การเขียนอีเมล 93

เคล็ดลับในการเขียนข้อความทางอี เ มล
ให้วางข้อความส� ำคัญไว้ ในช่องหัวข้อเรื่อง เพื่อให้แน่ ใจว่าคนอ่าน
		 จะไม่ ลบอีเมลของคุณทิ้ง
พยายามให้อีเมลไม่ยาวจนเกินไป ควรพยายามจัดข้อความที่เป็น
		 เนื้ อหาหลักทั้งหมดให้อยู่ ในหน้าจอแรก
อี เ มลหนึ่งฉบับควรมีหัวข้อหลักเพียงหัวข้อเดียว
ตรวจสอบแก้ ไขตัวสะกดก่อนส่งข้อความออกไป
จงอย่ า ส่ ง อี เ มลออกไปเวลาคุ ณ รู ้ สึ ก โกรธ บททดสอบที่ ดี ก็ คื อ ให้
		 ลองถามตั ว เองว่ า เราจะกล้ า พู ด ประโยคเดี ย วกั น นี้ ต ่ อ หน้ า ผู ้ รั บ
		 ตรงๆ หรือไม่ ถ้าไม่ก็จงอย่าส่งอีเมลออกไป
เวลาส่งต่อข้อความให้ตรวจหัวข้อเดิมด้วยว่า คนอ่านคนใหม่จะเข้า
		 ใจหั ว ข้อนี้หรือไม่ ถ้าไม่ก็ให้ทบทวนแก้ ไขหากจ�ำ เป็น
ใช้ ค�ำ ลงท้ายอีเมลอย่างเหมาะสม
พิมพ์อีเมลแอดเดรสของผู้รับทีหลังสุด ก่อนคลิกที่ปุ่มส่งอีเมล เพื่อ
		 หลี ก เลี่ ย งโอกาสที่ คุ ณ จะเผลอส่ ง ข้ อ ความที่ ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ หรื อ ส่ ง
		 ไปถึง ผู้รับผิดคน
ให้ ส ่ ง อีเมลถึงเฉพาะคนที่สมควรจะได้รับเท่านั้น



94 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

?

		 สิ่งที่คุณสามารถท�ำได้
คุณยังจ�ำปัญหายุ่งยากของซินดี้ได้ ใช่ ไหม ?

นี่คือสิ่งที่ผู้ฝึกสอนแนะน�ำ :
เน้นข้อความที่ต้องการสื่อ

		 ซินดี้อาจไม่สามารถเชื่อมโยงกับทีมงานของเธอได้ เพราะเธอ
พยายามใส่ข้อมูลมากเกินไปในอีเมลหนึ่งฉบับ ตามกฎของเราที่ว่าไม่
ควรมี ม ากกว่ า หนึ่ ง หั ว ข้ อ หากอี เ มลนั้ น ครอบคลุ ม หลายๆ หั ว ข้ อ ใน
ฉบับเดียวแถมยังยาวอีกต่างหาก ผู้อ่านอาจหลงประเด็น และไม่ยอม
อ่ า นอี เ มลจนจบ ซิ น ดี้ ค วรแจ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการส่ ง อี เ มลครั้ ง นี้
ให้ ชั ด เจน โดยแสดงทั้ ง ในหั ว ข้ อ อี เ มลและในตอนต้ น ของข้ อ ความ
ถ้าเธออยากให้ทีมงานเข้าร่วมประชุม ซินดี้ก็ควรท� ำให้ผู้อ่านสนใจใน
ทันทีให้ ได้ เธอควรท�ำให้อีเมลมีความกระชับ เพราะขนาดข้อความที่
กะทั ด รั ด มักดึงดูดความสนใจของทุกคนได้ดีกว่า



WRITING

FOR

BUSINESS

ส่ ว น ที่

2

เคล็ดลับและเครื่องมือส�ำหรับ
การเขียนเชิงธุรกิจ

POCKET
MENTOR




10

WRITING FOR BUSINESS
เครื่องมือส�ำหรับ
การเขียนเชิงธุรกิจ
ตารางเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยคุณในการเขียนเชิงธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิผล



98 ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ

เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
แบบฟอร์มสรุปหลักเกณฑ์ ในการเขียน
ก่อนเริ่มลงมือเขียนกรุณาตอบค�ำถามต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
ท�ำไมเราจึงเขียนเอกสารชิ้นนี้ ?
เราอยากให้ผู้อ่านท�ำอะไรต่อไป ?

ผู้อ่าน
ใครคือผู้อ่านของเรากันแน่ มีมากกว่าหนึ่งรายหรือไม่ ?
ผู้อ่านมีบทบาทอย่างไร เป็นผู้ตัดสินใจโดยตรง ผู้ที่มีอิทธิพล ผู้ปฏิบัติการ
หรืออื่นๆ ?
ผู้อ่านทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อที่เรากล่าวถึง ?
คิดว่าผู้อ่านมีปฏิกิริยาอย่างไรกับข้อความหลักของเรา ยอมรับ เฉยๆ
หรือต่อต้าน ?
ยังมีต่อ



บทที่ 10 : เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ 99

ผู้อ่าน (ต่อ)
เราเตรียมเนื้อหาอะไรในงานเขียนให้กับผู้อ่านบ้าง ? ท�ำไมเขาจะต้อง
อ่านหรือเห็นด้วยกับเรา ?
ผู้อ่านจะน�ำเอกสารนี้ไปใช้ ได้อย่างไร ?
คนอื่นๆ ควรได้รับเอกสารนี้ด้วยหรือไม่ ?

เนื้อหาหลัก
หากผู้อ่านจะลืมทุกอย่างที่ได้อ่านจนหมด อย่างน้อยอะไรคือข้อความหลัก
ที่เขาควรจะจ�ำได้ ?
อะไรคือผลกระทบของข้อความหลัก ?

กลยุทธ์
ควรส่งข้อความในรูปแบบเอกสาร หรือโทรศัพท์จึงจะได้ผลมากกว่า ?
ช่วงเวลาที่เหมาะสม : เราส่งเอกสารเร็วไป หรือสายเกินไปเสียแล้ว
ที่จะส่งเอกสาร ?
รายนามผู้ที่เราจะน�ำส่งข้อมูล : ควรจ�ำกัดวงให้เหลือน้อยที่สุดไหม ?
ถ้าหากมีคนอื่นสื่อสารข้อมูลเดียวกัน เราควรตรวจสอบหรือไม่ ?
ยังมีต่อ



100 ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ

เลือกวิธีส่งข่าวสาร
อีเมล							

การน�ำเสนอ

โทรสาร 						

การประชุมทางวิดีโอ

เมลภายใน 					

ส่งทางไปรษณีย์

อินทราเน็ต (เว็บไซต์ หรือแฟ้มใช้งานร่วม)

พนักงานส่งเอกสาร

อินเทอร์เน็ต 					

อื่นๆ

การประชุม
© 2006 Bettercom, Inc. All rights reserved.



บทที่ 10 : เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ 101

เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
แบบฟอร์มค�ำแนะน�ำในการจัดโครงสร้างเอกสาร
ให้ ใช้ค�ำแนะน�ำนี้เพื่อจัดโครงสร้างการเขียนในเอกสารของคุณ

หลักการจัดโครงสร้าง
ประเภทเอกสาร

ล�ำดับ ล�ำดับ ขั้นตอน แผนที่ การ
ความ เหตุ- และ ความ เปรียบ
ส�ำคัญ การณ์ กระบวน คิด เทียบ
ความ
การ
เหมือน
และ
ความ
แตกต่าง

รายงานอุบัติเหตุ		

เจาะจง การ
ไปสู่ วิเคราะห์
ทั่วไป
และ
ทั่วไป
ไปสู่
เจาะจง

x

การวิเคราะห์							
แนวโน้ม							

x

รายงานประจ�ำปี

x						

x

การตรวจสอบ

x						

x

จดหมายบริการ
ลูกค้า

x					

การศึกษา
ประชากร				

x

x			

x
ยังมีต่อ



102 ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ

หลักการจัดโครงสร้าง
ประเภทเอกสาร

ล�ำดับ ล�ำดับ ขั้นตอน แผนที่ การ
ความ เหตุ- และ ความ เปรียบ
ส�ำคัญ การณ์ กระบวน คิด เทียบ
ความ
การ
เหมือน
และ
ความ
แตกต่าง

ค�ำอธิบาย			
พยากรณ์
เศรษฐกิจ

x

เจาะจง การ
ไปสู่ วิเคราะห์
ทั่วไป
และ
ทั่วไป
ไปสู่
เจาะจง

x

x						

x

การศึกษาความ
เป็นไปได้					

x

x

x

วิเคราะห์การเงิน

x				

x		

x

การค้นพบ

x
x					

x

สถิติการเติบโต		

คู่มือ			

x

x

ค�ำแนะน�ำ			

x

x

รายงานจาก
ห้องทดลอง

x		

x

x

x		

x
ยังมีต่อ



บทที่ 10 : เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ 103

หลักการจัดโครงสร้าง
ประเภทเอกสาร

ล�ำดับ ล�ำดับ ขั้นตอน แผนที่ การ
ความ เหตุ- และ ความ เปรียบ
ส�ำคัญ การณ์ กระบวน คิด เทียบ
ความ
การ
เหมือน
และ
ความ
แตกต่าง

เจาะจง การ
ไปสู่ วิเคราะห์
ทั่วไป
และ
ทั่วไป
ไปสู่
เจาะจง

รายงาน
การประชุม

x

บันทึกการ
แก้ปัญหา

x						

กระบวนการ 		
รายงานการผลิต x

x

x

x

x

x				

รายงาน
ความคืบหน้า

x

ข้อเสนอ

x				

x

ผลการท�ำวิจัย

x				

x			

รายงาน
วิจัยการขาย

x			

x
x

x		
ยังมีต่อ



104 ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ

หลักการจัดโครงสร้าง
ประเภทเอกสาร

ล�ำดับ ล�ำดับ ขั้นตอน แผนที่ การ
ความ เหตุ- และ ความ เปรียบ
ส�ำคัญ การณ์ กระบวน คิด เทียบ
ความ
การ
เหมือน
และ
ความ
แตกต่าง

รายงาน
ด้านเทคนิค			

x		

x		

x		

x

กระบวนการ
ทดสอบ		

x

การฝึกอบรม 		

x

รายงาน
การเดินทาง

x

x		

รายงานปัญหา

x

x					

คู่มือผู้ใช้			

x

x

x		

x
x

x				

ล�ำดับงาน		

x			

x			

ทบทวนประจ�ำปี

x			

x			

x

© 2006 Bettercom, Inc. All rights reserved.



เจาะจง การ
ไปสู่ วิเคราะห์
ทั่วไป
และ
ทั่วไป
ไปสู่
เจาะจง

บทที่ 10 : เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ 105

เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
แบบฟอร์มการออกแบบเพื่อให้ส่งผลต่อการอ่าน
ให้ ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อช่วยเตือนตัวเองอย่ างรวดเร็วถึงวิ ธีการออกแบบ
เอกสารให้อ่านง่าย

คุ ณ สามารถใช้ ...

เพื่อ ...

หั ว เรื่ อ ง				

น�ำเข้ า สู่ย่อหน้ า ส่วนใหญ่

						

ช่วยให้ผู้อ่านเน้นความสนใจไปที่ประเด็นหลัก

พื้ น ที่ ด ้ า นข้ า ง 		

เพิ่มการเน้นย�้ำเป็นพิเศษ

						

ช่วยเพิ่มแรงจูงใจ

ชุ ดตั ว อั ก ษร			

ให้อ่ า นออกง่ าย

						

ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ย่ อหน้ า สั้ น ๆ			

หลีกเลี่ยงไม่ ให้ผู้อ่ า นต้องอ่ านมากเกิ นไป

						

จูงใจคนที่อ่ า นเร็วๆ

น�ำ เสนอเป็ น สองคอลัมน์

แสดงถึงข้อมูลสองชุดอย่ างต่อ เนื่อง

						

กระตุ้นให้อ่ านเร็วขึ้น
ยังมีต่อ



106 ส่วนที่ 1 : การเขียนเชิงธุรกิจ : หลักการพื้นฐาน

คุ ณ สามารถใช้ ...

เพื่อ ...

ใช้ เ ครื่ อ งหมาย			

ล�ำดับรายการในประโยค

ใช้ ตั ว เลขแสดง			

บอกล�ำดับข้อความ

						

บอกขั้นตอนกระบวนการ

						

ช่วยให้อ้ างอิงรายการได้ง่า ย

						

จัดการกับปริมาณข้อ มูล

เว้ น พื้ น ที่ สี ข าว เว้นระยะ

จัดกรอบความคิด

						

ช่วยให้อ่ านง่าย

กราฟ ชาร์ ต และตาราง
แสดงจ�ำนวน หน่วยเงินตรา และข้อมูล
							 เทคนิค
สี (ใช้ ให้เหมาะสม)		

ขีดเน้นข้อความ (จ�ำกัดที่สองสี)

						

เพิ่มสุนทรียศาสตร์

การขี ด เส้ น ใต้ ตัวหนา
ตั ว อั ก ษรที่ แ ตกต่าง
ตั ว พิ ม พ์ ใหญ่ ตัวเอน

เน้นวันสิ้นสุดและรายการปฏิ บัติ

ขนาดที่ แ ตกต่างของ
ตั ว อั ก ษร
© 2006 Bettercom, Inc. All rights reserved.



บทที่ 10 : เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ 107

เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบงานเขียน
ค�ำถามต่อไปนี้จะช่วยสะท้อนสิ่งที่อาจถูกมองข้ามในการแก้ ไขงานเขียน
ของคุณ โดยก่อนจะส่งงานออกไป ให้ลองตรวจสอบหัวข้อดังนี้เสียก่อน

เนื้อหา
วัตถุประสงค์
ระบุชัดเจน ?
เจาะจงพิเศษเพื่อการกระท�ำ
				 หรือเพื่อสื่อสารข้อมูล ?
ข้อมูล

ถูกต้องสมบูรณ์ ?

มีปริมาณเหมาะสม ?

ใจความหลัก

ส่วนบน ?

จัดวางอย่างมีกลยุทธ์ ?

การจัดโครงสร้าง

การจัดความคิดสอดคล้อง ?

ล�ำดับ

การออกแบบ
รูปแบบ

มีหัวข้อ เส้นข้าง และรายการ ?
มีการเน้นข้อความแสดงวันสิ้นสุด และรายการปฏิบัติ ?
ใช้พื้นที่ว่างจัดกรอบความคิด ?

จะมีประสิทธิผลกว่าไหมหากใช้ตาราง กราฟ
การน�ำเสนอ
		 หรือชาร์ต ?
ยังมีต่อ


108 ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ

โครงสร้าง
ย่อหน้า

เริ่มด้วยหัวข้อหลัก ?
เชื่อมโยงในและระหว่างประโยค ?
เน้นกับหัวข้อเดียว ?
จ�ำกัดที่ 5-6 บรรทัด ?

ประโยค

ความสั้นยาวหลากหลายตามโครงสร้าง ?
จ�ำกัดที่ 15 ค�ำถึง 20 ค�ำ ?

โทน/สไตล์
ค�ำ

เรียบง่าย เจาะจง หรือตรงไปตรงมา ?
ผู้อ่านคุ้นเคยกับศัพท์ที่ใช้ ?
ไม่มีภาษาเสแสร้ง น่าอึดอัด ล้าสมัย ?
ออกแบบหัวเรื่องให้มีผลกระทบกับผู้อ่าน ?
อธิบายค�ำย่อ ?

สไตล์

มีความเป็นส่วนตัว โดดเด่น ตรงไปตรงมา ?
ประโยคเชิงรุก ?
เหมาะสมกับผู้อ่าน ?
ใช้วิธีเชิงบวก ?
ยังมีต่อ



บทที่ 10 : เครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ 109

อ่านตรวจทาน
ค�ำศัพท์ ประโยค ตัวสะกด เครื่องหมายวรรคตอน
		 ถูกต้อง ?
แก้ ไขการพิมพ์ผิด ?
ควรมีใครมาร่วมตรวจทานด้วยไหม ?
หากส่งเมลซ�้ำมีการขีดเส้นเน้นข้อมูลใหม่หรือไม่ ?

อื่นๆ : ให้เขียนสิ่งที่คุณตรวจพบ “จุดที่เป็นปัญหา” ในการแก้ ไขงานเขียน
ของตัวเอง เพื่อตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาดในอนาคต

© 2006 Bettercom, Inc. All rights reserved.





11

WRITING FOR BUSINESS
แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนเชิงธุรกิจ
นี่ คื อ การทบทวนหลักการที่เป็นประโยชน์ ที่ ไ ด้ ถู ก น�ำ เสนอ
ในหนังสือเล่มนี้ ให้คุณท�ำ แบบทดสอบนี้ ก ่ อ นและหลั ง
การอ่านหนังสือเพื่อดูว่าคุณได้ เ รี ย นรู ้ ม ากเพี ย งใด

111



112 ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ

แ

บบทดสอบตนเองนี้จะประกอบไปด้วยค�ำถามจ�ำนวน 10 ข้อ
เพื่ อ ช่ ว ยในการวั ด ความรู ้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเขี ย นเชิ ง ธุ ร กิ จ
ของคุณ (ดูเฉลยที่ท้ายแบบทดสอบ)
		

1.

หัวข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในจ�ำพวกรายงานแบบกว้างๆ
ก. การสื่อสารสิ่งที่ทีมงานค้นพบเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาไปยัง
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ข. ให้ข้อมูลทีมงานกลุ่มใหม่เกี่ยวกับการก�ำหนดราคาที่บริษัท
ก�ำลังด�ำเนินการอยู่
ค. โน้มน้าวทีมขายเกี่ยวกับความต้องการจัดตั้งทีมก�ำหนดราคา
ในบริษัทของคุณ

2.

“การยึดผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง” หมายความว่าอย่างไร ?
ก. “การยึ ด ผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง” หมายถึงการเขียนถึงผู้อ่ าน
ให้เหมือนกับว่าได้พูดคุยกันซึ่งๆ หน้า
ข. “การยึ ด ผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง” หมายถึงพิจารณาความต้อง
การของผู้อ่านเป็นหลัก ในทุกขั้นตอนกระบวนการเขียน
ค. “การยึ ด ผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง” หมายถึงย�้ำถึงวัตถุประสงค์
ของงานเขียนตลอดทั้งเอกสาร เพื่อตอกย�้ำสาระในใจผู้อ่าน



บทที่ 11 : แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเชิงธุรกิจ 113

		

3.

ข้อใดคือกลยุทธ์ที่แนะน�ำในการร่างงานเขียนครั้งแรก ?
ก. เริ่มจากตอนต้นของเอกสาร และเขียนอย่างเป็นระบบตาม
โครงร่างที่เขียน
ข. แบ่ ง เอกสารของคุ ณ ออกเป็ น หั ว ข้ อ ย่ อ ย และเขี ย นแต่ ล ะหั ว
ข้อตามต้องการ
ค. แบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ และเขียนแต่ละส่วนให้สมบูรณ์
เสียก่อนจึงจะเริ่มเรื่องใหม่

		

4.

ตัวอย่างประโยคใดต่อไปนี้ เป็นตัวแทนของปัญหาที่นักเขียนมัก
พบบ่อยๆ ?

ก. “กลยุทธ์การเน้นที่ผู้บริโภคนี้ จะช่วยให้เราเป็นผู้น�ำในการ
				 แข่งขัน”
ข. “การพั ฒ นาศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า แทนที่ จ ะใช้ ศู น ย์ ก ลางการ
				 จัดส่งซึ่งมีอยู่แล้ว จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายประจ� ำปี
				 ได้ 30%”
ค. “เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ มากที่ คุ ณ จะต้ อ งระลึ ก ไว้ ใ นใจว่ า วิ ธี นี้ ไ ด้
				 ถูกออกแบบและพัฒนาโดยหัวหน้าวิศวกร”



114 ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ

		

5.

ประโยคที่ยาวเกินไปอาจท�ำให้เกิดความยุ่งยาก หรือท�ำให้ผู้อ่าน
หลุดไปจากประเด็นหลักได้ อะไรคือข้อแนะน�ำที่ดีในเรื่องความ
ยาวของประโยค ?
ก. ประกอบด้วยจ�ำนวนค�ำไม่เกิน 20 ค�ำ
ข. ประกอบด้วยจ�ำนวนค�ำไม่เกิน 25-30 ค�ำ
ค. ประกอบด้วย 15 ค�ำหรือน้อยกว่านั้น

		

6.

กลยุทธ์ใดต่อไปนี้ ไม่แนะน�ำให้ใช้ในการเริ่มต้นงานเขียน ?
ก. เขียนโครงร่างแบบระดมความคิด
ข. เขียนประโยคเริ่มต้นอย่างดีเยี่ยม
ค. เขียนตามโครงร่างแบบธรรมเนียมนิยม

		

7.

เพราะว่าการเขียนอีเมลมีการใช้งานอย่างกว้างขวางและสะดวก
จึงมีความเป็นไปได้ที่คุณจะตกไปอยู่ในกับดักของการรับส่งอีเมล
อย่างไม่รู้จบระหว่างสมาชิกในทีม ดังนั้น ณ จุดใดที่คุณควรจะ
หยุ ด ส่ ง อี เ มล และเริ่ ม สื่ อ สารตั ว ต่ อ ตั ว หรื อ อย่ า งน้ อ ยก็ พู ด คุ ย
ทางโทรศัพท์ ?
ก. การส่งอีเมลไปกลับมากกว่า 4 เที่ยว
ข. หลังจากแลกเปลี่ยนอีเมล 2 เที่ยว
ค. หากสถานการณ์ยังไม่ได้รับการแก้ไขใน 3 วันท�ำการ



บทที่ 11 : แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเชิงธุรกิจ 115

		

8.

คุ ณ ก� ำ ลั ง เตรี ย มจะเขี ย นย่ อ หน้ า ด้ ว ยความยาวปกติ คุ ณ ควรจะ
ให้มีกี่หัวข้อในย่อหน้านั้น ?
ก. หัวข้อเดียว
ข. มากกว่า 4 หัวข้อ
ค. ระหว่าง 2-4 หัวข้อ

		

9.

คุ ณ ได้ รั บ การขอร้ อ งให้ เ ขี ย นบั น ทึ ก อธิ บ ายถึ ง ล� ำ ดั บ การส่ ง ผ่ า น
ข้ อ มู ล ในระหว่ า งรอบการทบทวนโครงการที่ จ ะมี ขึ้ น ในเร็ ว ๆ นี้ 
วิ ธี ก ารจั ด โครงสร้ า งแบบใดจึ ง จะเหมาะกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์  หลั ก
การเขียนแบบขั้นตอน หรือกระบวนการ ?
ก. หลักการเขียนแบบขั้นตอน เพื่ออธิบายว่าใครท�ำอะไร
และจะเกิดอะไรขึ้น
ข. หลักการเขียนแบบกระบวนการ โดยใช้ประโยคในรูป
ค�ำสั่ง
ค. ใช้ได้ทั้งสองแบบ



116 ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ

		 10.

เจนก� ำ ลั ง วางแผนการเขี ย นบั น ทึ ก เพื่ อ ขอให้ ผู ้ อ ่ า นอยู ่ ต ่ อ หลั ง
เลิกงานเพื่อประชุมในสัปดาห์หน้า เธอรู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้รับ
บั น ทึ ก นี้ จ ะต้ อ งมี ค วามรู ้ สึ ก ต่ อ ต้ า นกั บ ค� ำ ขอร้ อ งของเธอ  เจน
ควรจะวางข้อความส�ำคัญนี้ไว้ตรงส่วนใดของงานเขียน ?
ก. เริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องเพื่อชี้ประเด็น
ข. บางแห่งตรงกลางเอกสาร ให้ใช้ส่วนต้นของงานเขียน
เพื่อ สนับสนุนหัวข้อดังกล่าว
ค. ในประโยคที่แสดงหัวข้อเท่านั้น จากนั้นให้ใช้เนื้อหา
ในบันทึกเพื่อจูงใจผู้อ่าน



บทที่ 11 : แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเชิงธุรกิจ 117

ค�ำตอบส�ำหรับแบบทดสอบ
		

1.

ข. ให้ข้อมูลทีมงานใหม่เกี่ยวกับการก�ำหนดราคาที่บริษัทก�ำลัง
ด�ำเนินการอยู่
ในกรณีนี้ จุดประสงค์ของคุณคือเพื่อให้ผู้อ่านเร่งด�ำเนินการ
ผู้อ่านต้องการทราบให้ได้มากที่สุดในรายละเอียดหัวข้อดังกล่าว  
และเนื่องจากทีมงานจะทบทวนหัวข้อนี้ในรายละเอียด ในฐานะ
ผู ้ เ ขี ย น  คุ ณ จะต้ อ งประเมิ น ขอบเขตของการเขี ย นว่ า จะเขี ย น
กว้ า งๆ  หรื อ เจาะจงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละตามประเภทของผู ้
อ่าน ในที่นี้การเขียนแบบกว้างๆ จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเบื้อง
หลังเหตุก ารณ์ที่ พวกเขาต้องการทราบ

		



2.

ข. “การยึดผู้อ่านเป็นศูนย์กลาง” หมายถึง ค�ำนึงถึงความต้อง
การของผู้อ่านในทุกๆ ขั้นตอนกระบวนการเขียน หรือพูดอีกอย่าง
หนึ่ ง ก็ คื อ การเขี ย นในมุ ม มองของคนอ่า น ให้ ล องสมมติ ว ่า คุ ณ
เป็ น คนอ่ า นที่ จ ะตั้ ง ค� ำ ถามกั บ ผู ้ เ ขี ย น การคิ ด จากมุ ม มองของ
ผู ้ อ ่ า นจะช่ ว ยให้ คุ ณ หลี ก เลี่ ย งค� ำ ต� ำ หนิ จ ากผู ้ อ ่ า นเอกสารธุ ร กิ จ
ที่ ไม่ทราบว่า ผู้เขี ยนต้องการอะไรจากพวกเขา

118 ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ

		

3.

ข. แบ่งเอกสารของคุณออกเป็นหัวข้อย่อย และเขียนแต่ละหัวข้อ
ตามต้องการ
งานเขี ย นเอกสารที่ ส� ำ คั ญ อาจจะดู น ่ า กลั ว  หากคุ ณ ไม่ รู ้ วิ ธี
ที่ จะแบ่งงานออกเป็นหัวข้อย่อยให้จัดการได้ในแต่ละส่วน การ
เขียนของคุณจะก้าวหน้าขึ้นถ้าคุณจะฝึกมองงานเขียนให้เป็นชุด
ของกลุ ่ ม งานย่ อ ยๆ และท� ำ งานแต่ ล ะชุ ด ให้ เ สร็ จ ตามแต่ คุ ณ จะ
เลือกท�ำที่ตรงไหนก่อน

ค. “เป็นเรื่องส�ำคัญมากที่คุณจะต้องระลึกไว้ในใจว่า วิธีนี้ได้ถูก
			 ออกแบบและพัฒนาโดยหัวหน้าวิศวกร”

		

4.

				 ประโยคนี้ ใ ช้ รู ป แบบเชิ ง รั บ (ถู ก กระท� ำ ) และเต็ ม ไปด้ ว ย
ค� ำ ที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น มั น คงจะมี ผ ลมากกว่ า นี้ ห ากเราจะเขี ย นง่ า ยๆ
ว่ า “ช่ ว ยบั น ทึ ก ไว้ ว ่ า หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ ศ วกรเป็ น ผู ้ อ อกแบบพั ฒ นา
			 วิธีนี้”
		

5.

ก. ประกอบด้วยจ�ำนวนค�ำไม่เกิน 20 ค�ำ
เป็นความคิดที่ดีที่จะจ�ำกัดจ�ำนวนค�ำในแต่ละประโยคให้ไม่
เกิน 20 ค�ำ และประกอบขึ้นเป็นย่อหน้ าด้วยประโยคประมาณ
6 ประโยค จ�ำนวนนี้อาจดูเ หมือนน้อยแต่ก็ไม่ยากที่คุณจะแบ่ง
ประโยคยาวๆ 1 ประโยคออกเป็ น 2 ประโยค และเพิ่ ม พื้ น ที่
สีขาวเพื่อพักสายตาทุกๆ 5-6 บรรทัด



บทที่ 11 : แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเชิงธุรกิจ 119

		

6.

ข. การเขียนประโยคเริ่มต้นอย่างดีเยี่ยม  

การใช้เวลาเขียนประโยคแรกอย่างยอดเยี่ยมไม่ใช่กลยุทธ์ที่
แนะน�ำในการเริ่ มต้นงานเขี ยน โดยกลยุทธ์ที่แนะน�ำ 4  แบบ
ได้แก่
					 1) การเขียนโครงร่างแบบธรรมเนียมนิยม
					 2) การเขียนโครงร่างแบบระดมความคิด
					 3) การตั้งค�ำถาม
					 4) การเขียนแบบอิสระ
		

7.

ก. เมื่อมีการส่งอีเมลไปกลับมากกว่า 4 เที่ยว
หากคุณพบว่าคุณได้ส่งอีเมลไปกลับกับเพื่อนร่วมงาน หรือ
สมาชิ ก ที ม หลายครั้ ง แล้ ว มั น อาจเป็ น สั ญ ญาณบอกว่ า คุ ณ ได้
หลีกเลี่ยงการไปสู่ข้อสรุปหรือการตัดสินใจ ให้พูดคุยโต้แย้งเรื่อง
ดังกล่าวเป็นการส่วนตัวหรือทางโทรศัพท์จะดีกว่า

		

8.

ค. ระหว่าง 2-4
งานเขี ย นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลควรมี 2-4 หั ว ข้ อ ในย่ อ หน้ า
ความยาวปกติ  อย่ า พยายามใส่ หั ว ข้ อ เข้ า ไปมากกว่ า 4 เรื่ อ ง
เพราะอาจท�ำให้ผู้อ่านสับสนได้



120 ส่วนที่ 2 : เคล็ดลับและเครื่องมือส�ำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ

		

9.

ก. ใช้หลักการเขียนแบบขั้นตอน
วิ ธี นี้ จ ะเหมาะสมหากค� ำ ขอร้ อ งนั้ น มี ขึ้ น เพื่ อ อธิ บ ายล� ำ ดั บ
การส่งผ่านข้อมูลแทนที่จะอธิบายถึงวิธีที่จะท�ำงานให้เสร็จ ส่วน
หลักการเขียนแบบกระบวนการจะเหมาะสม เมื่อคุณต้องการจะ
เขี ย นล� ำ ดั บ ขั้ น หรื อ ขั้ น ตอนที่ จ ะอธิ บ าย